Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fuld  fandt 34951 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
2007/2 LSV 31 C - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven
(Ophævelse af særreglen om fuldt fradrag for visse repræsentationsudgifter)

Folketinget
KEN nr 9081 af 14/12/2011 - Gældende
Hjemvisning af påbud om at sikre, at håndtering af kasser med frugt og grønt i en butik foregår sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9181 af 20/12/2017 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at sikre, at arbejdet med løft af patienter på båre planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
Beskæftigelsesministeriet
2018/1 ÆF2 133 - Gældende
Ændringsforslag til 2. behandling af Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Fuld brugerbetaling for danskundervisning under au pair-ordningen)
Folketinget
2000/1 BSF 189 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at skabe bedre sendeforhold for lokalradioer og etablere to fuldt landsdækkende 5. og 6. radiokanaler
Folketinget
KEN nr 10044 af 03/10/2016 - Gældende
Hjemvisning af påbud om at sikre medarbejderne mod fald til lavere niveau, således at arbejdet altid kan udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 9278 af 20/05/2003 - Gældende
Pensionsbeskatningslovens § 15 A - ordning kunne ikke benyttes, fordi spørgerens fulde skattepligt var ophørt på det tidspunkt, hvor afståelsen af virksomheden fandt sted
Skatteministeriet
KEN nr 9758 af 26/02/2009 - Gældende
Klage over påbud om, at sikre tilgang af dagslys til køkkenet i en kælder, således at forholdende er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarlige
Beskæftigelsesministeriet
SKR nr 9122 af 03/03/2005 - Gældende
Højesteret har i en dom pålagt en kommune erstatning for det tab, som en ansat i fleksjob havde lidt ved ikke at få tilbud på fuld tid
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9237 af 28/03/2014 - Gældende
Påbud om at medvirke til at sikre, at indsamlingen af dagrenovation i sække kan udføres på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fuldt forsvarlig måde af renovationsfirmaet og deres ansatte
Beskæftigelsesministeriet
2002/1 LF 135 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Mulighed for madordninger i børnehaver mod fuld forældrebetaling).
Socialministeriet
1997/1 BSF 61 - Gældende
1997 BSF 61 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM UDBETALING AF FULDE DAGPENGE VED BØRNEPASNINGSORLOV PÅ GRUND AF MANGLENDE PASNINGSTILBUD
Folketinget
FOU nr 2017.31 - Gældende
2017-31. Det var kommunens ansvar, at møde foregik i fuld respekt for ansats ytringsfrihed
Folketinget
2009/1 BRB 160 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om fuld dækning af udgifter i kommunerne til oprydning efter olieforurening fra olietanke
Folketinget
MED nr 11370 af 23/09/1974 - Gældende
Meddelelse om førerretsfrakendelse ved tilsidesættelse af ubetinget vigepligt efter færdselslovens § 37, stk. 2. (Fuld Stop).(* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
1997/2 BSF 19 - Gældende
1997 BSF 19 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM UDBETALING AF FULDE DAGPENGE VED BØRNEPASNINGSORLOV PÅ GRUND AF MANGLENDE PASNINGSTILBUD
Folketinget
2001/1 BSF 68 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at skabe bedre sendeforhold for lokalradioer og etablere to fuldt landsdækkende 5. og 6. radiokanaler
Folketinget
KEN nr 9723 af 01/07/2016 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at forebygge risikoen for vold og trusler samt ophævelse af påbud om at sikre, at arbejdsstedet er indrettet og placeret sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt
Beskæftigelsesministeriet
2004/2 LSF 26 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om social service
(Forbedring af muligheden for madordninger i daginstitutioner mod fuld forældrebetaling)

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
2004/1 LSF 74 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om social service
(Forbedring af muligheden for madordninger i daginstitutioner mod fuld forældrebetaling)

Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
2004/1 LF 74 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om social service. (Forbedring af muligheden for madordninger i daginstitutioner mod fuld forældrebetaling).
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
KEN nr 17030 af 29/11/1995 - Gældende
Ekspropriation i forbindelse med motorvejsanlæg i Jylland. Et erstatningskrav om tab af råstofforekomster skal sammenholdes med, at ejendommen var blevet fuldt ud retableret som landbrugsejendom
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9325 af 28/04/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse ved. beskatning af opsparet overskud i virksomhed – ophør af fuld skattepligt til Danmark – vurdering af om udlejningsejendom udgør fast driftsted
Skatteministeriet
KEN nr 9876 af 24/06/2004 - Gældende
Arbejdsgiver ej berettiget til fuld refusion af VEU-godtgørelse for deltidsansats deltagelse i et fuldtidskursus, idet den del af kurset, der lå ud over den deltidsansattes daglige beskæftigelsesgrad, ikke var lønnet, men senere kunne afspadseres. De to første kursusdage var medlemmet beskæftiget i aftenvagt, mens den tredje kursusdag fandt sted på medlemmets fridag
Beskæftigelsesministeriet
2004/1 BTL 74 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social service
(Forbedring af muligheden for madordninger i daginstitutioner mod fuld forældrebetaling)

Folketinget
KEN nr 9061 af 27/01/2016 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at sikre, at arbejdet med løft af port mellem kirkerum og sal planlægges, tilrettelægges og udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9177 af 01/12/2017 - Gældende
Hjemvisning af strakspåbud om at sikre tilstrækkelig instruktion i at udføre arbejde med revision af transformerstation, så arbejdet kan udføres sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt
Beskæftigelsesministeriet
2007/2 TBL 31 C - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven
(Ophævelse af særreglen om fuldt fradrag for visse repræsentationsudgifter)

Folketinget
1998/1 LF 172 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer. (Fuld løn til gravide funktionærer under sygdom, konkurrence- og kundeklausuler).
Arbejdsministeriet
2004/2 LSV 26 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om social service
(Forbedring af muligheden for madordninger i daginstitutioner mod fuld forældrebetaling)

Folketinget
KEN nr 9949 af 27/02/2015 - Gældende
Arbejdsmiljøklagenævnet vurderer, at virksomheden er rette modtager af Arbejdstilsynets påbud, og fastholder Arbejdstilsynets påbud om, at virksomheden skal sikre at adgangsvejen til og fra teleskoplæsser er sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9237 af 02/02/2015 - Gældende
Afgørelse med påbud om at sikre at anvendelse af automatisk transportanlæg, mærket JOKAN SYSTEM, samt maskinanlægget, »Bremsestander«, kan foregå sikkerhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
Beskæftigelsesministeriet
2004/2 BTL 26 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social service
(Forbedring af muligheden for madordninger i daginstitutioner mod fuld forældrebetaling)

Folketinget
2001/1 BF 68 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at skabe bedre sendeforhold for lokalradioer og etablere to fuldt landsdækkende 5. og 6. radiokanaler.
Kulturministeriet
KEN nr 9800 af 27/06/2014 - Gældende
Afgørelse om, at virksomheden har overtrådt arbejdsmiljølovens regler om, at arbejdet med flytning af sammenskruede USB plader ikke var planlagt, tilrettelagt og udført sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
Beskæftigelsesministeriet
1996/1 BSF 36 - Gældende
1996 BSF 36 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FULD OMKOSTNINGSDÆKNING AF UDGIFTER TIL SAGKYNDIG BISTAND I SKATTESAGER VED SKATTEANKENÆVN, LANDSSKATTERET, LANDSRET OG HØJESTERET
Folketinget
2018/1 ÆF3 133 - Gældende
Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Fuld brugerbetaling for danskundervisning under au pair-ordningen)
Folketinget
KEN nr 9889 af 02/06/2017 - Gældende
Hjemvisning af påbud om at sikre, at arbejdet med skiltefødder planlægges, tilrettelægges og udføres, så det er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt samt tilstrækkelig partshøring af virksomheden
Beskæftigelsesministeriet
2000/1 BF 189 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at skabe bedre sendeforhold for lokalradioer og etablere to fuldt landsdækkende 5. og 6. radiokanaler.
Kulturministeriet
KEN nr 10057 af 02/11/2017 - Gældende
Fastholdelse af afgørelse uden handlepligt om, at virksomheden havde overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om, at arbejde med kemiske stoffer og produkter skal udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
Beskæftigelsesministeriet
1998/1 BF 35 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om fuld omkostningsdækning af udgifter til sagkyndig bistand i skattesager ved skatteankenævn, Landsskatteret, landsret og Højesteret.
Skatteministeriet
KEN nr 9419 af 29/03/2012 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at planlægge, tilrettelægge og udføre arbejdet med opmuring med porebetonblokke sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, samt påbud om at bruge autoriseret arbejdsmiljørådgiver
Beskæftigelsesministeriet
2011/1 BTB 49 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om nedsættelse af moms på hotel- og restaurantydelser til 7 pct. og fuld momsafløftning på hotel- og restaurantydelser
Folketinget
2008/1 LSF 71 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige andre love
(Mulighed for fuld fradragsret for indskud på iværksætterkonto)

Skatteministeriet
2002/1 BTL 135 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om social service
(Mulighed for madordninger i børnehaver mod fuld forældrebetaling)

Folketinget
1985/1 LSF 134 - Gældende
1985 LSF 134 LOV OM ÆNDRING AF LOV OM EJERLEJLIGHEDER (FULDT STOP FOR EJERLEJLIGHEDER I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE)
Folketinget
KEN nr 9508 af 18/06/2019 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 29-19 om personlig assistance - fuld tid - 37 timer - flere ansættelsesforhold - bierhverv - ventetid - udmåling
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2008/1 LF 71 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige andre love. (Mulighed for fuld fradragsret for indskud på iværksætterkonto).
Skatteministeriet
2018/1 LSV 188 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v., lov om midlertidig regulering af boligforholdene og byggeloven (Udlejning af egen fulde helårsbolig til ferie- og fritidsformål m.v.)
Folketinget
2000/1 BTB 189 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om at skabe bedre sendeforhold for lokalradioer og etablere to fuldt landsdækkende 5. og 6. radiokanaler
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>