Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på ged  fandt 1149 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 21146 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten I. Lister Bilag I. Lister A-G omhandlet i Traktatens artikler 19 og 20 (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 21147 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten I. Lister Bilag II. Liste omhandlet i Traktatens artikel 38 (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 21106 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag IV. Liste over produkter nævnt i Tiltrædelsesaktens artikel 32 (Commonwealth-produkter der nyder godt af den aftalemæssige præferencemargin i Det forenede Kongerige) (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 924 af 18/09/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om forskellige forbrugsafgifter, brændstofforbrugsafgiftsloven, tonnageskatteloven og forskellige andre love
(Indeksering af forskellige punktafgifter og de løbende bilafgifter, regulering af tonnageskatten, forhøjelse af udligningsafgiften og forlængelse af afgiftsfritagelsen for brint- og elbiler)

Skatteministeriet
LBK nr 1847 af 14/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om mark- og vejfred (Mark- og vejfredsloven)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 341 af 27/04/2011 - Gældende
Lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love
(Obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige, skattefritagelse af Fornyelsesfondens garantiordning m.v.)

Erhvervsministeriet
LBK nr 20 af 11/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af dyreværnsloven
(Dyreværnsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1271 af 20/12/2000 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 21103 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag I. Den i Tiltrædelsesaktens artikel 29 nævnte liste (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 322 af 06/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Danmarks ratifikation af Amsterdamtraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter)
Udenrigsministeriet
BEK nr 770 af 04/08/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning for bluetongue hos kvæg, får og geder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 598 af 31/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1288 af 20/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder
(TSE bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 627 af 13/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om inseminering af får og/eller geder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1039 af 11/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelsen om ophævelse af bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om mærkning, registrering og flytning af kvæg, svin, får eller geder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 739 af 21/08/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om brucellose hos får og geder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1325 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om samhandel inden for Den Europæiske Union med får og geder samt indførsel af får og geder fra tredjelande
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1079 af 06/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning af bovin tuberkulose hos geder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 214 af 17/03/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om sundhedsrådgivningsaftaler for fåre- og gedebesætninger
(Sundhedsrådgivningsbekendtgørelsen - får og geder)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 235 af 10/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler for gedde i visse brakvandsområder ved Sydsjælland og Møn
Udenrigsministeriet
BEK nr 303 af 27/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tekniske krav og godkendelse m.m. til øremærker, elektroniske øremærker og chip til kvæg, svin, får og geder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 679 af 01/07/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om tilskud til overvågning af TSE hos får og geder slagtet på autoriseret slagteri i 2006
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 28 af 11/01/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige foranstaltninger i forbindelse med indførsel af sæd, æg og embryoner af kvæg, svin, får, geder og dyr af hestefamilien tilvejebragt i Bulgarien eller Rumænien
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1417 af 11/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om kvægtuberkulose hos dyr, der er modtagelige for smitte med Mycobacterium Bovis
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1426 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om supplerende bestemmelser for omsætning af klovbærende dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1729 af 21/12/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1471 af 08/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse i transport af dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1036 af 26/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Krydsoverensstemmelse
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 10136 af 21/11/2006 - Gældende
Teknisk forskrift om transport af levende dyr til søs
Erhvervsministeriet
BEK nr 1284 af 03/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til investeringer på økologiske bedrifter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 352 af 08/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om mindstemål og fredningstider for fisk og krebs i ferskvand
Udenrigsministeriet
BEK nr 1407 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af besætninger i CHR
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 30 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til bevaring af husdyrgenetiske ressourcer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 135 af 14/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om slagtning og aflivning af dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 21 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttelse af dyr på samlesteder og andre samlinger af dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 410 af 31/05/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om medicinsk udstyr fremstillet under anvendelse af animalsk væv
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1251 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om fremstilling og forhandling m.v. af foderlægemidler til dyr
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 185 af 20/03/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om dyrskuer, udstillinger og lignende samlinger af husdyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1236 af 10/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om donordyr og ind- og udførsel af avlsmateriale
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 532 af 25/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene
(Listebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1409 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om veterinærkontrol ved ind- og udførsel af levende dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1473 af 01/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om fredningstider for fisk og krebsdyr i saltvand
(Fredningstidsbekendtgørelse)

Udenrigsministeriet
BEK nr 1647 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om dyrlægers anvendelse, udlevering og ordinering af lægemidler til dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1272 af 16/12/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om numre anvendt i elektroniske identifikatorer (transpondere) med dansk landekode til dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 374 af 11/07/1974 - Gældende
Bekendtgørelse om interventionskøb af svinekød
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1540 af 12/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indberetning af oplysninger til lægemiddelstatistik
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 533 af 25/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om transportørens egenkontrol ved gruppevis levering af slagtesvin
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1381 af 17/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om beskyttelse af dyr under transport
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1371 af 27/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om slagtepræmie for kvier, tyre og stude
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1646 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer
Miljø- og Fødevareministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>