Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fuld  fandt 34852 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
KEN nr 9829 af 03/07/2017 - Gældende
Fastholdelse af påbud om at sikre, at palleanlæg er standet og på effektiv måde sikret mod igangsætning under reparation
Beskæftigelsesministeriet
2000/1 TBL 71 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven og andre skattelove
Folketinget
KEN nr 9626 af 13/03/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 13. marts 2003 vedr. Pension - § 53 A-ordning pensionsafkast ved tilflytning
Skatteministeriet
KEN nr 9269 af 08/11/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Omkostningsgodtgørelse - udgifter til sagkyndig bistand ved Vestre Landsret
Skatteministeriet
KEN nr 9610 af 30/05/2018 - Gældende
Fastholdelse af strakspåbud til virksomheden om at sikre, at virksomhedens stillads stabilt og fastgjort sikkerhedsmæssigt fuldforsvarligt samt rette modtager af afgørelsen
Beskæftigelsesministeriet
UDT nr 9189 af 06/03/2006 - Gældende
Remonstrationsordningen for klager på inddrivelsesområdet
Skatteministeriet
KEN nr 9848 af 01/04/2009 - Gældende
Psykisk arbejdsmiljø - stor arbejdsmængde og tidspres i storkøkken
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 18087 af 02/02/1989 - Gældende
Skattepligt - fraflyttere. (* 1)
Skatteministeriet
STV nr 20029 af 01/01/2000 - Gældende
VEJLEDNING OM BEREGNING AF PERSONLIGE INDKOMSTSKATTER 2000
Skatteministeriet
KEN nr 19670 af 29/06/1993 - Gældende
Fraflytning til Sverige, efterbeskatning
Skatteministeriet
KEN nr 9734 af 27/03/2015 - Gældende
Påbud om at forebygge vold og trusler om vold
Beskæftigelsesministeriet
2014/2 ÆF3 2 - Gældende
Ændringsforslag til 3. behandling af Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, integrationsloven og forskellige andre love (Indførelse af en integrationsydelse, ændring af reglerne om ret til uddannelses- og kontanthjælp m.v.)
Folketinget
KEN nr 10380 af 09/12/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - sagsbehandling - øvrige - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 12554 af 12/09/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
Skatteministeriet
KEN nr 9878 af 08/09/2016 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 51-16 om fleksløntilskud - fuldtidsløn - ferietillæg
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10570 af 28/08/2015 - Gældende
Fastholdelse af afgørelse uden påbud vedrørende ulykke i forbindelse med magtanvendelse på patient
Beskæftigelsesministeriet
2010/1 BTL 33 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.
(Ændring af deltagerbetalingen på almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser m.v.)

Folketinget
AFG nr 10049 af 01/01/1993 - Gældende
Garantistillelse Konvertering Ricisi Omlægning Margingaranti Realkredit (* 1)
Erhvervsministeriet
KEN nr 10468 af 22/08/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - kommuner - fagretlig - kompetence - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9912 af 07/07/2008 - Gældende
Beregning, nedsat tid, beskytte tidligere dagpengesats, personligt tilmeldt AF, mangelfuld vejledning fra a-kassen
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9043 af 18/12/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. anmodning om udbetaling af el- og CO2-afgift
Skatteministeriet
2002/1 BTB 82 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om en barselfond
Folketinget
KEN nr 10218 af 01/11/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 184-11 om mellemkommunal refusion - boformer - eget hjem - antal enheder - oplysninger - uden samtykke
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10405 af 30/11/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 231-10 om tabt arbejdsfortjeneste - nedsættelse - afviklingsperiode - handicappet barn
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10363 af 17/10/2003 - Gældende
Beregning af dagpengesats på baggrund af udbetaling af dividende i konkursbo
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10310 af 19/12/2008 - Gældende
Sædvanlige løn- og ansættelsesvilkår, medregning til opfyldelse af et beskæftigelseskrav, ret til efterlønsbevis, frisør i svigerindes salon, ingen ansættelseskontrakt eller lønsedler
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 11518 af 22/10/1996 - Gældende
Fraflytning til Frankrig
Skatteministeriet
KEN nr 60476 af 04/11/1998 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 89/1998
Justitsministeriet
KEN nr 10094 af 10/10/2008 - Gældende
Arbejdsgiver havde skriftligt bedt om en tro og love erklæring, men havde ikke modtaget en sådan, hvorfor der var bortfald af g-dagskravet
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9465 af 15/08/2002 - Gældende
G-dage omfattet af fratrædelsesgodtgørelse ved fagligt forlig
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9908 af 18/08/2006 - Gældende
Fastansættelse, arbejdsgiver hævder ferie på g-dage, dette ikke godtgjort
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20030 af 01/01/2000 - Gældende
VEJLEDNING OM BEREGNING AF PERSONLIGE INDKOMSTSKATTER 2000
Skatteministeriet
KEN nr 10120 af 17/09/2004 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-10-04 om fleksjob - arbejdsskade - erstatning for tab af erhvervsevne
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 17074 af 26/09/1995 - Gældende
Indtræden af skattepligt ved studieophold
Skatteministeriet
2010/1 LSV 33 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.
(Ændring af deltagerbetalingen på almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser m.v.)

Folketinget
KEN nr 10197 af 22/09/2006 - Gældende
Selvstændig, hovedbeskæftigelse, ægtefælleudtræden, endeligt ophør, samlever, lønmodtagerarbejde, 52 uger, 65 uger, feriedagpenge
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9970 af 22/09/2006 - Gældende
Selvstændig, hovedbeskæftigelse, ægtefælleudtræden, endeligt ophør, samlever, lønmodtagerarbejde, 52 uger, 65 uger, feriedagpenge
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 18935 af 22/12/1987 - Gældende
Skattepligt - Zambia - missionær (* 1)
Skatteministeriet
KEN nr 9622 af 30/08/2013 - Gældende
Ophævelse af afgørelse på Grund af tvivl om rette adressat
Beskæftigelsesministeriet
SKR nr 11047 af 14/04/2015 - Gældende
Genoptagelse - registreringsafgiftslovens § 3b, stk. 8 - konsekvensen af manglende aflevering af nummerplader efter udløb af leasingkontrakt - styresignal
Skatteministeriet
KEN nr 9015 - Gældende
Psykisk arbejdsmiljø, forebyggelse af risiko for røveri
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9888 af 30/08/2017 - Gældende
Fastholdelse af strakspåbud om, at personlige værnemidler i form af handsker bliver benyttet straks under helt det pågældende arbejdes udstrækning
Beskæftigelsesministeriet
AFG nr 9180 af 31/01/2014 - Gældende
Strakspåbud om anvendelse af en teleskoplæsser, strakspåbud om instruktion og afgørelse om rette pligt subjekt
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 143 af 18/12/2002 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om kombinationsforsikring
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9915 af 31/05/2006 - Gældende
Brug af tekniske hjælpemidler, som ikke er stillet til rådighed af arbejdsgiveren. Arbejdsgiverens pligt til at instruere og føre tilsyn
Beskæftigelsesministeriet
BST nr 25069 af 30/06/1988 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE Ø.560-3 om beskatning og rapportering i forbindelse med tjeneste i Grønland.
Forsvarsministeriet
KEN nr 26337 af 22/10/1991 - Gældende
Skattepligt England/Danmark
Skatteministeriet
KEN nr 10419 af 04/02/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - adgangsforhold - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10036 af 01/09/2008 - Gældende
Påbud om forebyggelse af voldsrisiko ved røverier
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9718 af 14/04/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. dobbeltbeskatning - midtpunkt for livsinteresser
Skatteministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>