Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fuld  fandt 34772 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 579 af 01/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om vurdering af udenlandske uddannelseskvalifikationer m.v.
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 244 af 19/03/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed
(Regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer m.v.)

Erhvervsministeriet
LBK nr 609 af 03/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om en børne- og ungeydelse
(Børne- og ungeydelsesloven)

Skatteministeriet
LOV nr 523 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om ændring af emballageafgiftsloven, lov om forskellige forbrugsafgifter og konsum-is-afgiftsloven
(Nedsættelse af emballageafgiften for vand uden og med smag samt iste og mindre justeringer af diverse punktafgiftslove)

Skatteministeriet
LOV nr 623 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om integrationsgrunduddannelse (igu)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LBK nr 231 af 07/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET)
(PET-loven)

Justitsministeriet
LOV nr 80 af 24/01/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om udstykning og anden registrering i matriklen, lov om Geodatastyrelsen, lov om tinglysning og forskellige andre love (Effektivisering af ejendomsregistrering og -forvaltning m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1669 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag og forskellige andre love (Modelparametre for erhvervsuddannelser til brug for beregning af praktikpladsafhængigt arbejdsgiverbidrag, indførelse af modregningsadgang, ændring af klageproces m.v.)
Undervisningsministeriet
LBK nr 1335 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skifte af dødsboer
(Dødsboskifteloven)

Justitsministeriet
LOV nr 502 af 23/05/2018 - Gældende
Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)
Justitsministeriet
LBK nr 806 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)
(Ligningsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1629 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om sikkerhed til søs
Erhvervsministeriet
LBK nr 1024 af 03/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om betalinger
Erhvervsministeriet
LBK nr 1149 af 13/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om luftfart
(Luftfartsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 21178 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Slutakt med tilhørende erklæringer (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 479 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats, lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., lov om aktiv socialpolitik og lov om integration af udlændinge i Danmark
(Afbureaukratisering af reglerne om aktivering af unge, sanktionsreglerne for kontant- og starthjælpsmodtagere og målretning af aktiveringsindsatsen m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 838 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af årsregnskabsloven
(Årsregnskabsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1293 af 21/11/2018 - Gældende
Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Nederlandene
Skatteministeriet
LOV nr 530 af 24/06/2005 - Gældende
Militær straffelov
Forsvarsministeriet
LBK nr 117 af 29/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af kildeskatteloven
(Kildeskatteloven)

Skatteministeriet
LBK nr 648 af 15/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse af bogføringslov
(Bogføringsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 616 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister
(Indførelse af iværksætterselskaber, nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital, afskaffelse af muligheden for at stifte nye selskaber med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder m.v.)

Erhvervsministeriet
LBK nr 281 af 26/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked (barselsudligningsloven)
(Barselsudligningsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 149 af 10/04/1922 - Gældende
Lov om Indkomst- og Formueskat til Staten. (* 1)
(Statsskatteloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1155 af 19/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning
Erhvervsministeriet
LOV nr 434 af 26/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af forskellige skattelove (Konsekvensændringer som følge af afskrivningsloven samt ændringer af ejendomsavancebeskatningsloven m.m.)
Skatteministeriet
LBK nr 1001 af 24/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forbud mod forskelsbehandling på arbejdsmarkedet m.v.
(Forskelsbehandlingsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 403 af 22/05/1996 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Den Russiske Føderations regering
Skatteministeriet
LBK nr 1109 af 09/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 308 af 24/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af elektricitet
(Elafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 47 af 12/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af dødsboer og gaver (boafgiftsloven)
(Boafgiftsloven)

Skatteministeriet
DSK nr 17260 af 18/08/1988 - Gældende
Datasammenskrivning vedrørende lov om nye jernbaneanlæg m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1287 af 28/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)
Forsvarsministeriet
LBK nr 709 af 20/08/2002 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om mægling i arbejdsstridigheder
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 156 af 27/05/1908 - Gældende
Lov om nye Jernbaneanlæg m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
FIN nr 9478 af 01/01/2019 - Gældende
Tekstanmærkninger til finansloven for finansåret 2019
Finansministeriet
LBK nr 11 af 06/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af konkursloven
(Konkursloven)

Justitsministeriet
LOV nr 1026 af 22/11/2000 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Danmark og Singapore
Skatteministeriet
LBK nr 82 af 21/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven)
(Spiritusafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 19 af 08/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven)
(Tobaksafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 21177 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om ændring af visse budgetbestemmelser i traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og i traktaten om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske Fællesskaber og tilhørende dokumenter (Budgettraktaten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 652 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om betalinger
Erhvervsministeriet
LBK nr 920 af 29/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om våben og eksplosivstoffer m.v.
(Våbenloven)

Justitsministeriet
LOV nr 116 af 07/04/1936 - Gældende
Lov om Danmarks Nationalbank (* 1)
Erhvervsministeriet
LOV nr 1024 af 22/11/2000 - Gældende
Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Belgien
Skatteministeriet
DSK nr 23001 af 01/12/1986 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om Danmarks Nationalbank (* 1)
Erhvervsministeriet
LOV nr 404 af 21/04/2010 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Ny politiklageordning m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 738 af 01/06/2015 - Gældende
Lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love
(Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder, gennemførelse af det nye regnskabsdirektiv og af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet m.v.)

Erhvervsministeriet
LBK nr 984 af 20/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende fonde
Erhvervsministeriet
DSK nr 11336 af 05/10/1994 - Gældende
Datasammenskrivning af Kong Christian Den Femtis Danske Lov (* 1) (* 2)
Justitsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>