Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fuld  fandt 34852 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises resultater indenfor øvrige:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
STV nr 20041 af 01/01/2006 - Gældende
INDEHOLDELSE AF A-SKAT, AM-BIDRAG OG SP-BIDRAG 2006 C INTERNATIONALE FORHOLD
Skatteministeriet
KEN nr 9818 af 30/08/2013 - Gældende
Fastholdelse af påbud om forebyggelse af risikoen for røveri mv.
Beskæftigelsesministeriet
1991/1 LSF 158 - Gældende
1991 LSF 158 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF KILDESKATTELOVEN OG FORSKELLIGE ANDRE SKATTELOVE (30 PCT.S BESKATNING AF VISSE LØNMODTAGERE M.V.)
Folketinget
KEN nr 9444 af 29/01/2003 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse U-2-03 om tab af erhvervsevne - lønnedgang - dykkerinstruktør - udenlandsk lønniveau - årsagssammenhæng - arbejdsskade
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 12182 af 09/11/2000 - Gældende
Skattepligt
Skatteministeriet
KEN nr 9305 af 15/09/2000 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse D-15-00 om nedsatte dagpenge - selvstændig erhvervsdrivende - tilbagebetaling
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9070 af 28/11/2014 - Gældende
Arbejde med stoffer og materialer. Frisør-produkter i salon uden ansatte
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10629 af 04/02/2008 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse - genoptagelse
Skatteministeriet
KEN nr 9307 af 04/04/2019 - Gældende
Fastholdelse af strakspåbud om at træffe effektive sikkerhedsforanstaltninger imod fare for berøring med virksomhedens båndsliber
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10093 af 17/10/2008 - Gældende
Medlem havde ifølge dagpengekortene ikke arbejde på g-dagene, hvorfor arbejdsgivers påstand herom, som ikke kunne dokumenteres ved lønseddel, ikke kunne lægges til grund
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10377 af 20/02/2006 - Gældende
Klage over manglende information om bedøvelse og over gennemførelse af smertefuld operation
Sundheds- og Ældreministeriet
AFG nr 9639 af 20/03/2007 - Gældende
Genanbringelse af ejendomsavance i landbrugsbygning i Litauen
Skatteministeriet
KEN nr 9707 af 08/12/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse - medholdsvurdering - genanbringelse af ejendomsavance
Skatteministeriet
2012/1 LSF 10 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af kildeskatteloven og selskabsskatteloven
(Omgåelse af udbyttebeskatning, gennemstrømningsselskaber og ledelsens sæde)

Skatteministeriet
KEN nr 18411 af 11/11/1991 - Gældende
Skattepligt - fraflytning Grønland - dobbeltbeskatningsoverenskomst. (* 1)
Skatteministeriet
KEN nr 9507 af 13/03/2008 - Gældende
Tilbagebetaling, deltid, tab af arbejdsindtægt, sygdom, tab af arbejdsmulighed
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9989 af 02/10/2017 - Gældende
Fastholdelse af påbud om straks at skulle foretage rengøring af spiserum og toilet samt rette modtager af afgørelse
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9094 af 02/02/2017 - Gældende
Hjemvisning af afslag på at dispensere fra kravet om, at der ved malearbejdet skal anvendes friskluftforsynet åndedrætsværn med helmaske
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 237 af 30/12/1987 - Gældende
Cirkulære om ændring af forskellige skattelove (Skatteflugt)
Skatteministeriet
KEN nr 9063 af 28/10/2011 - Gældende
Strakspåbud om brug af værnefodtøj ved brug af pallestabler på lager
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9848 af 19/09/2014 - Gældende
Tilskud - svært handicap - procentvis dækning
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9075 af 28/10/2011 - Gældende
Påbud med frist om brug af værnefodtøj ved brug af pallestabler på lager
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 18400 af 05/05/1988 - Gældende
Skattepligt - campingpladschef. (* 1)
Skatteministeriet
KEN nr 10960 af 03/11/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 70-15 om førtidspension - brøkpension - dansk-jugoslavisk konvention - bopæl
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9797 af 25/04/2008 - Gældende
Arbejdsgiver havde bevisbyrden for at medlem havde modtaget hans anmodning om tro og love erklæring i den situation, hvor medlem anførte aldrig at have modtaget en sådan anmodning. Ikke bortfald af g-dage, da arbejdsgiver ikke kunne løfte bevisbyrden
Beskæftigelsesministeriet
UDT nr 11660 af 27/10/2000 - Gældende
Skattefri godtgørelse i henhold til LL § 9A til begrænset skattepligtige
Skatteministeriet
KEN nr 18022 af 11/01/1988 - Gældende
Afskrivning - drægtighedsbokse - skillerum - bindsler (* 1)
Skatteministeriet
AFG nr 9119 af 30/01/2018 - Gældende
Udlån til helejet P/S og K/S fra pensionskasses ejendomsdatterselskab
Skatteministeriet
SKR nr 9591 af 06/03/2006 - Gældende
Remonstrationsordningen for klager på inddrivelsesområdet
Skatteministeriet
KEN nr 10213 af 04/10/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 176-11 om arbejdsskade - årsløn - deltidsarbejde
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9373 af 25/02/2008 - Gældende
Begæring om tvangsopløsning på grund af manglende rettidig indgivelse af årsrapport var ikke bortfaldsgrund, dvs. en sådan begæring kunne ikke sidestilles med konkurs eller betalingsstandsning. Derfor pligt til at betale g-dage.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9615 af 27/06/2018 - Gældende
Fastholdelse af strakspåbud om at anvende egnet teknisk hjælpemiddel til håndtering af varer i højden
Beskæftigelsesministeriet
2010/1 LSF 33 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v., lov om private gymnasieskoler, studenterkurser og kurser til højere forberedelseseksamen (hf-kurser) og lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.
(Ændring af deltagerbetalingen på almene og erhvervsrettede voksen- og efteruddannelser m.v.)

Undervisningsministeriet
AFG nr 18593 af 25/11/1997 - Gældende
Bindende forhåndsbesked * Ledelsens sæde * Tidspunkt for skattepligtens indtræden * Den nordiske dobbeltbeskatningsoverenskomst
Skatteministeriet
KEN nr 9907 af 18/08/2006 - Gældende
Fastansættelse, arbejdsgiver hævder ferie på g-dage, dette ikke påvist
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9761 af 20/09/2011 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. udlandsophold - ligningslovens § 33A
Skatteministeriet
KEN nr 10095 af 10/10/2008 - Gældende
Det forhold at arbejdsgiver var under tvangsopløsning, var ikke udtryk for manglende betalingsevne og kunne derfor ikke sidestilles med konkurs eller betalingsevne, hvorfor arbejdsgiver pålagdes at betale g-dagene
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10636 af 14/02/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. skattepligt af bevilling
Skatteministeriet
2004/2 BSF 75 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bedre mulighed for fleksibel tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet
Folketinget
UDT nr 3520 af 12/07/1988 - Gældende
Arbejdskrav. Søgnehelligdag i et arbejdsforhold.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10237 af 20/10/2005 - Gældende
Klage over at fornyet anmodning om aktindsigt blev afslået
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9284 af 15/05/2001 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse C-28-01 om tabt arbejdsfortjeneste - pasning af handicappet barn - fødsel af rask barn - ret til barselsdagpenge
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9169 af 18/12/2014 - Gældende
Afgørelse med påbud om at forbygge risiko for vold, trusler og traumatiske hændelse som følge af røveri
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9814 af 03/09/2014 - Gældende
Påbud om at forebygge vold og trusler om vold ved røverier i forbindelse med arbejdet med kontanthåndtering
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10267 af 20/12/2017 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 99-17 om ressourceforløbsydelse - fradrag - lønindtægt - erstatning for tabt arbejdsfortjeneste
Økonomi- og Indenrigsministeriet
1995/1 LSF 135 - Gældende
1995 LSF 135 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FORSKELLIGE SKATTELOVE (ASYLANSØGERE)
Folketinget
KEN nr 9067 af 21/12/2016 - Gældende
Hjemvisning af påbud om at forebygge risikoen for vold i arbejdet med udadreagerende beboer samt påbud om oplæring og instruktion
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10507 af 12/05/2015 - Gældende
Påbud om at sikre, at høje følelsesmæssige krav i arbejdet ikke forringer medarbejdernes sikkerhed og sundhed
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 9573 af 27/06/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - ej handicap - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
AFG nr 10410 af 29/06/2007 - Gældende
Træk og skub af palleløfter læsset med 600 kg
Beskæftigelsesministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>