Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på går i opløsning  fandt 1294 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 1711 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af forældreansvarsloven, lov om ægteskabs indgåelse og opløsning og forskellige andre love (Ændringer som følge af lov om Familieretshuset og skærpet fokus på beskyttelsen af barnet i sager efter forældreansvarsloven)
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 299 af 08/06/1977 - Gældende
Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser vedrørende konkurs m.v.
Justitsministeriet
LBK nr 766 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Familieretshuset
(Familieretshusloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1703 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
LBK nr 984 af 20/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erhvervsdrivende fonde
(Erhvervsfondsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 246 af 27/03/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om aktieselskaber, lov om anpartsselskaber, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, lov om erhvervsdrivende fonde, lov om det europæiske selskab (SE-loven) og lov om Det Centrale Virksomhedsregister
(Forenklinger og lettelser af administrative byrder samt ændringer som følge af reduktion af revisionspligten for visse små virksomheder m.v.)

Erhvervsministeriet
LBK nr 763 af 23/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om aktie- og anpartsselskaber (selskabsloven)
(Selskabsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 513 af 07/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af opkrævningsloven, selskabsskatteloven og forskellige andre love
(Opkrævning via én skattekonto)

Skatteministeriet
LBK nr 1505 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af søloven
Erhvervsministeriet
LOV nr 515 af 06/06/2007 - Gældende
Arvelov
(Arveloven)

Justitsministeriet
LOV nr 670 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven, lov om Bruxelles I-forordningen m.v. og forskellige andre love (Ændring af reglerne for lægdommere, gennemførelse af værnetingsaftalekonventionen m.v.)
Justitsministeriet
LBK nr 363 af 05/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hegn
(Hegnsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 60 af 30/01/2018 - Gældende
Lov om ferie
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 646 af 02/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister
(CPR-Loven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 938 af 10/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om rettens pleje
(Retsplejeloven)

Justitsministeriet
LOV nr 538 af 08/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Politi- og domstolsreform)

(Politi- og domstolsreformen)

Justitsministeriet
LBK nr 1282 af 14/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område
Justitsministeriet
LOV nr 21174 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske Atomenergifællesskab (EURATOM-traktaten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 281 af 28/04/1993 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 11 af 06/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af konkursloven
(Konkursloven)

Justitsministeriet
LBK nr 937 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LOV nr 322 af 06/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Danmarks ratifikation af Amsterdamtraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter)
Udenrigsministeriet
BEK nr 501 af 26/06/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om Det Storkøbenhavnske Teaterfællesskab
Kulturministeriet
FSK nr 13377 af 25/08/1988 - Gældende
Forskrifte om fælles arbejdsmetoder for jordbundsanalyser
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9874 af 12/12/2008 - Gældende
Bestemmelser om meteorologisk udstyr på flyvepladser (BL 7-18, 3. udgave)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1248 af 30/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fødevarekontaktmaterialer
(Fødevarekontaktmaterialebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1491 af 07/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om anlæg og aktiviteter, hvor der bruges organiske opløsningsmidler
(VOC-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 316 af 30/03/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS
Erhvervsministeriet
BEK nr 1691 af 15/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige uddannelseskrav til besætningen på skibe der anvender gas til fremdrivning
Erhvervsministeriet
BEK nr 9445 af 18/06/2008 - Gældende
Bestemmelser om definitioner vedrørende lufttrafiktjeneste (Udgave 7, BL 7-10)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 301 af 13/05/1993 - Gældende
Bekendtgørelse om fastsættelse af kodenumre
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 828 af 10/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1316 af 20/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om identifikation og indberetning af finansielle konti med tilknytning til udlandet
Skatteministeriet
BEK nr 986 af 13/10/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om markedsføringstilladelse til lægemidler m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1070 af 28/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om vandkvalitet og tilsyn med vandforsyningsanlæg
(Drikkevandsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1699 af 12/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om international transport af letfordærvelige fødevarer
(ATP-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 724 af 22/10/1986 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om EF-domskonventionen m.v. og af retsplejelovens § 247.
Justitsministeriet
BEK nr 1246 af 11/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 1239 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om markedsføringstilladelse til lægemidler m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 12 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1474 af 12/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om standardvilkår i godkendelse af listevirksomhed
(Standardvilkårsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1596 af 13/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om kortlægning af ekstern støj og udarbejdelse af støjhandlingsplaner
Miljø- og Fødevareministeriet
2001/2 BTB 103 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af foreningen
Folketinget
2011/1 BSF 5 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af rocker- og indvandrerbander
Folketinget
2003/1 BSF 212 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af foreningen Hizb-ut-Tahrir
Folketinget
2007/2 BSF 119 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af foreningen Hizb-ut-Tahrir
Folketinget
2014/1 BSF 12 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Grimhøjmoskeen i Aarhus
Folketinget
KEN nr 10924 af 11/05/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. udenlandsk datterselskab ikke udtrådt af sambeskatning med dansk moderselskab i det indkomstår, hvori datterselskabet går konkurs
Skatteministeriet
2018/1 LSF 17 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og straffeloven (Tilfældighedsfund som bevis i sager om opløsning af en forening m.v.)
Justitsministeriet
2003/1 BTB 150 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Pædofilforeningen/Danish Pedophile Association
Folketinget 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>