Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fuld  fandt 35190 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 137 af 06/04/1985 - Gældende
Lov om bunden opsparing
Skatteministeriet
LOV nr 69 af 23/05/1873 - Gældende
Lov om Digearbejder paa Lolland og Falster (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1262 af 20/12/2000 - Gældende
Lov om et indberetningssystem for oplysning om løn m.v. (LetLøn)
Erhvervsministeriet
LOV nr 245 af 27/03/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om erhvervsdrivende virksomheders aflæggelse af årsregnskab m.v. (årsregnskabsloven), bogføringslov samt lov om statsautoriserede og registrerede revisorer
(Reduktion af revisionspligt for visse virksomheder og reduktion af andre administrative byrder)

Erhvervsministeriet
LOV nr 352 af 04/06/1986 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber
Udenrigsministeriet
LOV nr 970 af 04/12/2002 - Gældende
Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale
Skatteministeriet
LBK nr 778 af 23/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejderboliger på landet
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 744 af 06/11/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om udgifterne i strafferetsplejen
Justitsministeriet
LBK nr 619 af 15/09/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af strandingsloven
(Strandingsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 44 af 04/05/1875 - Gældende
Lov om Anlæg af Jernbaner til Tuborg Havn samt til Faxe og Rødvig (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1088 af 03/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskatningen af pensionsordninger m.v. (pensionsbeskatningsloven)
(Pensionsbeskatningsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 58 af 30/01/2018 - Gældende
Lov om forvaltning og administration af tilgodehavende feriemidler
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 554 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Sagsomkostninger, retshjælp og fri proces)

Justitsministeriet
LBK nr 433 af 22/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af forvaltningsloven
(Forvaltningsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 999 af 02/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1432 af 21/12/2005 - Gældende
Lov om overtagelse af brugsretten til danske skibe
Erhvervsministeriet
LOV nr 71 af 23/05/1873 - Gældende
Lov om Bemyndigelse for Regjeringen til at meddele koncession paa forskjellige jernbaneanlæg paa Sjælland og Falster (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 101 af 19/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om revisionen af statens regnskaber m.m.
(Rigsrevisorloven)

Finansministeriet
LOV nr 686 af 27/05/2015 - Gældende
Jernbanelov
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 649 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af skatteforvaltningsloven og forskellige andre love
(Ny klagestruktur på skatteområdet og ændringer som følge af idriftsættelsen af Ét Fælles Inddrivelsessystem m.v.)

Skatteministeriet
LOV nr 482 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love
(Sammenlægning af Arbejdsmarkedets Ankenævn med Ankestyrelsens Beskæftigelsesudvalg, finansiering af arbejdsløshedsdagpenge, arbejdsløshedskassernes vejledningspligt og tilsyn med kommunerne m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 104 af 24/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejdstageres opfindelser
(Opfinderloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 185 af 20/03/1918 - Gældende
Lov om forskellige privatbaneanlæg (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 601 af 22/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om godtgørelse og tilskud ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
Undervisningsministeriet
LOV nr 289 af 20/05/1987 - Gældende
Lov om forlængelse af overenskomster mellem Falcks Redningskorps A/S og henholdsvis Specialarbejderforbundet i Danmark og Chaufførernes Fagforening i København (* 1)
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 34 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1175 af 17/12/2002 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om biblioteksafgift
Kulturministeriet
LOV nr 21150 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten II. Protokoller Protokol vedrørende vedtægterne for Den europæiske Investeringsbank (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 778 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven)
(Universitetsloven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 409 af 26/04/2013 - Gældende
Lov om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler for visse grupper af ansatte på det offentlige område
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 548 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 15 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om indkøbsforeninger for mindre virksomheder i landdistrikterne
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 582 af 24/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.
(Forsvarsloven)

Forsvarsministeriet
LBK nr 1047 af 28/10/2004 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel
(Sygedagpengeloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 763 af 23/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)
(Selskabsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 982 af 23/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v.
(Gammelførtidspensionloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 596 af 16/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om institutioner for almengymnasiale uddannelser og almen voksenuddannelse m.v.
Undervisningsministeriet
LOV nr 1703 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
LOV nr 539 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om visse proceduremæssige spørgsmål i forbindelse med kommunalreformen
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 58 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hold af malkekvæg og afkom af malkekvæg
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1126 af 19/11/2019 - Gældende
Lov om ændring af registreringsafgiftsloven og forskellige andre love (Styrket regelefterlevelse på motorområdet, skærpet bødepraksis ved overtrædelse af registreringsafgiftsloven og øvrige punktafgiftslove og øvrige tilpasninger af reglerne på motorområdet)
Skatteministeriet
LOV nr 554 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde og forskellige andre love (Ændring af reglerne om reelle ejere som følge af 5. hvidvaskdirektiv)
Erhvervsministeriet
LOV nr 21179 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 2 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF-traktaten) (* 1)
Udenrigsministeriet
DSK nr 11050 af 28/10/1986 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om tillæg til lov nr. 259 af 1. juni 1945 om tillæg til borgerlig straffelov angående forræderi og anden landsskadelig virksomhed.
Justitsministeriet
DSK nr 17255 af 18/08/1988 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om anlæg og drift af private jernbaner
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 275 af 27/03/2017 - Gældende
Lov om Haagerkonventionen af 2007
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 41 af 15/01/2020 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg på Færøerne
Social- og Indenrigsministeriet
LOV nr 406 af 28/08/1945 - Gældende
Lov om Tillæg til Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed.(* 1) (* 2)
Justitsministeriet
LBK nr 1142 af 14/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af deltidsloven
(Deltidsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1380 af 23/12/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love
(Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.)

Beskæftigelsesministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>