Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på fuldmagt skabelon  fandt 52 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
BEK nr 835 af 04/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om tekniske krav og forskrifter for tinglysningssystemet
Justitsministeriet
BEK nr 1771 af 22/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om administrative fællesskaber mellem visse uddannelsesinstitutioner
Undervisningsministeriet
BEK nr 1381 af 25/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte
Erhvervsministeriet
BEK nr 544 af 28/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter
Erhvervsministeriet
BEK nr 664 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 570 af 07/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
Undervisningsministeriet
KEN nr 9646 af 21/08/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00640
Justitsministeriet
2018/1 LSF 89 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Danmarks Grundforskningsfond (Etablering og finansiering af forskningsenheder med særligt fokus på transformativ forskning m.v.)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
FOU nr 2018.30 - Gældende
2018-30. Panama Papers – SKATs indhentelse af oplysninger og mistankevurdering efter retssikkerhedsloven
Folketinget
2015/1 BTL 46 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven (Indførelse af land for land-rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v.)
Folketinget
KEN nr 9663 af 19/11/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00512
Justitsministeriet
VEJ nr 9534 af 03/06/2016 - Gældende
Vejledning om lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
Undervisningsministeriet
FOU nr 2014.0024 - Gældende
2014-24. Overholdelse af forvaltningsretlige krav i forbindelse med udviklingen af SKATs IT-system, EFI
Folketinget
EDP nr 2004.569 - Gældende
Undersøgelse af 75 bødesager fra 5 politimestre
Folketinget
VEJ nr 10464 af 07/04/2016 - Gældende
Vejledning om kommunale fællesskaber
Økonomi- og Indenrigsministeriet
FOU nr 2012.0003 - Gældende
2012-3. Udlændingemyndighederne skal give ansøgere individuel, direkte besked om modtagelse af ansøgning og sagsbehandlingstid. Generel information på hjemmeside kan ikke træde i stedet
Folketinget
2008/1 LSF 170 - Gældende
Forslag til Lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)
Økonomi- og Erhvervsministeriet
ISP nr 2002.697 - Gældende
Inspektion af bostedet Munkehatten
Folketinget
2015/1 LSF 46 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af skattekontrolloven, arbejdsmarkedsbidragsloven, kildeskatteloven, ligningsloven og pensionsbeskatningsloven (Indførelse af land-for-land-rapportering for store multinationale koncerner, gennemførelse af ændring af direktiv om administrativt samarbejde på beskatningsområdet m.v.)
Skatteministeriet
STV nr 20052 af 01/01/2006 - Gældende
PROCESSUELLE REGLER PÅ TOLD SKATS OMRÅDE 2006 C. BINDENDE SVAR OG ANDRE TILKENDEGIVELSER
Skatteministeriet
2012/1 LSF 152 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virk-somheder, årsregnskabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister
(Indførelse af iværksætterselskaber, nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital, afskaffelse af muligheden for at stifte nye selskaber med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder m.v.)

Erhvervs- og Vækstministeriet
VEJ nr 9539 af 26/06/2018 - Gældende
Vejledning om lovkvalitet
Justitsministeriet
VEJ nr 9284 af 27/03/2019 - Gældende
Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v. Vejledning til uddannelsesinstitutioner
Undervisningsministeriet
1995/1 LSF 120 - Gældende
1995 LSF 120 FORSLAG TIL LOV OM SKIFTE AF DØDSBOER
Folketinget
STV nr 20082 af 01/01/2007 - Gældende
INDDRIVELSESVEJLEDNING 2007 OVERSIGTER
Skatteministeriet
STV nr 20016 af 01/01/2006 - Gældende
INDDRIVELSESVEJLEDNING 2006 OVERSIGTER
Skatteministeriet
2017/1 LSF 13 - Gældende
Forslag til Skattekontrollov
Skatteministeriet
STV nr 20128 af 01/01/2000 - Gældende
TINGLYSNINGSAFGIFTSVEJLEDNING 2000 9. BILAG
Skatteministeriet
EDP nr 1999.693 - Gældende
Egen drift-undersøgelse. Angående 160 sager fra Arbejdstilsynet om påbud i henhold til § 77 i lov om arbejdsmiljø
Folketinget
2015/1 LSF 159 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., straffeloven og retsplejeloven (Ændringer som følge af forordningen om markedsmisbrug samt gennemførelse af regler om provisionsbetalinger m.v. fra tredjeparter og oplysninger om omkostninger m.v. i direktivet om markeder for finansielle instrumenter (MiFID II))
Erhvervs- og Vækstministeriet
2017/1 LSF 200 - Gældende
Forslag til Lov om institutioner for forberedende grunduddannelse
Undervisningsministeriet
2017/1 LSF 184 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love (Styrket indsats mod hvidvask m.v. i den finansielle sektor, indførelse af nye former for alternative investeringsfonde, ændring af grænsen for prospektpligt, m.v.)
Erhvervsministeriet
2016/1 LSF 157 - Gældende
Forslag til Lov om betalinger
Erhvervsministeriet
BEK nr 312 af 30/03/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af ikke-automatiske vægte
Erhvervsministeriet
BEK nr 313 af 30/03/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter
Erhvervsministeriet
BEK nr 1382 af 25/11/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om tilgængeliggørelse på markedet af måleinstrumenter
Erhvervsministeriet
BEK nr 202 af 11/03/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om gennemførelse af Kommissionens beslutning af 20. december 2007 om en teknisk specifikation for interoperabilitet for delsystemet »infrastruktur« i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 367 af 19/04/2016 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
Undervisningsministeriet
BEK nr 286 af 18/04/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
Undervisningsministeriet
BEK nr 4 af 03/01/2018 - Historisk
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
Undervisningsministeriet
BEK nr 203 af 11/03/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om gennemførelse af Kommissionens beslutning af 21. februar 2008 om en teknisk specifikation for interoperabilitet for delsystemet »rullende materiel« i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 200 af 11/03/2009 - Historisk
Bekendtgørelse om gennemførelse af Kommissionens beslutning af 6. marts 2008 om en teknisk specifikation for interoperabilitet for delsystemet »energi« i det transeuropæiske jernbanesystem for højhastighedstog
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
VEJ nr 9012 af 04/01/2011 - Historisk
Vejledning om inddrivelse af danske bidragskrav i udlandet
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9569 af 16/11/2011 - Historisk
Vejledning om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov
(STU-vejledning)

Undervisningsministeriet
VEJ nr 9044 af 27/01/2017 - Historisk
Vejledning om tilskud til investeringer på fiskerfartøjer 
Version 2.0 - 2017
Udenrigsministeriet
VEJ nr 9474 af 30/09/2011 - Historisk
Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme.
Erhvervsministeriet
VEJ nr 9184 af 24/04/2013 - Historisk
Vejledning om lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme (hvidvaskloven).
Erhvervsministeriet
VEJ nr 9211 af 13/05/2013 - Historisk
Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser og enkeltfag i fælles kompetencebeskrivelser
Undervisningsministeriet
VEJ nr 10231 af 15/12/2017 - Historisk
Vejledning om lovkvalitet
Justitsministeriet
VEJ nr 9803 af 16/12/2013 - Historisk
Vejledning om udbud, tilrettelæggelse og gennemførelse af arbejdsmarkedsuddannelser m.v.
(Vejledning til uddannelsesinstitutioner)

Undervisningsministeriet 1|2 >