Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på g punkt hos kvinder  fandt 650 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 268 af 25/03/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
(Gennemførelse af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og ændringer som følge af den tilhørende forordning (CRR) samt lovgivning vedrørende SIFI’er m.v.)

Erhvervsministeriet
LBK nr 269 af 21/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik
(Aktivloven)

Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 1284 af 14/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om rettens pleje
(Retsplejeloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1140 af 26/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LOV nr 652 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om betalinger
Erhvervsministeriet
LOV nr 321 af 30/04/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
(Danmarks ratifikation af Lissabontraktaten)

Udenrigsministeriet
LOV nr 499 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
Udenrigsministeriet
LOV nr 322 af 06/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Danmarks ratifikation af Amsterdamtraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter)
Udenrigsministeriet
LOV nr 281 af 28/04/1993 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 21103 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag I. Den i Tiltrædelsesaktens artikel 29 nævnte liste (* 1)
Udenrigsministeriet
BEK nr 1075 af 24/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger
(Klassificeringsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 766 af 22/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om modermælkserstatninger og tilskudsblandinger til spædbørn og småbørn
(modermælkserstatningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 869 af 21/07/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om mærkning m.m. af lægemidler
(Mærkningsbekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1590 af 14/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om dataindberetninger på socialområdet
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1356 af 28/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fortegnelse over erhvervssygdomme anmeldt før 1. januar 2005
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1269 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om medicinsk udstyr til in vitro-diagnostik
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 764 af 26/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om humane væv og celler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 158 af 27/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejde med stoffer og materialer på luftfartsområdet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1512 af 08/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1391 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af stoffer og materialer i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1866 af 28/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr i skibe m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 593 af 07/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr
(Meddelelser B 2013)

Erhvervsministeriet
BEK nr 491 af 13/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2014)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1239 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om markedsføringstilladelse til lægemidler m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1294 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1008 af 18/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 892 af 17/08/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet
Erhvervsministeriet
BEK nr 922 af 03/07/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v., passagerskibe i national fart
Erhvervsministeriet
BEK nr 497 af 03/05/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisning og aktivering m.v. af asylansøgere m.fl.
Udlændinge- og Integrationsministeriet
VEJ nr 10544 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om hudsygdomme
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 11053 af 01/04/1999 - Historisk
Vejledning for diagnose og behandling af seksuelt overførbare sygdomme
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 60310 af 01/01/1994 - Gældende
Vejledning om prænatal genetisk information, rådgivning og undersøgelse
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 15057 af 30/09/1997 - Historisk
Vejledning om kunstig befrugtning og anden reproduktionsfremmende behandling Til landets læger
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 10333 af 20/12/2007 - Historisk
Vejledning om blodtransfusion
(Blodtransfusionsvejledningen)

Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 9038 af 15/01/2015 - Gældende
Vejledning om blodtransfusion
(Transfusionsvejledningen)

Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 55 af 03/07/2006 - Historisk
Vejledning om kvalitet og sikkerhed ved donation, udtagning og testning (humane væv og celler)
Til landets læger, landets sygehuse, fertilitetsklinikker, sædbanker mv.

Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 9525 af 28/06/2018 - Gældende
Vejledning om erhvervssygdomme anmeldt fra 1. januar 2005
Beskæftigelsesministeriet
BKI nr 21 af 20/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 23. april 2013 med De Forenede Nationer vedrørende kontoret i København for De Forenede Nationers enhed for ligestilling og kvinder (UN WOMEN)
Udenrigsministeriet
KEN nr 9461 af 26/06/2001 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9684 af 23/04/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. momspligt af selskabs levering af donorsæd
Skatteministeriet
VEJ nr 10543 af 01/02/2015 - Gældende
Vejledning om kræftsygdomme
Beskæftigelsesministeriet
VEJ nr 9047 af 24/01/2017 - Gældende
Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl
Børne- og Socialministeriet
STV nr 20008 af 01/01/1993 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1993 AFSNIT G - MOMSFRITAGELSER OG -GODTGØRELSER
Skatteministeriet
VEJ nr 11345 af 30/12/2015 - Historisk
Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 10396 af 28/08/2015 - Historisk
Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9110 af 24/02/2016 - Historisk
Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 10371 af 27/12/2014 - Historisk
Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9917 af 13/11/2014 - Historisk
Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9654 af 28/11/2013 - Historisk
Vejledning om forældremyndighed og barnets bopæl
Børne- og Socialministeriet
FOU nr 2011.1601 - Gældende
2011 16-1. Kvinde fik ikke fyldestgørende begrundelse for ændret vurdering af om hun var omfattet af personkredsen i servicelovens § 100
Folketinget 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>