Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på gamle danske navne  fandt 2255 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
DSK nr 23001 af 01/12/1986 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om Danmarks Nationalbank (* 1)
Erhvervsministeriet
LOV nr 116 af 07/04/1936 - Gældende
Lov om Danmarks Nationalbank (* 1)
Erhvervsministeriet
FOR nr 22000 af 10/02/1736 - Gældende
Forordning om Examinibus juridicis (* 5)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 137 af 07/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget
(Folketingsvalgloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 646 af 02/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Det Centrale Personregister
(CPR-Loven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 138 af 07/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg
(Kommunal- og regionalvalgloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 177 af 25/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven)
(Registreringsafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1171 af 19/12/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed med flere love
(Gennemførelse af direktiv om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse, Haagerkonventionen om lovvalg, administration af SP-ordningen, solvenskrav og kapitalkrav for livsforsikringsselskaber samt tilsyn med betalingsoverførsler)

Erhvervsministeriet
LBK nr 142 af 31/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af tinglysning og registrering af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven)
(Tinglysningsafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 654 af 15/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om det europæiske selskab
Erhvervsministeriet
FOR nr 18026 af 08/07/1840 - Gældende
F. for Kongeriget Danmark, indtil videre med Undtagelse af Bornholm, ang. Amtstue-Oppebørselerne og de Oppebørseler i Kjøbstæderne, der ere af samme Slags, som de, der på Landet vedkomme Amtstuerne, m.v. (* 1)
Skatteministeriet
LBK nr 1140 af 26/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LOV nr 149 af 10/04/1922 - Gældende
Lov om Indkomst- og Formueskat til Staten. (* 1)
(Statsskatteloven)

Skatteministeriet
LOV nr 502 af 23/05/2018 - Gældende
Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)
Justitsministeriet
LBK nr 240 af 13/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse
(Naturbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1 af 02/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hold af dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 12 af 08/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder
Erhvervsministeriet
LOV nr 573 af 04/05/2015 - Gældende
Lov om internationale sikkerhedsrettigheder i flymateriel
Justitsministeriet
LBK nr 810 af 01/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om midlertidig regulering af boligforholdene
(Boligreguleringsloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 241 af 13/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 119 af 01/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om almene boliger m.v.
(Almenboligloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 572 af 22/11/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om anmeldelse af fødsel, navn og dødsfald i de sønderjyske landsdele
Kirkeministeriet
BEK nr 918 af 10/12/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om drift og tilsyn med boliger og hjem for gamle, syge og svagelige samt lette kollektivboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 400 af 23/08/1921 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Embedsforholdet mellem den danske og den tyske Præst i Købstæderne i de sønderjyske Landsdele og for Fordelingen af Embedsforretningerne imellem dem
Kirkeministeriet
BEK nr 712 af 27/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om pligt til overvågning for aviær influenza hos fjerkræ og opdrættet fjervildt
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 886 af 28/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om fartøjer, der anvendes til erhvervsmæssigt fiskeri i saltvand
(Kapacitetsbekendtgørelsen)

Udenrigsministeriet
BEK nr 262 af 09/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om havnestatskontrol af skibe
Erhvervsministeriet
AND nr 12000 af 23/04/1845 - Gældende
Forordning om Jords Afstaaelse til Kirkegaardes Udvidelse
Kirkeministeriet
BEK nr 1408 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ikke-kommerciel flytning af selskabsdyr, ind- og udførsel af visse levende dyr, godkendelse af og tilsyn og kontrol med karantæner og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1337 af 28/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om pas m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 1137 af 18/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om brevstemmeafgivning i visse boformer og boliger efter lov om social service og boliglovgivningen
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 1422 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af salmonella i konsumægsproducerende høns og opdræt hertil
(Konsumægsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1487 af 10/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om registreringsafgift
Skatteministeriet
BEK nr 47 af 07/03/1964 - Gældende
Bekendtgørelse vedrørende loven om Arbejdsmarkedets Tillægspension. (Om ordningens ikrafttræden.)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 867 af 21/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning og vildtreservat i Vadehavet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 47 af 12/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om PCB, PCT og erstatningsstoffer herfor
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1247 af 30/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om tilsætninger mv. til fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1172 af 19/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Kirkeministeriet
BEK nr 10136 af 21/11/2006 - Gældende
Teknisk forskrift om transport af levende dyr til søs
Erhvervsministeriet
BEK nr 19 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tyresæd og inseminering af kvæg
(Tyresædsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 872 af 27/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til landskabs- og biotopforbedrende beplantninger
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 28 af 15/01/1998 - Gældende
Bekendtgørelse af York - Antwerpen reglerne af 1990 (* 1)
Erhvervsministeriet
BEK nr 945 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1273 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Landbrugsstyrelsens opgaver og beføjelser
Miljø- og Fødevareministeriet
RIT nr 12000 af 25/07/1685 - Gældende
Danmarks og Norges Kirke-Ritual (Kirkeritualet) (* 1)
Kirkeministeriet
BEK nr 1687 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om salmonella hos kvæg m.m.
(Kvægbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 619 af 29/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om energispareydelser i net- og distributionsvirksomheder
(Energisparebekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 601 af 23/06/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om jernbanetransport af farligt gods
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 604 af 29/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2016)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1759 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om Håndbog for Energikonsulenter (HB2016)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>