Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fuld  fandt 34784 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 368 af 09/04/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om sommerhuse og campering m.v., lov om midlertidig regulering af boligforholdene og byggeloven (Udlejning af egen fulde helårsbolig til ferie- og fritidsformål m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 442 af 08/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om social pension, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, pensionsbeskatningsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (Skærpede krav til optjening af folkepension og førtidspension, hurtigere udbetaling af tillæg for opsat pension m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1723 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af fondsbeskatningsloven og ligningsloven (Mere robuste skatteregler for truster som opfølgning på Skattelovrådets rapport)
Skatteministeriet
LOV nr 201 af 25/05/1983 - Gældende
Lov om ændring af forskellige skattelove (Ophævelse af beløbsgrænsen for afskrivninger på personbiler og blandede driftsmidler m.v. samt forhøjelse af beløbsgrænsen for småaktiver m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 1665 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om Det Centrale Virksomhedsregister og forskellige andre love (Ændring af reglerne om offentliggørelse af privatadresser i CVR m.v.)
Erhvervsministeriet
LOV nr 2 af 21/03/1959 - Gældende
Normeringslov for finansåret 1959-60
Finansministeriet
LOV nr 1541 af 13/12/2016 - Gældende
Lov om behandling af erstatningssager vedrørende overtrædelser af konkurrenceretten
Erhvervsministeriet
LOV nr 1429 af 05/12/2018 - Gældende
Aktiesparekontolov
(Aktiesparekontoloven)

Skatteministeriet
LOV nr 213 af 31/05/1963 - Gældende
Lov om ændring i lov om årpenge til medlemmer af det kongelige hus
Statsministeriet
LOV nr 1868 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om ferie (Midlertidig periode med ret til sygedagpenge ved livstruende, alvorlig sygdom m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 135 af 19/03/1986 - Gældende
Lov om årpenge for kronprins Frederik
Statsministeriet
LBK nr 973 af 11/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)
(Partistøtteloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1376 af 16/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af momsloven, skattekontrolloven og ligningsloven
(Udvidelse af indberetningspligterne vedrørende finansielle produkter, ændring af indberetningspligten vedrørende modtagere af renter og afgivelse af regnskabsoplysninger om moms i forbindelse med selvangivelsen m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 1871 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om anerkendelse af visse uddannelses- og erhvervsmæssige kvalifikationer
(Anerkendelsesloven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 351 af 06/05/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om bemyndigelse til opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomster mellem Danmark og henholdsvis Frankrig og Spanien
Skatteministeriet
LOV nr 315 af 25/05/1918 - Gældende
Lov om Udnyttelse af Vandkraften i offentlige Vandløb ved Anlæg af Elektricitetsværker
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 579 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om Færøernes landsstyres indgåelse af folkeretlige aftaler
(Fuldmagtsloven vedrørende Færøerne)

Statsministeriet
LOV nr 285 af 15/04/2009 - Gældende
Lov om projektering af fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 540 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af ligningsloven, boafgiftsloven, fondsbeskatningsloven, skatteforvaltningsloven og forskellige andre love (Skattelypakke om trusts, værdiansættelse af aktiver i forbindelse med bindende svar og international omgåelsesklausul samt udskydelse af selvangivelsesfristen for selskaber m.v., lempelse af sanktionen ved manglende registrering af underskud og korrektion af satserne for vægtafgift af personbiler m.v.)
Skatteministeriet
FOR nr 11100 af 02/12/1825 - Gældende
Forordning ang. Strandings-Commissionaires Sallarium. (* 1)
Justitsministeriet
LOV nr 21120 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Protokoller til Tiltrædelsesakten Protokol nr. 7 om import af motorkøretøjer og samleindustri for motorkøretøjer i Irland (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 196 af 10/05/1922 - Gældende
Lov om Anlæg af Havdige fra Vester Vedsted i Ribe Amt til Søndernæs i Tønder Amt (* 1) (* 2)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 473 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om Grønlands Selvstyre
(Selvstyreloven)

Statsministeriet
LOV nr 92 af 30/04/1909 - Gældende
Lov om anlæg af et Havdige fra Vester Vedsted til Store Darum i Ribe Amt (* 1) (* 2)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 565 af 09/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om fleksydelse, lov om betaling for uddannelse i forbindelse med visse tilbud efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats m.m. og ligningsloven
(Ændring af fleksjobordningen, visitation, opfølgning, tilskud, fleksydelse)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1147 af 29/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skattemæssige afskrivninger (afskrivningsloven)
(Afskrivningsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1433 af 22/12/2004 - Gældende
Lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme og lov om afgift af mineralsk fosfor i foderfosfat
(Den amtskommunale grundskyldpromille for landbrugsejendomme og lignende ejendomme)

Skatteministeriet
LBK nr 844 af 06/07/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Post Danmark A/S
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 727 af 07/07/2009 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kompensation til handicappede i erhverv m.v.
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 21144 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Brevveksling vedrørende Tiltrædelsesakten Brevveksling vedrørende monetære spørgsmål (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 60 af 30/01/2018 - Gældende
Lov om ferie
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1175 af 30/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om indskud på etableringskonto og iværksætterkonto
(Etableringskontoloven)

Skatteministeriet
LOV nr 77 af 29/03/1924 - Gældende
Lov om Forhøjelse af Diget paa Manø og af Diget fra Vester Vedsted til Store Darum samt Anlæg af Havdiger paa Rømø og fra Store Darum til Tjæreborg Bakker (* 1) (* 2)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 646 af 02/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister
(CPR-Loven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1035 af 17/12/2002 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om statens voksenuddannelsesstøtte (SVU), lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og lov om arbejdsmarkedsuddannelser
(Nyberegning for dimittender m.fl., forenkling af dagpenge- og aktivperiode, rådighedsregler m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 615 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love som følge af forslag til lov om investeringsforeninger m.v.
(Konsekvensrettelser i lyset af lov om investeringsforeninger m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 474 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om forskellige forhold i forbindelse med Grønlands Selvstyre
Statsministeriet
LOV nr 387 af 10/06/1997 - Gældende
Lov om krigsforsikring af skibe (* 1)
Erhvervsministeriet
LBK nr 961 af 17/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven)
(Fondsbeskatningsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 325 af 28/05/1999 - Gældende
Lov om ændring af forskellige energiafgiftslove, lov om vægtafgift af motorkøretøjer m.v., lov om afgift efter brændstofforbrug for visse personbiler og lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v.
Skatteministeriet
LOV nr 692 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om tilgængelighed af offentlige organers websteder og mobilapplikationer
Finansministeriet
LOV nr 247 af 06/04/2001 - Gældende
Lov om afholdelse af danske prøver og eksaminer i udlandet
Undervisningsministeriet
LOV nr 1119 af 20/12/1995 - Gældende
Lov om årpenge for Hans Kongelige Højhed Prins Joachim
Statsministeriet
LBK nr 1002 af 24/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om retsforholdet mellem arbejdsgivere og funktionærer
(Funktionærloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 48 af 12/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer
(Opkrævnings- og inddrivelsesloven)

Skatteministeriet
LBK nr 609 af 28/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.
Undervisningsministeriet
LOV nr 1666 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om pakkerejser og sammensatte rejsearrangementer
Justitsministeriet
LBK nr 580 af 01/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde
(Tech-trans-loven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 19 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Hav- og Fiskerifonden
Udenrigsministeriet
LOV nr 1535 af 19/12/2017 - Gældende
Skattekontrollov
(Skattekontrolloven)

Skatteministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>