Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fuld  fandt 34785 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
UDT nr 3200 af 14/03/1990 - Gældende
Dagpengegodtgørelse for 1. ledighedsdag til medlemmer, som sideløbende har haft to beskæftigelser eller har været tilkaldevikar
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9565 af 31/05/2017 - Gældende
Hjemvisning af påbud om indretning af robot vådmaleanlæg samt ophævelse af rådgivningspåbud
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20095 af 01/01/2003 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT, AM-BIDRAG OG SP-BIDRAG 2003 C INTERNATIONALE FORHOLD
Skatteministeriet
STV nr 20052 af 01/01/2001 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT OG ARBEJDSMARKEDSBIDRAG 2001 AFSNIT C INTERNATIONALE FORHOLD
Skatteministeriet
KEN nr 9916 af 26/08/2005 - Gældende
Fastsættelse, forlig som ikke udtrykkelig omtaler g-dage
Beskæftigelsesministeriet
2017/1 LSV 138 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.)
Folketinget
KEN nr 9973 af 27/03/2015 - Gældende
Afgørelse uden påbud om, at virksomheden har overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om indeklima, idet kælderlager ikke var sikret mod udefrakommende fugt, herunder at de ansatte ikke var sikret mod påvirkninger som følge af dårligt indeklima
Beskæftigelsesministeriet
1986/1 LSF 205 - Gældende
1986 LSF 205 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SKATTEMÆSSIG BEHANDLING AF GEVINST OG TAB PÅ FORDRINGER OG GÆLD (KURSGEVINSTLOVEN) (BESKATNING VED FRAFLYTNING M.V.)
Folketinget
KEN nr 9628 af 08/11/2002 - Gældende
Rådighed. Opholds- og arbejdstilladelse
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 11361 af 27/10/1999 - Gældende
Landsskatteretskendelse
Skatteministeriet
KEN nr 10349 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over håndtering af anmodning om aktindsigt, hvor en ikke-forældremyndighedsindehaver har ret til orientering om barnet, men ikke aktindsigt, medmindre forældremyndighedsindehaveren giver tilsagn
Sundheds- og Ældreministeriet
STV nr 20002 af 01/01/2000 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT OG ARBEJDSMARKEDSBIDRAG 2000 AFSNIT C INTERNATIONALE FORHOLD
Skatteministeriet
AFG nr 9384 af 19/05/2009 - Gældende
Multilevelmarketing – driftsudgifter - moms
Skatteministeriet
AFG nr 9643 af 24/04/2007 - Gældende
Salg af sommerbolig fritaget for beskatning
Skatteministeriet
KEN nr 9191 af 01/02/2018 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at forebygge risikoen for vold og trusler om vold i arbejdet med børn/unge
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9809 af 13/05/2008 - Gældende
Medlem syg på 2. g-dag men på baggrund af erklæring fra a-kassen om at medlem ikke havde modtaget sygedagpenge på 1. eller 2. g-dag, var der ikke bortfaldsgrund
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9947 af 27/02/2015 - Gældende
Påbud om straks at sikre korrekt anvendelse af trykluftskrog
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9594 af 31/08/2010 - Gældende
Afslag på anmodning om dispensation til at bruge en saxlift som adgang
Beskæftigelsesministeriet
1992/1 LSF 193 - Gældende
1992 LSF 193 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LIGNINGSLOVEN (GENINDFØRELSE AF FRADRAGSRET FOR REPRÆSENTATIONSUDGIFTER)
Folketinget
KEN nr 10942 af 23/08/2006 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-23-06 om uarbejdsdygtighed - raskmelding - dagpenge fra A - kasse - sygedagpenge
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 53 af 07/03/2001 - Gældende
Vejledning til TSS-cirkulære om tilbagebetaling af moms
(Kantinemomsvejledningen)

Skatteministeriet
AFG nr 10331 af 23/06/2015 - Gældende
Bindende svar - Moms på fast ejendom - købers momsfradragsret
Skatteministeriet
VEJ nr 9489 af 06/06/2016 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse nr. 556 af 1. juli 2016 om den klageansvarlige og finansielle virksomheders håndtering af klager
Erhvervsministeriet
KEN nr 9927 af 06/11/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0191
Justitsministeriet
KEN nr 10075 af 31/03/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 36-11 om social pension - brøkpension - bopælstid - ophold i udlandet - uddannelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9985 af 04/03/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 10877 af 22/09/2015 - Gældende
Bindende svar - Skattepligts indtræden - bopæl - ophold
Skatteministeriet
KEN nr 10180 af 14/11/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 14. november 2002 vedr. Driftsomkostninger fradrag for underskud
Skatteministeriet
AFG nr 9185 af 20/12/2013 - Gældende
Påbud om at sikre, at løft af frugt- og grøntkasser udføres sundhedsmæssigt forsvarligt
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9906 af 27/06/2008 - Gældende
Løst ansat holdt efter aftale med arbejdsgiver fri for egen regning på visse tidspunkter, hvorved hun tilkendegav, at hun ikke ønskede at benytte sig af arbejdsgivers tilbud om fortsat beskæftigelse, bortfald af g-dage på de berørte dage
Beskæftigelsesministeriet
SKR nr 11190 af 25/09/2015 - Gældende
Præcisering af praksis fastlagt i SKM2014.7.SR vedrørende elvarmesats i elopvarmede helårsboliger med solceller - genoptagelse efter principperne i skatteforvaltningslovens § 31 - styresignal
Skatteministeriet
KEN nr 9696 af 09/06/2006 - Gældende
Arbejdsgiver havde betalt løn for 1 dag efter fratrædelsen, hvilket blev anset som betaling for g-dage, således at a-kassen kunne kræve et eventuelt restbeløb af arbejdsgiver. Det havde ingen betydning for afgørelsen, at medlemmet i en periode havde været ansat med offentligt tilskud til lønnen, da tilskuddet var ophørt før fratrædelsen.
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20018 af 01/01/1998 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 1998 AFSNIT J FRADRAG
Skatteministeriet
AFG nr 3728 af 09/10/1967 - Gældende
Månedslønnet med deltidsansættelse
Beskæftigelsesministeriet
FOU nr 2009.0301 - Gældende
2009 3-1. Journallister. Meroffentlighed. Identifikation
Folketinget
KEN nr 9114 af 03/11/2014 - Gældende
Påbud om at forebygge røveririsiko
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10504 af 20/08/2008 - Gældende
Klage over smerte i forbindelse med fysioterapeutisk behandling
Sundheds- og Ældreministeriet
CIR1Æ nr 9550 af 13/06/2017 - Gældende
Cirkulære om ændring af cirkulære for Færøerne om ægteskabs indgåelse
Børne- og Socialministeriet
KEN nr 9847 af 28/02/2005 - Gældende
Selvstændig væsentligt omfang, beskæftigelseskrav, hovedbeskæftigelse bibeskæftigelse
Beskæftigelsesministeriet
FOU nr 2009.0401 - Gældende
2009 4-1. Ankestyrelsens begrænsning af klagetema i arbejdsskadesag
Folketinget
AFG nr 11395 af 25/08/2015 - Gældende
Bindende svar - Momsfradrag ved leasing af biler til brug for værkstedskunder
Skatteministeriet
KEN nr 9672 af 03/02/2009 - Gældende
Sikre transportveje på rulletrappe
Beskæftigelsesministeriet
CIR1Æ nr 9214 af 15/03/2016 - Gældende
Cirkulære om ændring af cirkulære for Grønland om ægteskabs indgåelse (Til Rigsombudsmanden i Grønland og samtlige grønlandske kommuner og præster)
Børne- og Socialministeriet
KEN nr 9277 af 01/02/2012 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at sikre mod ulykkesrisiko ved sammenblanding af klor- og syreholdige produkter
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9571 af 03/05/2013 - Gældende
Fastholdelse af afgørelse om nedbrydningsarbejde og brand i silo
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10721 af 08/03/2005 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-4-05 om uarbejdsdygtighed - en vis sygemeldingsperiode - bredere vurdering - dagpenge
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9760 af 26/02/2009 - Gældende
Udsugning ved dampstrygning
Beskæftigelsesministeriet
2013/1 BSF 17 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om genindførelse af omkostningsgodtgørelse til virksomheder og fonde i skattesager
Folketinget
2001/2 SF. L 54 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (17. januar 2002) - L 54
Skatteministeriet
1991/1 LSF 16 - Gældende
1991 LSF 16 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM AFGIFT AF GAS
Folketinget<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>