Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fuld  fandt 34779 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
BEK nr 809 af 05/12/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om grundlister
Justitsministeriet
BEK nr 1234 af 29/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdets udførelse
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 197 af 05/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om sagsbehandlingsregler ved godkendelse af forvaltningsorganisationer efter ophavsretsloven
Kulturministeriet
BEK nr 955 af 11/07/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om landinspektørselskaber
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1504 af 04/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdsrelateret vold uden for arbejdstid
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 247 af 14/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning m.v. af aerosoler
Erhvervsministeriet
BEK nr 9185 af 01/01/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E. Fiskeskibes bygning og udstyr m.v. Kapitel E VI A, Beskyttelse af besætningen (arbejdsmiljø og sikkerhed m.v.), 1. januar 2003
(meddelelser e)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1743 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land inden for de to nationale testcentre
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 10189 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel VI, beskyttelse af besætningen, arbejdsmiljø og sikkerhed m.v., 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 843 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ret til barselsdagpenge
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 791 af 15/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om mindstemål for fisk og krebsdyr i saltvand
(Mindstemålsbekendtgørelsen)

Udenrigsministeriet
BEK nr 9321 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe. Kapitel I B Arbejdets udførelse, 1. juli 2002
(Meddelelser a)

Erhvervsministeriet
BEK nr 12483 af 19/07/2001 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr, m.v. Kapitel III-A Redningsmidler og arrangementer, 1. juli 2001
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1331 af 05/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om den særlige sygesikringsordning for søfarende m.fl.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 300 af 27/09/1958 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring i bekendtgørelse om køretøjers indretning og udstyr.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1517 af 13/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder
Erhvervsministeriet
BEK nr 851 af 22/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ferieydelse der optjenes fra 1. september 2020
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 820 af 03/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Garantiformuens dækning af indskydere og investorer
Erhvervsministeriet
BEK nr 543 af 14/09/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om tjenestefrihed med hel eller delvis løn til uddannelsesformål for tjenestemænd i staten og folkekirken (* 1)
Finansministeriet
BEK nr 1679 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om pristillæg til elektricitet fremstillet på forsøgsvindmøller på land uden for de to nationale testcentre
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 841 af 11/11/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunernes styrelse under krise eller krig
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 629 af 27/06/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse og opstilling af elevatorer mv.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1454 af 06/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på videregående kunstneriske uddannelser under Uddannelses- og Forskningsministeriets område
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 852 af 22/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ferieydelse der optjenes i perioden fra 1. september 2019 til 31. august 2020
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 240 af 15/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøgsordning med fradrag for hjælp og istandsættelse i hjemmet
Skatteministeriet
BEK nr 1177 af 24/11/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunens tilskud til brug for klubtilbud og andre socialpædagogiske fritidstilbud til større børn og unge
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 10094 af 16/12/2009 - Gældende
Bestemmelser om rundflyvning
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 846 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsarbejde i handelsskibe (Arbejdsmiljø i skibe)
Erhvervsministeriet
BEK nr 460 af 23/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om adgangsveje til elevatorer, rulletrapper og lignende maskiner
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 640 af 12/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kontrol af ulovligt ophold efter indrejse
Justitsministeriet
BEK nr 364 af 01/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om opkrævning af betaling fra udenlandske studerende på de videregående kunstneriske uddannelser under Kulturministeriet
Kulturministeriet
BEK nr 1555 af 18/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om seniorførtidspension
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 807 af 27/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om indberetning af timer til indkomstregistret for udbetalte sygedagpenge efter lov om sygedagpenge, barselsdagpenge efter barselloven samt arbejdsløshedsdagpenge og midlertidig arbejdsmarkedsydelse efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 569 af 07/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om udmøntning af pulje til nedskiltning af hastighedsgrænser til 70 km i timen for lastbiler og vogntog uden for tættere bebygget område og på motortrafikveje (kommuneveje)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1015 af 01/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om teknisk forskrift om transport af motorkøretøjer m.v. med passagerskibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 236 af 10/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for kursus i alkohol, narko og trafik (ANT-kursus)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1230 af 11/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om udpegning af det nationale akkrediteringsorgan
Erhvervsministeriet
BEK nr 835 af 15/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om styring af sikkerhed og sundhed m.v. i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 832 af 27/11/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om anvendelse af tekniske hjælpemidler
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1390 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om manuel håndtering af byrder i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 706 af 04/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om personførende elevatorer i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 119 af 15/03/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af skibe hjemmehørende i Grønland
Erhvervsministeriet
BEK nr 1109 af 17/12/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om pligter efter lov om arbejdsmiljø i forbindelse med udbud af tjenesteydelser
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1635 af 13/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 617 af 03/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om pristillæg for vindmølleproduceret elektricitet m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1689 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om fritidsfartøjer og personlige fartøjer
Erhvervsministeriet
BEK nr 757 af 12/12/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om overgangsregler for beskatning af Statsanstalten for Livsforsikring
Skatteministeriet
BEK nr 1302 af 14/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fysiske personers modtagelse af en årsopgørelse i stedet for et oplysningsskema
Skatteministeriet
BEK nr 169 af 04/03/2009 - Gældende
Bekendtgørelse af teknisk forskrift om anvendelse af isprojektører ved sejlads i grønlandsk farvand
Erhvervsministeriet
BEK nr 497 af 18/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om de gymnasiale uddannelser
Undervisningsministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>