Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fuld  fandt 34429 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 406 af 28/08/1945 - Gældende
Lov om Tillæg til Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed.(* 1) (* 2)
Justitsministeriet
LBK nr 1142 af 14/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af deltidsloven
(Deltidsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1380 af 23/12/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om aktiv socialpolitik, lov om social pension og forskellige andre love
(Reform af førtidspension og fleksjob, herunder indførelse af ressourceforløb, rehabiliteringsteam, fleksløntilskud m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 88 af 08/05/1894 - Gældende
Lov om Anlæg og Drift af Private Jernbaner (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 386 af 20/05/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om elforsyning og lov om naturgasforsyning
(Sikring af forbrugerhensyn i el- og naturgasforsyningen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 299 af 08/06/1977 - Gældende
Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser vedrørende konkurs m.v.
Justitsministeriet
LBK nr 312 af 01/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af naturgas og bygas
(Gasafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 91 af 29/03/1924 - Gældende
Lov om Indkvartering (* 1) (Indkvarteringsloven)
(Indkvarteringsloven)

Forsvarsministeriet
LOV nr 1388 af 20/12/2004 - Gældende
Lov om ændring af forskellige skattelove
(Justering af reglerne om pensionsordninger)

Skatteministeriet
LBK nr 1114 af 18/09/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om indkomstbeskatning af selvstændige erhvervsdrivende (virksomhedsskatteloven)
(Virksomhedsskatteloven)

Skatteministeriet
LOV nr 238 af 02/04/1997 - Gældende
Lov om ændring af skattestyrelsesloven, ligningsloven, statsskatteloven og kildeskatteloven samt om ophævelse af lov om bindende forhåndsbesked om skattespørgsmål m.v. og omkostningsdækningsloven(Omkostningsdækning i skatteankenævnssager, udvidet adgang til bindende forhåndsbesked og sammenskrivning af skatteproceslove)
Skatteministeriet
LBK nr 732 af 14/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet
Kulturministeriet
LBK nr 1237 af 09/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forsikringsaftaler
(Forsikringsaftaleloven)

Justitsministeriet
LOV nr 492 af 12/06/1996 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Tyskland
Skatteministeriet
LBK nr 994 af 09/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erstatning for miljøskader
(Miljøskadeerstatningsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 105 af 14/02/2000 - Gældende
Lov om ændring af forskellige skattelove
Skatteministeriet
LBK nr 678 af 31/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af skatteforvaltningsloven
(Skatteforvaltningsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1485 af 12/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om krigsforsikring af fast ejendom og løsøre
Erhvervsministeriet
LBK nr 993 af 09/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erstatning for atomskader (nukleare skader)
Justitsministeriet
LBK nr 1373 af 30/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hunde
(Hundeloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1023 af 03/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om en rejsegarantifond
Erhvervsministeriet
LBK nr 928 af 03/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om private institutioner for gymnasiale uddannelser
Undervisningsministeriet
LOV nr 1100 af 29/12/1997 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Kongeriget Nederlandene
Skatteministeriet
LBK nr 25 af 09/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg på Færøerne
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 510 af 18/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tjenestemandspension
Finansministeriet
LOV nr 1490 af 23/12/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love
(Erstatningsansvar ved handlinger i strid med god skik-reglerne, forbrugerbeskyttelse ved kaution, krav om grundkursus til bestyrelsesmedlemmer, brugerbeskyttelse ved udbud af betalingstjenester og udstedelse af elektroniske penge m.v.)

Erhvervsministeriet
LBK nr 766 af 04/08/2005 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om borteblevne
(Borteblevneloven)

Justitsministeriet
LOV nr 461 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift af affald og råstoffer, lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v. og forskellige andre love og om ophævelse af lov om tilskud til elproduktion
(Omlægning af affaldsforbrændingsafgiften)

Skatteministeriet
LOV nr 365 af 19/05/2004 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om arbejdsskadesikring, lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond og lov om grænseoverskridende pengeoverførsler
(Gennemførelse af direktiv om finansielle konglomerater, videregivelse af fortrolige oplysninger, harmonisering af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension, lov om arbejdsskadesikring og lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond med lov om finansiel virksomhed m.v.)

Erhvervsministeriet
LBK nr 712 af 20/08/2002 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om visse arbejdsforhold i landbruget m.v.
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1332 af 19/12/2008 - Gældende
Lov om indgåelse af tillægsaftale til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale
Skatteministeriet
LBK nr 280 af 14/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om invalideforsørgelse
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1227 af 18/12/2012 - Gældende
Lov om indgåelse af tillægsaftaler til den dansk-grønlandske dobbeltbeskatningsaftale
Skatteministeriet
LOV nr 151 af 28/02/2012 - Gældende
Lov om kvalitets- og sikkerhedskrav ved håndtering af menneskelige organer til transplantation
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 23 af 15/01/2018 - Gældende
Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 550 af 07/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsskadesikring, lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område (En lempeligere vurdering af anerkendelsesspørgsmålet ved arbejdsulykker, opdatering og forenkling af arbejdsskadesystemet m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 426 af 28/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskatning ved dødsfald (dødsboskatteloven)
(Dødsboskatteloven)

Skatteministeriet
LOV nr 102 af 15/02/2011 - Gældende
Lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v.
Justitsministeriet
LBK nr 117 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om havstrategi
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1574 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Amerikas Forenede Stater
Skatteministeriet
LBK nr 1110 af 10/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 934 af 04/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skattefri virksomhedsomdannelse
(Virksomhedsomdannelsesloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1047 af 17/12/2002 - Gældende
Lov om ændring af lov om beskatning til kommunerne af faste ejendomme og lov om vurdering af landets faste ejendomme
(Loft over grundlaget for beregning af kommunal grundskyld)

(Ejendomsskatteloven\nVurderingsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1400 af 05/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om anvendelse af Danmarks undergrund og lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat (Forbedret tredjepartsadgang i forbindelse med kulbrinteindvinding, reservationer af kapacitet og opkrævning af bidrag til afviklingsomkostninger i olierørledningen samt ny klageadgang i lov om etablering og benyttelse af en rørledning til transport af råolie og kondensat m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 432 af 02/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler
(Opløsningsmiddelafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 713 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om Center for Cybersikkerhed
(CFCS-Loven)

Forsvarsministeriet
LBK nr 126 af 22/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter
(Forbrugsafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1701 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og forskellige andre love (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)
Undervisningsministeriet
LBK nr 1342 af 21/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 86 af 30/01/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om tobaksvarer m.v. og lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år (Udvælgelse af id-udsteder og udstedelse af sikkerhedsstempelmærker samt skærpede sanktioner ved salg af tobak til personer under 18 år)
Sundheds- og Ældreministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>