Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fuld  fandt 34772 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 68 af 25/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1021 af 26/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om merværdiafgift (momsloven)
(Momsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 236 af 15/03/2017 - Gældende
Lov om udstedelse af legitimationskort
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1554 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat
(Nedsættelse af grundskyldpromillen for ejendomme, der må anses for benyttet til landbrug, gartneri, planteskole, frugtplantage eller skovbrug)

Skatteministeriet
LOV nr 179 af 01/03/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Fastfrysning af grundskyld for ejerboliger i 2016)
Skatteministeriet
LBK nr 766 af 19/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 723 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik
(Midlertidig huslejehjælp)

Beskæftigelsesministeriet
FOR nr 18026 af 08/07/1840 - Gældende
F. for Kongeriget Danmark, indtil videre med Undtagelse af Bornholm, ang. Amtstue-Oppebørselerne og de Oppebørseler i Kjøbstæderne, der ere af samme Slags, som de, der på Landet vedkomme Amtstuerne, m.v. (* 1)
Skatteministeriet
LOV nr 342 af 16/05/2001 - Gældende
Lov om Den Internationale Straffedomstol
Udenrigsministeriet
LOV nr 227 af 07/03/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om kommunal ejendomsskat og lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner (Fastfrysning af grundskylden i 2017 for alle ejendomme)
Skatteministeriet
LOV nr 228 af 08/04/1992 - Gældende
Lov om tilvejebringelse af befordringsmidler til det militære forsvar og civilforsvaret (* 1)
Forsvarsministeriet
LBK nr 1264 af 31/10/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af skattekontrolloven
(Skattekontrolloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1088 af 22/12/1993 - Gældende
Lov om ændring af lov om pensioner efter tidligere valglove
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 701 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., barselsloven og forskellige andre love (Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i ferieloven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 492 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om visse forbrugeraftaler
(Bindingsperiode og opsigelsesvarsel i løbende forbrugerkontrakter)

Justitsministeriet
LOV nr 396 af 01/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel, lov om arbejdsskadesikring og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
(En styrket sygefraværsindsats med ny visitation og opfølgning i sygedagpengesager m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 442 af 01/06/1994 - Gældende
Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven), lov om aktieselskaber, lov om anpartsselskaber, lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v. og lov om fonde og visse foreninger (Selskabstømninger m.v.)
Skatteministeriet
LBK nr 1084 af 19/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmiljø
(Arbejdsmiljøloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 21162 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten III. Konvention Protokol vedrørende toldkontingent for indførsel af bananer (* 1)
Udenrigsministeriet
DSK nr 11070 af 30/05/1989 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om opførelse af et sindssygehospital og en dertil knyttet sikringsanstalt på Sjælland. (* 1)
Justitsministeriet
LBK nr 1164 af 06/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af selskabsskatteloven
(Selskabsskatteloven)

Skatteministeriet
LBK nr 653 af 15/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Virksomhedsregister
(CVR-loven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 83 af 22/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om offentligt hasardspil i turneringsform
(Pokerloven)

Skatteministeriet
LBK nr 316 af 05/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om elevers og studerendes undervisningsmiljø
(Undervisningsmiljøloven)

Undervisningsministeriet
LOV nr 123 af 29/04/1913 - Gældende
Lov om Opførelse af et Sindssygehospital og en dertil knyttet Sikringsanstalt paa Sjælland. (* 1)
Justitsministeriet
LOV nr 180 af 05/06/1959 - Gældende
Lov om anvendelse af overskuddet i visse krigsforsikringsforbund.
Udenrigsministeriet
LBK nr 983 af 23/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om social pension
(Pensionsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 281 af 28/04/1993 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 1090 af 15/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om seniorjob
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 584 af 18/06/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om regionernes finansiering
(Indførelse af betinget bloktilskud for regionerne og indførelse af sanktioner for regionerne ved overskridelse af budgetterne)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 750 af 19/10/1998 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Den Europæiske Menneskerettighedskonvention
(Inkorporeringsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 720 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om sygedagpenge, lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om ansvaret for og styringen af den aktive beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og forskellige andre love
(Ny sygedagpengemodel med tidlig opfølgning og indsats, jobafklaringsforløb, arbejdsløshedsdagpenge under sygdom m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 533 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om etablering af udbygget radarovervågning af Danmarks farvandsområder
Forsvarsministeriet
LOV nr 136 af 26/04/1972 - Gældende
Lov om dronning Margrethe den Andens civilliste
Statsministeriet
FOR nr 11100 af 27/07/1832 - Gældende
Fr. for Danmark, ang. visse Lettelser med Hensyn til Benyttelsen af Auctionsvæsenet.
Justitsministeriet
LOV nr 298 af 22/03/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige, lov om en børne- og ungeydelse og opkrævningsloven (Restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse i perioden til og med 2019, gennemførelse af modregning og indkomstaftrapning af børne- og ungeydelsen uden partshøring m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 1545 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om sygedagpenge og forskellige andre love
(Ændring af regler om forlængelse af sygedagpengeperioden, sygedagpenge til delvis sygemeldte, udvidelse af arbejdsgiverperioden samt konsekvensændringer)

Beskæftigelsesministeriet
DSK nr 17110 af 31/05/1988 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om digearbejder på Lolland og Falster
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 269 af 19/03/2013 - Gældende
Lov om Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1037 af 24/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skattemæssig opgørelse af varelagre m.v.
(Varelagerloven)

Skatteministeriet
LOV nr 230 af 02/06/1977 - Gældende
Lov om midlertidig indbetaling fra staten til Arbejdsmarkedets Tillægspension af visse dyrtidsportioner
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1457 af 17/12/2013 - Gældende
Lov om forbrugeraftaler
(Forbrugeraftaleloven)

Justitsministeriet
LOV nr 1024 af 23/12/1998 - Gældende
Lov om statstilskud til forskning og teknologisk udvikling på energiområdet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 322 af 06/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Danmarks ratifikation af Amsterdamtraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter)
Udenrigsministeriet
LOV nr 444 af 10/06/1997 - Gældende
Lov om ændring af forskellige energiafgiftslove m.v. (Justering af rumvarmeafgiften m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 56 af 25/03/1872 - Gældende
Lov angaaende Anlæg og Drift af en lollandsk-falstersk Jernbane(* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 72 af 23/05/1873 - Gældende
Lov om Meddelelse af Koncession paa Anlæg og Benyttelse af forskjellige Sidebaner til de jydsk-fynske Statsbaner
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1711 af 16/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om statsgaranti til lån til forsøgsbyggeri
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 4 af 07/01/1997 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om statsrevisorerne
Folketinget
LOV nr 137 af 06/04/1985 - Gældende
Lov om bunden opsparing
Skatteministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>