Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fuld  fandt 34785 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
KEN nr 9252 af 01/03/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - fratrædelsesgodtgørelse - ej handicap - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9674 af 02/04/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligt til Danmark - ægtefælles bopæl - bindende svar (SKM2011.300.SR)
Skatteministeriet
KEN nr 9241 af 06/07/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse A-23-01 om kontanthjælp - supplerende arbejdsløshedsdagpenge - momsregistreret - SE - nummer - driftsmidler. - selvstændig virksomhed
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 18039 af 05/09/1990 - Gældende
Beskatning af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven)
Skatteministeriet
AFG nr 9474 af 25/04/2006 - Gældende
25 pct. skatteordning
Skatteministeriet
KEN nr 10102 af 29/07/2004 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-12-04 om uarbejdsdygtighed - bredere vurdering - arbejdspladsproblemer - Højesteret - dagpenge - refusion
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9455 af 27/04/2016 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at træffe effektive foranstaltninger til at forebygge risiko for ulykker hidrørende fra elektrisk strøm under arbejdet
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10114 af 04/11/2008 - Gældende
Psykisk arbejdsmiljø for de ansatte på et skolehjem for børn og unge
Beskæftigelsesministeriet
1987/1 BSF 100 - Gældende
1987 BSF 100 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM NEDSÆTTELSE AF FORÆLDREBETALING FOR BØRNEPASNING, OBLIGATORISK SØSKENDERABAT SAMT FORBEDREDE FRIPLADSREGLER
Folketinget
AFG nr 10205 af 16/12/2014 - Gældende
Bindende svar - Skattepligt - køb af bolig her i landet
Skatteministeriet
KEN nr 9597 af 01/09/2010 - Gældende
Krav om anvendelse af egnet teknisk hjælpemiddel til gulvvask
Beskæftigelsesministeriet
1998/1 BSF 60 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om økonomisk støtte til nedsættelse af arbejdstiden
Folketinget
AFG nr 10146 af 16/12/2014 - Gældende
Bindende svar - Skattepligt - dobbeltdomicil og skattemæssigt hjemmehørende i andet land
Skatteministeriet
AFG nr 9277 af 20/03/2018 - Gældende
Skattepligt - bijob - afvisning - skattemæssigt hjemsted - Grønland
Skatteministeriet
KEN nr 10315 af 28/05/2015 - Gældende
Afgørelse med fastholdelse af at virksomheden var rette modtager, samt fastholdelse af påbud om orden og ryddelighed på byggeplads
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9003 af 17/12/2015 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at forebygge risikoen for fysisk vold i forbindelse med arbejdet med indsatte
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10822 af 28/11/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. jordomsejling af 2 års varighed – lystfartøj – skattepligt til Danmark – bindende svar
Skatteministeriet
KEN nr 10189 af 11/04/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Begrænset skattepligt lønindkomst under barselsorlov bopæl USA
Skatteministeriet
1997/1 BSF 85 - Gældende
1997 BSF 85 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ØKONOMISK STØTTE TIL NEDSÆTTELSE AF ARBEJDSTIDEN
Folketinget
KEN nr 9167 af 30/01/2015 - Gældende
Påbud om anvendelse af egnede mopper til gulvvask
Beskæftigelsesministeriet
SKR nr 9915 af 11/09/2017 - Gældende
Moms - personalets private brug af virksomhedens aktiver - styresignal
Skatteministeriet
2006/1 LSF 84 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af skatteforvaltningsloven (syn og skøn under skatteankenævnsbehandling m.v.)
Skatteministeriet
AFG nr 10866 af 22/09/2015 - Gældende
Bindende svar - Ejendomsavance
Skatteministeriet
AFG nr 9834 af 25/06/2019 - Gældende
Beskatning af løn fra norsk offentlig forskningsinstitution og dansk universitet under studieophold i USA
Skatteministeriet
2010/1 LSF 79 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om en børnefamilieydelse og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
(Optjeningsprincip for børnefamilieydelse og børnetilskud, forbedret kontrol og udvidet modregningsadgang ved udbetaling af børnefamilieydelse)

Skatteministeriet
KEN nr 18002 af 23/10/1990 - Gældende
Skattepligt - tilknytning - boreplatforme i udlandet.(* 1)
Skatteministeriet
KEN nr 17049 af 26/09/1995 - Gældende
Indtræden af skattepligt
Skatteministeriet
KEN nr 10530 af 26/08/2015 - Gældende
Psykisk arbejdsmiljø – uklare og modstridende krav i arbejdet
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9692 af 27/02/2015 - Gældende
Påbud om at indrette en automatisk palleteringsmaskine
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9259 af 28/04/2010 - Gældende
Krav til bedre planlægning af buskørsel på grund af dårligt psykisk arbejdsmiljø.
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 9196 af 28/11/2013 - Gældende
Sikring af bindelinie i pakkeri
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 9894 af 30/08/2016 - Gældende
Skattepligts indtræden - bopæl - ophold - dobbeltdomicil
Skatteministeriet
KEN nr 9200 af 21/02/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0169
Justitsministeriet
AFG nr 10291 af 08/05/2015 - Gældende
Bindende svar - Skattepligts indtræden - bopæl - ophold
Skatteministeriet
2010/1 LSF 116 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om sygedagpenge
(Større fleksibilitet i opfølgning og indsats over for sygedagpengemodtagere)

Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9819 af 30/08/2013 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at sikre personlift
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9943 af 31/08/2016 - Gældende
Hjemvisning af afgørelse om, at virksomheden har overtrådt arbejdsmiljølovgivningens regler om manuel håndtering
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20053 af 01/01/1997 - Gældende
A-SKAT OG AM-BIDRAG 1997 AFSNIT C - INTERNATIONALE FORHOLD
Skatteministeriet
AFG nr 10388 af 24/02/2015 - Gældende
Bindende svar - Skattepligts indtræden - bopæl - ophold
Skatteministeriet
KEN nr 9067 af 22/03/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/30
Justitsministeriet
KEN nr 9582 af 30/05/2013 - Gældende
Sikring af anvendelsen af UV-anlæg
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 10318 af 24/03/2015 - Gældende
Bindende svar - Skattepligtens indtræden - bopæl - ophold
Skatteministeriet
1995/1 LSF 35 - Gældende
1995 LSF 35 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF KILDESKATTELOVEN (GRÆNSEGÆNGERE)
Folketinget
KEN nr 9277 af 21/03/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - ej handicap - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9562 af 01/09/2011 - Gældende
Hjemvisning på grund af usikkerhed om rette arbejdsgiver
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9323 af 26/04/2018 - Gældende
Fastholdelse af strakspåbud om at sikre, at BIN kornsilo anvendes på en sikkerheds- og sundhedsmæssig fosvarlig måde
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 25 af 26/01/1972 - Gældende
Cirkulære om ændrede regler om ydelse af understøttelse til ikke-pensionsikret personale i statens tjeneste (understøttelsescirkulæret)
(Understøttelsescirkulæret)

Finansministeriet
KEN nr 9829 af 03/07/2017 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at sikre, at palleanlæg er standet og på effektiv måde sikret mod igangsætning under reparation
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 86 af 31/08/2011 - Gældende
Endelig administrativ afgørelse om mellemkommunal refusion - boformer - eget hjem - antal enheder - oplysninger - uden samtykke (Principafgørelse 184-11 fra Ankestyrelsen om retssikkerhedsloven)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2000/1 TBL 71 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og andre skattelove
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>