Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på golfbaner  fandt 269 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6 >

 
BEK nr 658 af 31/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af plantebeskyttelsesmidler på golfbaner
(Golfbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 380 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til greenkeeper
Undervisningsministeriet
BEK nr 814 af 07/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om sprøjtejournal for alle professionelle brugere af plantebeskyttelsesmidler og indberetningspligt for nogle jordbrugsvirksomheder og gartnerier mv.
(Sprøjtejournalbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 863 af 27/08/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om begrænsning af salg af gødning der indeholder ammoniumnitrat
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 905 af 26/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om dispensation til placering inden for strandbeskyttelses- og klitfredningslinjen af faciliteter til brug for eksisterende turismevirksomheders frilufts- og ferieaktiviteter, som opføres uden tilknytning til virksomhedernes eksisterende bebyggelse
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 817 af 20/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om opsætning af skilte og andre indretninger i reklame- og propagandaøjemed i det åbne land
(Reklamebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 815 af 18/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1236 af 24/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om jordressourcens anvendelse til dyrkning og natur
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1464 af 12/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om fredningsbælter ved en del af Sjællands vandløb
Udenrigsministeriet
BEK nr 312 af 28/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om hovedstadsområdets planlægning (Fingerplan 2019 – landsplandirektiv for hovedstadsområdets planlægning)
(Fingerplan 2019)

Erhvervsministeriet
BEK nr 417 af 27/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om værdiansættelse af pant og lån i fast ejendom, som stilles til sikkerhed for udstedelse af særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer
Erhvervsministeriet
BEK nr 1632 af 20/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om vejafmærkning
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1633 af 20/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 449 af 11/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om indsatsprogrammer for vandområdedistrikter
(Indsatsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
AFG nr 9214 af 24/03/2009 - Gældende
Ekspropriation til fordel for golfbane
Skatteministeriet
FOU nr 1984.139 - Gældende
Overfredningsnævnets afgørelse vedr. udvidelse af golfbane
Folketinget
AFG nr 9352 af 26/03/2019 - Gældende
Golfbaner - brug af vand fra egen boring
Skatteministeriet
AFG nr 9353 af 26/03/2019 - Gældende
Golfbaner - brug af vand fra egen boring
Skatteministeriet
KEN nr 9525 af 25/11/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. udlejning og vedligeholdelse af golfbane – momsfritagelse – momspligt – bindende svar
Skatteministeriet
AFG nr 9351 af 26/03/2019 - Gældende
Golfbaner - brug af vand fra egen boring
Skatteministeriet
2004/1 BSF 46 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bedre planlægning og sikring af naturværdier ved oprettelse af nye golfbaner
Folketinget
UDT nr 9615 af 02/09/2005 - Gældende
Udtalelse afgivet af Indenrigs- og Sundhedsministeriet om en kommunes vederlagsfrie overdragelse af et kommunalt areal til en golfbane
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9757 af 03/09/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. momsfradrag af udgifter til forberedende undersøgelser til etablering af en golfbane
Skatteministeriet
KEN nr 9701 af 26/04/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. salg af B-aktier mod erhvervelse af spilleret på golfbane
Skatteministeriet
2004/1 BF 46 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om bedre planlægning og sikring af naturværdier ved oprettelse af nye golfbaner.
Miljøministeriet
KEN nr 12449 af 21/12/2001 - Gældende
Landsskatteretskendelse
Skatteministeriet
KEN nr 11102 af 24/06/1999 - Gældende
Vandafgift
Skatteministeriet
FOU nr 1984.123 - Gældende
Fredningsstyrelsens udtalelser i fredningssag
Folketinget
KEN nr 9824 af 10/12/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. selvstændige investeringsgoder – overdragelse af momsreguleringsforpligtelser – bindende svar (SKM2009.783.SR)
Skatteministeriet
KEN nr 9362 af 19/06/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 58/2002
Justitsministeriet
KEN nr 10150 af 30/10/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 30. oktober 2002 vedr. Momspligt kommunalt tilskud anlæg af tilkørselsvej til golbane
Skatteministeriet
AFG nr 9638 af 20/03/2007 - Gældende
Afståelse af ejendom ikke ekspropriationssituation
Skatteministeriet
SKR nr 9550 af 13/07/2007 - Gældende
Moms fradrag i golfklubber reklame- og sponsorindtægter - fællesudgifter
Skatteministeriet
KEN nr 9714 af 03/06/2010 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. momsfritagelse for en golfklubs ydelser
Skatteministeriet
STV nr 20060 af 01/01/1993 - Gældende
MOMSVEJL., AFGØRELSER 1993 1361 TSS. UDLEJNING AF FAST EJENDOM
Skatteministeriet
2008/1 TBL 135 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om planlægning
(Begrænsning i adgangen til ekspropriation, opførelse af mindre bygninger i landzone m.v.)

Folketinget
KEN nr 60416 af 15/08/1996 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 52/1996
Justitsministeriet
KEN nr 11418 af 27/03/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
Skatteministeriet
CIR nr 106 af 27/10/2009 - Gældende
Cirkulære om Landsplandirektiv om genanvendelse af Auderødlejren
(Til Halsnæs Kommune)

Erhvervsministeriet
KEN nr 10130 af 19/06/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 19. juni 2002 vedr. Godtgørelse for elektricitet serviceselskab, der varetager kommunal gadebelysning m.v.
Skatteministeriet
STV nr 20088 af 01/01/2003 - Gældende
VURDERINGSVEJLEDNING 2003 B EJENDOMSVÆRDIEN
Skatteministeriet
STV nr 20029 af 01/01/2007 - Gældende
VURDERINGSVEJLEDNING 2007 B EJENDOMSVÆRDIEN
Skatteministeriet
KEN nr 10236 af 01/01/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 10. september 2003 vedr. momsfritagelse for drift af minigolfbane
Skatteministeriet
STV nr 20004 af 01/01/2006 - Gældende
VURDERINGSVEJLEDNING 2006 B EJENDOMSVÆRDIEN
Skatteministeriet
KEN nr 10192 af 11/09/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. tilbagebetaling af lønsumsafgift
Skatteministeriet
SKR nr 11020 af 16/10/1951 - Gældende
Skrivelse om undladelse af påanke af dom om polititilladelse til at etablere en minigolf-bane. (* 2)
Justitsministeriet
2006/1 BTL 19 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
Folketinget
FOU nr 2015.15 - Gældende
2015-15. Tilbagekaldelse af begunstigende afgørelse om fritagelse for kommunal grundskyld. Tilbagevirkende kraft
Folketinget
KEN nr 10296 af 14/12/2006 - Gældende
VEU-godtgørelse, landmand med grønt bevis fra 1986, ophørte som landmand i 1990, uddannet som greenkeeper, beskæftiget som chefgreenkeeper, refusion af lønudgifter
Beskæftigelsesministeriet
2016/1 BSF 142 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ophør af brug af sprøjtegift på offentlige arealer
Folketinget 1|2|3|4|5|6 >