Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fuld  fandt 34430 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 1024 af 22/11/2000 - Gældende
Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Belgien
Skatteministeriet
DSK nr 23001 af 01/12/1986 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om Danmarks Nationalbank (* 1)
Erhvervsministeriet
LOV nr 404 af 21/04/2010 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Ny politiklageordning m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 738 af 01/06/2015 - Gældende
Lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love
(Reduktion af administrative byrder, tilpasning til de internationale regnskabsstandarder, gennemførelse af det nye regnskabsdirektiv og af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet m.v.)

Erhvervsministeriet
LBK nr 247 af 13/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik
Beskæftigelsesministeriet
DSK nr 11336 af 05/10/1994 - Gældende
Datasammenskrivning af Kong Christian Den Femtis Danske Lov (* 1) (* 2)
Justitsministeriet
LOV nr 551 af 29/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forsøg med eftergivelse af gæld til det offentlige for socialt udsatte grupper (Forenkling af regler om inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. og forældelseshåndtering m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 394 af 02/05/2016 - Gældende
Lov om den selvejende institution Arbejdsmarkedets Erhvervssikring
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 725 af 26/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunal indkomstskat
(Kommuneskatteloven)

Skatteministeriet
FIN nr 9089 af 01/01/2018 - Gældende
Tekstanmærkning til finansloven for finansåret 2018
Finansministeriet
LBK nr 1336 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler
Justitsministeriet
LOV nr 1095 af 28/11/2012 - Gældende
Lov om CO2-kvoter
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1096 af 28/11/2012 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsaftale mellem Danmark og Kina
Skatteministeriet
LOV nr 1030 af 23/12/1998 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Republikken Malta
Skatteministeriet
LBK nr 616 af 03/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
(AMU-loven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 903 af 18/08/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om boligbyggeri
(Boligbyggeriloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 459 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af personskatteloven og forskellige andre love
(Forårspakke 2.0 – Vækst, klima, lavere skat)

Skatteministeriet
LOV nr 21145 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konvention vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 354 af 24/04/2012 - Gældende
Olieberedskabslov
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1526 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og forskellige andre love (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 11000 af 15/04/1683 - Gældende
Kong Christian Den Femtis Danske Lov (* 1) (* 2)
(Danske Lov)

Justitsministeriet
LBK nr 21 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af økologiloven
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1847 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om mark- og vejfred (Mark- og vejfredsloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1707 af 27/12/2018 - Gældende
Investorfradragslov
(Investorfradragsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 438 af 10/06/1997 - Gældende
Lov om indgåelse af protokol om ændring af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirland
Skatteministeriet
LOV nr 473 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om skattenedslag for seniorer
(Seniornedslagsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 688 af 27/05/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og lov om efterskoler og frie fagskoler (Tilskud til inklusion, specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand på frie skoler og enkeltfagsprøve på frie fagskoler m.v.)
Undervisningsministeriet
LOV nr 510 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af jernbaneloven (Implementering af dele af den tekniske del af 4. jernbanepakke, herunder nye beføjelser for Den Europæiske Unions Jernbaneagentur, justeringer af den retlige ramme for Havarikommissionen for Civil Luftfart og Jernbanes arbejde m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 21102 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 1547 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om kapitalmarkeder, lov om investeringsforeninger m.v. og forskellige andre love (Forhandlede retningslinjer på det finansielle område, sikring af vandrende arbejdstageres ret til at optjene og bevare pensionsrettigheder, gennemførelse af ændringer som følge af benchmarkforordningen og PRIIP-forordningen, udpegning af systemisk vigtige finansielle institutter (SIFI) m.v.)
Erhvervsministeriet
LBK nr 67 af 25/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ret til orlov og dagpenge ved barsel (barselsloven)
(Barselsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 321 af 04/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter
(CO2-afgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1075 af 30/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tinglysning
(Tinglysningsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 260 af 16/03/2016 - Gældende
Lov om radioudstyr og elektromagnetiske forhold
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1029 af 23/12/1998 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem regeringen i Kongeriget Danmark og regeringen i Kongeriget Thailand
Skatteministeriet
LBK nr 329 af 24/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunal udligning og generelle tilskud til kommuner
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 515 af 06/06/2007 - Gældende
Arvelov
(Arveloven)

Justitsministeriet
LOV nr 404 af 22/05/1996 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Ukraines regering
Skatteministeriet
LBK nr 140 af 07/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet
(Europa-Parlamentsvalgloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 986 af 18/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
(LEP-loven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 1040 af 30/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af postlov
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 332 af 31/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af kommissionsloven
(Kommissionsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1064 af 21/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 1080 af 03/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.
(Kulafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 264 af 07/05/1998 - Gældende
Lov om fornyelse af visse kollektive overenskomster m.v.
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 424 af 08/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1338 af 19/12/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om registrering af køretøjer, færdselsloven, registreringsafgiftsloven og andre love
(Justeringer vedrørende digital motorregistrering, registreringsafgift af motorcykler, godtgørelse af afgift ved eksport af køretøjer og kontrol af registreringsafgift samt krav om syn ved eksport af køretøjer)

Skatteministeriet
LOV nr 1888 af 29/12/2015 - Gældende
Lov om ændring af momsloven og forskellige andre love (Momsgodtgørelse for ambassader m.v., bemyndigelse til momskontrol af betalingsoplysninger, tilpasning af reglerne om herboende repræsentant for motoransvars- og lystfartøjsforsikringer, tilpasning af adgangen til registrering af oplysninger i Køretøjsregisteret, afskaffelse af befordringsfradrag m.v. for skattefritagne personer m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 321 af 30/04/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
(Danmarks ratifikation af Lissabontraktaten)

Udenrigsministeriet
LOV nr 402 af 22/05/1996 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og Republikken Argentinas regering
Skatteministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>