Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fuld  fandt 34565 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>

 
KEN nr 9814 af 03/09/2014 - Gældende
Påbud om at forebygge vold og trusler om vold ved røverier i forbindelse med arbejdet med kontanthåndtering
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10267 af 20/12/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 99-17 om ressourceforløbsydelse - fradrag - lønindtægt - erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9950 af 26/02/2015 - Gældende
Påbud om at forebygge risiko for røveri i butik og postbutik
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 10472 af 13/08/2007 - Gældende
Rådighed, langvarig arbejdsløshed, manglende oplysninger om jobsøgning, frist, hjemvisning
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10216 af 27/10/2016 - Gældende
Hjemvisning af påbud om at sikre, at høje følelsesmæssige krav i arbejdet med patienter og pårørende ikke forringer medarbejdernes sikkerhed og sundhed
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 10277 af 28/04/2015 - Gældende
Bindende svar - Offentligt arrangement - reklameudgift
Skatteministeriet
KEN nr 10340 af 09/10/2003 - Gældende
Beregning af dagpengesats
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9287 af 06/01/2006 - Gældende
Ikke egen skyld, da medlem ikke drev egen virksomhed ved siden af
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9475 af 25/02/2008 - Gældende
Medlem ønskede ikke nedsat tid derfor betragtet som opsagt. Lægeerklæring om uarbejdsdygtighed omfattede g-dagene men medlem tilmeldt jobcenter som jobsøgende på 1. g-dag og medlem fik ikke sygedagpenge på g-dagene. Ikke bortfald af g-dagskravet.
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 10410 af 29/06/2007 - Gældende
Træk og skub af palleløfter læsset med 600 kg
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9636 af 26/09/2012 - Gældende
Kørsel med sækkevogn på trapper
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 10175 af 25/10/2016 - Gældende
Dobbeltdomicil - hjemmehørende
Skatteministeriet
KEN nr 9741 af 09/02/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse – medholdsvurdering
Skatteministeriet
AFG nr 9179 af 14/02/2014 - Gældende
Strakspåbud om psykisk arbejdsmiljø – stor arbejdsmængde og tidspres samt rådgiverpåbud
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9998 af 21/08/2008 - Gældende
Arbejdsgiver var i henhold til overenskomst berettiget til at varsle ændring af vagtplan for taxichauffør fra dagvagt til nattevagt, hvorfor den ansattes afvisning heraf udgjorde bortfaldsgrund efter reglen om egen skyld
Beskæftigelsesministeriet
1986/1 LSF 220 - Gældende
1986 LSF 220 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM BESKATNINGEN AF PENSIONSORDNINGER M.V. OG LOV OM OPKRÆVNING AF INDKOMST- OG FORMUESKAT FOR PERSONER M.V. (KILDESKAT) (OPHÆVELSE I UTIDE M.V. OG EFTERBESKATNING AF FRAFLYTTERE M.V.)
Folketinget
KEN nr 9405 af 09/02/2007 - Gældende
Modstridende oplysninger fra a-kassen om, hvorvidt medlemmet holdt ferie på g-dagene, bortfald af g-dagene
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9669 af 06/02/2009 - Gældende
Bortfald af forpligtelsen til at betale g-dage efter en fortolkning af reglerne – medlemmet fik skriftlig opsigelse og modtog efter fratrædelsen forsørgelse i form af sygeløn i henhold til gældende overenskomst
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20070 af 01/01/2003 - Gældende
PROCESSUELLE REGLER PÅ TOLD SKATS OMRÅDE 2003 K. OMKOSTNINGSGODTGØRELSE
Skatteministeriet
KEN nr 9775 af 15/12/2010 - Gældende
En arbejdsgiver har ansvaret for sortering af kemikalieaffald på en genbrugsplads
Beskæftigelsesministeriet
1989/1 BTL 243 - Gældende
1989 BTL 243 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SOCIAL PENSION (TILLÆG TIL DÆKNING AF PETROLEUMSAFGIFT) NR L 243 1989-90, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9938 af 02/09/2016 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at forebygge risikoen for fysisk vold i arbejdet med særligt udadreagerende barn
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9395 af 06/05/2019 - Gældende
Ophævelse af Arbejdstilsynets påbud om at sikre et tilstrækkeligt antal forsvarlige adgangs- og flugtveje i virksomhedens kompressorenheder af en sådan dimensionering og udformning, at de kan passeres uden risiko (CE-mærkede maskiner)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9619 af 02/07/2013 - Gældende
Sikring af arbejdssted ved højfrekvent limningsstation
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 11017 af 29/10/2015 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at træffe effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for nedstyrtning fra tag ved udførelsen af arbejdet med skorstensfejning
Beskæftigelsesministeriet
1994/1 LSF 35 - Gældende
1994 LSF 35 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FORSKELLIGE SKATTELOVE (INTERNATIONAL BESKATNING)
Folketinget
KEN nr 3195 af 06/03/1989 - Gældende
Nedsatte dagpenge (* 1)
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9152 af 20/01/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 18770 af 16/11/1987 - Gældende
Skattepligt, fraflytter. (* 1)
Skatteministeriet
UDT nr 10021 af 10/07/1979 - Gældende
Vildledende salgsopstilling ved salg af fast ejendom.
Erhvervsministeriet
2017/1 SF.L L 138 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (7. februar 2018) - L 138
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9301 af 04/04/2019 - Gældende
Fastholdelse af afgørelse om afslag på dispensation fra reglerne om adgangsvejes frie højde
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 9865 af 25/09/2018 - Gældende
Aktier - fraflytterskat - afvisning
Skatteministeriet
KEN nr 9280 af 13/01/2006 - Gældende
Bortfaldsgrund, da vikar gav afslag på skriftligt tilbud om fortsat beskæftigelse i 3 dage, idet fastansatte blev længere på barsel
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9491 af 29/02/2008 - Gældende
Medlem blev opsagt i henhold til ansættelseskontraktens bestemmelse om 120 dages sygdom, hvilket ikke udgjorde bortfaldsgrund efter reglen om egen skyld, da sygdom ikke kunne betragtes som værende den ansattes skyld
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 9209 af 21/03/2006 - Gældende
Efterlønsmodtagers skattepligt vil ophøre ved fraflytning til udlandet og overdragelse af sommerhusandel til ægtefælle
Skatteministeriet
UDT nr 3200 af 14/03/1990 - Gældende
Dagpengegodtgørelse for 1. ledighedsdag til medlemmer, som sideløbende har haft to beskæftigelser eller har været tilkaldevikar
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 9655 af 24/05/2016 - Gældende
Bindende svar - Benyttelse af et udenlandsk køretøj i Danmark, køb af dansk indregistreret køretøj og skattepligt
Skatteministeriet
KEN nr 10882 af 02/10/2015 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at sikre, at valsning af ledeskovle ikke sker under forhold og omstændigheder, som frembyder særlig fare
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10614 af 28/05/2015 - Gældende
Afgørelse med fastholdelse af at virksomheden skulle sikre forsvarlig anvendelse af bordrundsav
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9565 af 31/05/2017 - Gældende
Hjemvisning af påbud om indretning af robot vådmaleanlæg samt ophævelse af rådgivningspåbud
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9916 af 26/08/2005 - Gældende
Fastsættelse, forlig som ikke udtrykkelig omtaler g-dage
Beskæftigelsesministeriet
2017/1 LSV 138 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.)
Folketinget
VEJ nr 10407 af 07/09/2015 - Gældende
Vejledning om fastsætteles af årsløn
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 3255 af 23/06/1994 - Gældende
Ergonomiske forhold ved champignonplukning og indretning af tekniske hjælpemidler og inventar til de personer, der udfører arbejdet samt uhensigtsmæssige arbejdsstillinger
Beskæftigelsesministeriet
FOU nr 1985.188 - Gældende
Tilbagebetaling af sygedagpenge
Folketinget
KEN nr 9973 af 27/03/2015 - Gældende
Afgørelse uden påbud om, at virksomheden har overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om indeklima, idet kælderlager ikke var sikret mod udefrakommende fugt, herunder at de ansatte ikke var sikret mod påvirkninger som følge af dårligt indeklima
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20052 af 01/01/2001 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT OG ARBEJDSMARKEDSBIDRAG 2001 AFSNIT C INTERNATIONALE FORHOLD
Skatteministeriet
STV nr 20095 af 01/01/2003 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT, AM-BIDRAG OG SP-BIDRAG 2003 C INTERNATIONALE FORHOLD
Skatteministeriet
2016/1 LSF 69 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser (Begrænsning af dobbeltuddannelse)
Uddannelses- og Forskningsministeriet< 10|11|12|13|14|15|16|17|18|19|.. >    >>