Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fuld  fandt 34785 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
KEN nr 9813 af 23/09/2019 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at sikre, at arbejdet med at håndtere 20 kg plastsække blev udført, så det var sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt (manuel håndtering - bæring - underarmsafstand - forværrende faktorer)
Social- og Indenrigsministeriet
2018/1 LSF 188 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v., lov om midlertidig regulering af boligforholdene og byggeloven (Udlejning af egen fulde helårsbolig til ferie- og fritidsformål m.v.)
Erhvervsministeriet
AFG nr 18250 af 15/02/1988 - Gældende
Ophør af den fulde skattepligt i henhold til kildeskattelovens § 1, stk. 1, nr. 2, jf. § 1, stk. 2, kræver, at skatteyderen tager initiativ hertil. (* 1)
Skatteministeriet
1997/2 LSF 76 - Gældende
1997 LSF 76 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM REGISTRERINGSAFGIFT AF MOTORKØRETØJER M.V. (FULD REGISTRERINGSAFGIFT FOR MOTORKØRETØJER, DER TILHØRER ASYLANSØGERE)
Folketinget
KEN nr 9077 af 31/10/2014 - Gældende
Påbud om at indrette med højdeindstillelige borde, så arbejdet kan udføres fuldt forsvarligt, samt påbud om at indrette skærmarbejdspladser efter bilaget til bekendtgørelse om arbejde ved skærmterminaler
Beskæftigelsesministeriet
1998/1 BRB 35 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om fuld omkostningsdækning af udgifter til sagkyndig bistand i skattesager ved skatteankenævn, Landsskatteretten, landsret og Højesteret
Folketinget
KEN nr 9732 af 27/03/2015 - Gældende
Arbejdsmiljøklagenævnet fastholder Arbejdstilsynets påbud om, at virksomhed skal sikre, at løft af 20l dunk udføres fuldt forsvarligt, og hjemviser Arbejdstilsynets påbud om brug af autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet
Beskæftigelsesministeriet
2018/1 BTL 188 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v., lov om midlertidig regulering af boligforholdene og byggeloven (Udlejning af egen fulde helårsbolig til ferie- og fritidsformål m.v.)
Folketinget
KEN nr 9695 af 28/06/2017 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at sikre, at arbejdet med løft af kasser med varer planlægges, tilrettelægges og udføres, så det med hensyn til den samlede vægt pr. ansat er sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9810 af 23/09/2019 - Gældende
Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at arbejdet med snitning af grøntsager på pålægsmaskinen udføres fuldt forsvarligt, herunder at der anvendes resteholder, når kniven kører. (arbejdets udførelse - anvendelse af tekniske hjælpemidler - sikringsdele og beskyttelsesudstyr)
Social- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9858 af 18/03/2005 - Gældende
Afslag på VEU-godtgørelse for deltidsbeskæftiget pædagogmedhjælper, som var tilmeldt AF på fuld tid og modtog sædvanlig løn under kursus, svarende til sin deltidsbeskæftigelse på 33 ' time hvor lønnen oversteg dagpengemaksimum
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10054 af 02/11/2017 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at sikre, at arbejdet med løft af kasser med varer i frostlageret og kølelaget planlægges, tilrettelægges og udføres, så det med hensyn til den samlede vægt pr. ansat er sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt
Beskæftigelsesministeriet
2008/1 BTL 71 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige andre love
(Mulighed for fuld fradragsret for indskud på iværksætterkonto)

Folketinget
KEN nr 9267 af 15/08/1994 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse T-6-94 om bortfald - medarbejdende ægtefælle - delpension - midlertidig genoptagelse af arbejdetpå fuld tid under ægtefælles sygdom - gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 18 1/2 time på årsbasis
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2008/1 LSV 71 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om indskud på etableringskonto og forskellige andre love
(Mulighed for fuld fradragsret for indskud på iværksætterkonto)

Folketinget
1998/1 LF 147 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om skattefri virksomhedsomdannelse, virksomhedsskatteloven, personskatteloven og fusionsskatteloven. (Lempelse af betingelserne for omdannelse af virksomheder med flere ejere samt indførelse af krav om fuldt vederlag i aktier eller anparter m.v.).
Skatteministeriet
KEN nr 10110 af 07/11/2008 - Gældende
Medlem havde fået løn for mere end 4 ugers arbejde på fuld tid, men havde på grund af ferie og fritstilling kun haft faktiske arbejdstimer i 1 uge i 37 timer, hvorfor g-dagene måtte afvises, da beskæftigelseskravet ikke var opfyldt.
Beskæftigelsesministeriet
1986/1 BTL 202 - Gældende
1986 BTL 202 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LIGNINGSLOVEN (FULD RENTEPERIODISERING I TIL- OG FRAFLYTNINGSSITUATIONER) NR L 202 1986-87, 1. SAMLING BLAD NR 893
Folketinget
1996/1 BTB 34 - Gældende
1996 BTB 34 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM INDFØRELSE AF FULD OMKOSTNINGSDÆKNING I DE TILFÆLDE, HVOR SKATTEYDERE VINDER ANLAGTE SKATTESAGER NR B 34 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
2011/1 LSF 195 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og personskatteloven
(Nedsættelse af loft over rejsefradrag, øget beskatning af fri bil, beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst, beskatning ved arbejdsudleje og udvidet beskatning af lønarbejde i Danmark)

Skatteministeriet
1985/1 BTL 134 - Gældende
1985 BTL 134 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM EJERLEJLIGHEDER (FULDT STOP FOR EJERLEJLIGHEDER I DEN EKSISTERENDE BOLIGMASSE) NR L 134 1985-86, 1. SAMLING
Folketinget
2011/1 BTL 195 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og personskatteloven
(Nedsættelse af loft over rejsefradrag, øget beskatning af fri bil, beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst, beskatning ved arbejdsudleje og udvidet beskatning af lønarbejde i Danmark)

Folketinget
2011/1 LF 195 - Gældende
Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og personskatteloven. (Nedsættelse af loft over rejsefradrag, øget beskatning af fri bil, beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst, beskatning ved arbejdsudleje og udvidet beskatning af lønarbejde i Danmark).
Skatteministeriet
KEN nr 10504 af 07/05/2015 - Gældende
Arbejdsmiljøklagenævnet fastholder Arbejdstilsynets påbud om, at virksomheden skal sikre, at løft af spande i støberiet udføres sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, samt Arbejdstilsynets påbud om at bruge en autoriseret rådgivningsvirksomhed på arbejdsmiljøområdet til at bistå sig med at efterkomme ovennævnte påbud og forebygge lignende arbejdsmiljøproblemer.
Beskæftigelsesministeriet
1996/1 BTB 36 - Gældende
1996 BTB 36 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FULD OMKOSTNINGSDÆKNING AF UDGIFTER TIL SAGKYNDIG BISTAND I SKATTESAGER VED SKATTEANKENÆVN, LANDSSKATTERET, LANDSRET OG HØJESTERET NR B 36 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
VEJ nr 9582 af 27/06/2019 - Gældende
Elevers anvendelse af stoffer og materialer i grundskolen Vejledningen oplyser om, hvordan folkeskoler og andre skoler med undervisning svarende til folkeskolen kan tilrettelægge praktisk og eksperimentalt arbejde med stoffer og materialer i undervisningssammenhænge således, at elevernes arbejde bliver sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9812 af 23/09/2019 - Gældende
Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at arbejdet med løft af sække udføres, så det er sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt. Risikoen ved løft af sække skal undgås ved hensigtsmæssig tilrettelæggelse af arbejdet, herunder ved brug af tekniske hjælpemidler. Arbejdstilsynet havde foretaget partshøring af virksomheden forud for afgørelsen. (manuel håndtering - løft - ¾ arms afstand - forværrende faktorer - partshøring)
Social- og Indenrigsministeriet
2011/1 LSV 195 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og personskatteloven
(Nedsættelse af loft over rejsefradrag, øget beskatning af fri bil, beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst, beskatning ved arbejdsudleje og udvidet beskatning af lønarbejde i Danmark)

Folketinget
2011/1 TBL 195 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af ligningsloven, kildeskatteloven og personskatteloven
(Nedsættelse af loft over rejsefradrag, øget beskatning af fri bil, beskatning af fuldt skattepligtiges udenlandske lønindkomst, beskatning ved arbejdsudleje og udvidet beskatning af lønarbejde i Danmark)

Folketinget
2017/1 BTL 107 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (Nedsættelse af VEU-bidrag, fuld arbejdsgiverfinansieret VEU-godtgørelse m.v., forbedret praktikbonus til arbejdsgivere samt forhøjelse af VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) m.v.)
Folketinget
2012/1 LSF 226 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
(Obligatorisk tilmelding til fag og prøver svarende til et fuldt studieår, afskaffelse af muligheden for at melde fra prøver, etablering af bedre rammer for merit ved studieophold på en anden institution eller studieskift og bedre overgange mellem bachelor- og kandidatuddannelser m.v.)

Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
2012/1 LSV 226 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
(Obligatorisk tilmelding til fag og prøver svarende til et fuldt studieår, afskaffelse af muligheden for at melde fra prøver, etablering af bedre rammer for merit ved studieophold på en anden institution eller studieskift og bedre overgange mellem bachelor- og kandidatuddannelser m.v.)

Folketinget
DOM nr 3360 af 17/05/1989 - Gældende
Bod 2.3.2. Arbejdsgiveres bodsansvar m.v. Arbejdsgivers bodsansvar i øvrigt Bod ikke pålagt Kollektiv overenskomst 3. Fortolkning af kollektiv overenskomst Organisationsansvar 1.2. Organisationsansvar for medlemmers overenskomststridige adfærd Bod ikke pålagt Særoverenskomst. Virksomhed fandtes at have brudt lokalaftale om fuld lønkompensation under sygdom, men blev ikke pålagt bod, da fortolkningsspørgsmålet var tvivlsomt.(* 1) (* 2) Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark og Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark (konsulent Ulrik Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Plastindustrien i Danmark for Lego System A/S, Billund (advokat Merete Preisler)
Beskæftigelsesministeriet
2012/1 LF 226 - Gældende
Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU). (Obligatorisk tilmelding til fag og prøver svarende til et fuldt studieår, afskaffelse af muligheden for at melde fra prøver, etablering af bedre rammer for merit ved studieophold på en anden institution eller studieskift og bedre overgange mellem bachelor- og kandidatuddannelser m.v.).
Ministeriet for Forskning, Innovation og Videregående Uddannelser
2012/1 BTL 225 og 226 - Gældende
II. Forslag til lov om ændring af universitetsloven, lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser, lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner, lov om maritime uddannelser og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU)
(Obligatorisk tilmelding til fag og prøver svarende til et fuldt studieår, afskaffelse af muligheden for at melde fra prøver, etablering af bedre rammer for merit ved studieophold på en anden institution eller studieskift og bedre overgange mellem bachelor- og kandidatuddannelser m.v.)

Folketinget
2017/1 LSF 107 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og lov om statens voksenuddannelsesstøtte (Nedsættelse af VEU-bidrag, fuld arbejdsgiverfinansieret VEU-godtgørelse m.v., forbedret praktikbonus til arbejdsgivere samt forhøjelse af VEU-godtgørelse og Statens Voksenuddannelsesstøtte (SVU) m.v.)
Undervisningsministeriet
1994/1 LSF 87 - Gældende
1994 LSF 87 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV FOR FÆRØERNE OM FOLKEPENSION OG LOV FOR FÆRØERNE OM INVALIDEPENSION M.V. (INDFØRELSE AF OPTJENINGSBESTEMMELSER)
Folketinget
FOU nr 2004.359 - Gældende
Afslag på overgang fra deltidsfleksjob til fuldtidsfleksjob
Folketinget
UDT nr 9229 af 15/05/2002 - Gældende
Grænsegængere efter KSL § 5-D skatteberegning og helårsomregning
Skatteministeriet
CIR nr 162 af 20/10/1987 - Gældende
Cirkulære om straksafskrivning af miljøforbedrende investeringer i landbrug m.v.
Skatteministeriet
1988/1 LSF 151 - Gældende
1988 LSF 151 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SOCIAL PENSION (ÆNDRING AF RÅDIGHEDSBELØBET TIL PERSONLIGT TILLÆG M.V.)
Folketinget
KEN nr 10611 af 20/12/2008 - Gældende
Klage over utilstrækkelig bedøvelse i forbindelse med kejsersnit
Sundheds- og Ældreministeriet
SKR nr 9314 af 16/07/2012 - Gældende
Vedrørende krav til a-kassens indberetninger til indkomstregisteret af ydelsesudbetalinger
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9128 af 14/11/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. afskrivning for ombygnings- og forbedringsudgifter.
Skatteministeriet
AFG nr 10326 af 23/06/2015 - Gældende
Bindende svar - Skattepligt - køb af sommerhus - ophold - arbejde
Skatteministeriet
KEN nr 9682 af 31/01/2013 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 22-13 om arbejdsskade - deltid - erhvervsevnetab - årsløn - blandede vagter
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 10870 af 25/08/2015 - Gældende
Bindende svar - Skattepligt - sporadisk og enkeltstående arbejde
Skatteministeriet
KEN nr 12824 af 15/11/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 15/11 2001
Skatteministeriet
KEN nr 11287 af 26/11/2015 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at sikre mod ulykkesfare ved aflæsning af betonbrokker fra lastbil
Beskæftigelsesministeriet
2017/1 LSF 138 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.)
Beskæftigelsesministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>