Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fuld  fandt 34565 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
KEN nr 9628 af 08/11/2002 - Gældende
Rådighed. Opholds- og arbejdstilladelse
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 11361 af 27/10/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
Skatteministeriet
KEN nr 10349 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over håndtering af anmodning om aktindsigt, hvor en ikke-forældremyndighedsindehaver har ret til orientering om barnet, men ikke aktindsigt, medmindre forældremyndighedsindehaveren giver tilsagn
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10882 af 02/10/2015 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at sikre, at valsning af ledeskovle ikke sker under forhold og omstændigheder, som frembyder særlig fare
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10614 af 28/05/2015 - Gældende
Afgørelse med fastholdelse af at virksomheden skulle sikre forsvarlig anvendelse af bordrundsav
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20002 af 01/01/2000 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT OG ARBEJDSMARKEDSBIDRAG 2000 AFSNIT C INTERNATIONALE FORHOLD
Skatteministeriet
KEN nr 9985 af 04/03/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
STV nr 20095 af 01/01/2003 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT, AM-BIDRAG OG SP-BIDRAG 2003 C INTERNATIONALE FORHOLD
Skatteministeriet
AFG nr 9643 af 24/04/2007 - Gældende
Salg af sommerbolig fritaget for beskatning
Skatteministeriet
KEN nr 10942 af 23/08/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-23-06 om uarbejdsdygtighed - raskmelding - dagpenge fra A - kasse - sygedagpenge
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1986/1 LSF 205 - Gældende
1986 LSF 205 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF GEVINST OG TAB PÅ FORDRINGER OG GÆLD (KURSGEVINSTLOVEN) (BESKATNING VED FRAFLYTNING M.V.)
Folketinget
KEN nr 9927 af 06/11/2018 - Gældende
Endelig afgørelse om Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0191
Justitsministeriet
VEJ nr 9489 af 06/06/2016 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse nr. 556 af 1. juli 2016 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager
Erhvervsministeriet
VEJ nr 53 af 07/03/2001 - Gældende
Vejledning til TSS-cirkulære om tilbagebetaling af moms
(Kantinemomsvejledningen)

Skatteministeriet
AFG nr 10331 af 23/06/2015 - Gældende
Bindende svar - Moms på fast ejendom - købers momsfradragsret
Skatteministeriet
AFG nr 9384 af 19/05/2009 - Gældende
Multilevelmarketing – driftsudgifter - moms
Skatteministeriet
CIR1Æ nr 9550 af 13/06/2017 - Gældende
Cirkulære om ændring af cirkulære for Færøerne om ægteskabs indgåelse
Børne- og Socialministeriet
KEN nr 9114 af 03/11/2014 - Gældende
Påbud om at forebygge røveririsiko
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10504 af 20/08/2008 - Gældende
Klage over smerte i forbindelse med fysioterapeutisk behandling
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9191 af 01/02/2018 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at forebygge risikoen for vold og trusler om vold i arbejdet med børn/unge
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9947 af 27/02/2015 - Gældende
Påbud om straks at sikre korrekt anvendelse af trykluftskrog
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9809 af 13/05/2008 - Gældende
Medlem syg på 2. g-dag men på baggrund af erklæring fra a-kassen om at medlem ikke havde modtaget sygedagpenge på 1. eller 2. g-dag, var der ikke bortfaldsgrund
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20018 af 01/01/1998 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 1998 AFSNIT J FRADRAG
Skatteministeriet
FOU nr 2009.0301 - Gældende
2009 3-1. Journallister. Meroffentlighed. Identifikation
Folketinget
KEN nr 9696 af 09/06/2006 - Gældende
Arbejdsgiver havde betalt løn for 1 dag efter fratrædelsen, hvilket blev anset som betaling for g-dage, således at a-kassen kunne kræve et eventuelt restbeløb af arbejdsgiver. Det havde ingen betydning for afgørelsen, at medlemmet i en periode havde været ansat med offentligt tilskud til lønnen, da tilskuddet var ophørt før fratrædelsen.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10075 af 31/03/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 36-11 om social pension - brøkpension - bopælstid - ophold i udlandet - uddannelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9847 af 28/02/2005 - Gældende
Selvstændig væsentligt omfang, beskæftigelseskrav, hovedbeskæftigelse bibeskæftigelse
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9277 af 01/02/2012 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at sikre mod ulykkesrisiko ved sammenblanding af klor- og syreholdige produkter
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9571 af 03/05/2013 - Gældende
Fastholdelse af afgørelse om nedbrydningsarbejde og brand i silo
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10721 af 08/03/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-4-05 om uarbejdsdygtighed - en vis sygemeldingsperiode - bredere vurdering - dagpenge
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9760 af 26/02/2009 - Gældende
Udsugning ved dampstrygning
Beskæftigelsesministeriet
2017/1 SF.L L 52 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (5. oktober 2017) - L 52
Udenrigsministeriet
AFG nr 10877 af 22/09/2015 - Gældende
Bindende svar - Skattepligts indtræden - bopæl - ophold
Skatteministeriet
AFG nr 9185 af 20/12/2013 - Gældende
Påbud om at sikre, at løft af frugt- og grøntkasser udføres sundhedsmæssigt forsvarligt
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10180 af 14/11/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 14. november 2002 vedr. Driftsomkostninger fradrag for underskud
Skatteministeriet
SKR nr 11190 af 25/09/2015 - Gældende
Præcisering af praksis fastlagt i SKM2014.7.SR vedrørende elvarmesats i elopvarmede helårsboliger med solceller - genoptagelse efter principperne i skatteforvaltningslovens § 31 - styresignal
Skatteministeriet
KEN nr 9906 af 27/06/2008 - Gældende
Løst ansat holdt efter aftale med arbejdsgiver fri for egen regning på visse tidspunkter, hvorved hun tilkendegav, at hun ikke ønskede at benytte sig af arbejdsgivers tilbud om fortsat beskæftigelse, bortfald af g-dage på de berørte dage
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9235 af 01/03/2017 - Gældende
Hjemvisning af påbud om forebyggelse af vold og trusler om vold
Beskæftigelsesministeriet
CIR1Æ nr 9214 af 15/03/2016 - Gældende
Cirkulære om ændring af cirkulære for Grønland om ægteskabs indgåelse (Til Rigsombudsmanden i Grønland og samtlige grønlandske kommuner og præster)
Børne- og Socialministeriet
AFG nr 3728 af 09/10/1967 - Gældende
Månedslønnet med deltidsansættelse
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9322 af 06/02/2004 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-2-04 om åbningstid - dagpenge - selvstændig virksomhed
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 18200 af 23/10/1991 - Gældende
Rateforsikring - fradrag for præmie - begrænset skattepligtig. (* 1)
Skatteministeriet
AFG nr 18458 af 27/06/1989 - Gældende
Bindende forhåndsbesked. Skattemæssige konsekvenser ved tegning af kapitalforsikringer i England forinden tilbageflytning til Danmark. (* 1)
Skatteministeriet
KEN nr 19603 af 09/02/1993 - Gældende
Kildeskattelovens § 1
Skatteministeriet
KEN nr 9021 af 28/11/2014 - Gældende
Påbud om at forebygge risikoen for vold og trusler om vold i forbindelse med røveri ved pengetransport
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10280 af 26/11/2008 - Gældende
Påbud om forebyggelse af fald til lavere niveau ved pluk af kasser fra stige - afgørelse truffet på et mangelfuldt grundlag
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9672 af 03/02/2009 - Gældende
Sikre transportveje på rulletrappe
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 11395 af 25/08/2015 - Gældende
Bindende svar - Momsfradrag ved leasing af biler til brug for værkstedskunder
Skatteministeriet
FOU nr 2009.0401 - Gældende
2009 4-1. Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag
Folketinget
SKR nr 11168 af 10/07/2015 - Gældende
Styresignal om genoptagelse af genbeskatning af udenlandske filialer efter den dagældende ligningslovens § 33 D, stk. 5, og genbeskatning efter § 15, stk. 9, i lov nr. 426 af 6. juni 2005 under henvisning til den tidligere ligningslovens § 33 D, stk. 5
Skatteministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>