Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på gratis  fandt 3946 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 741 af 01/06/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet og -‍tjenester og konkurrenceloven (Fælles udnyttelse af passiv fysisk infrastruktur, forberedelse af bygninger til højhastighedsnet, krav til øget sikring af ikkediskrimination ved lancering af nye eller væsentligt ændrede detailprodukter, sektorspecifik fusionskontrol og gratis wifi til turismeformål m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1286 af 02/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af sundhedsloven
(Sundhedsloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 419 af 31/05/2000 - Gældende
Lov om Statstidende
(Statstidendeloven)

Justitsministeriet
LOV nr 275 af 27/03/2017 - Gældende
Lov om Haagerkonventionen af 2007
Børne- og Socialministeriet
LBK nr 32 af 14/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om musik
Kulturministeriet
LOV nr 1676 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester (Offentlige institutioners adgang til etablering af wi-fi-hotspots)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 1095 af 28/11/2012 - Gældende
Lov om CO2-kvoter
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 533 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om etablering af udbygget radarovervågning af Danmarks farvandsområder
Forsvarsministeriet
LBK nr 896 af 24/08/2004 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om gennemførelse af dele af arbejdstidsdirektivet
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 620 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om kliniske forsøg med lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 582 af 24/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.
(Forsvarsloven)

Forsvarsministeriet
LBK nr 1605 af 14/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om CO2-kvoter
(Bekendtgørelse af CO2-kvoteloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1252 af 31/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kliniske forsøg med lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1705 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
Justitsministeriet
LBK nr 1389 af 01/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om øen Saltholms stilling i kommunal henseende og om ordningen af forholdet mellem øens ejere indbyrdes
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 1114 af 30/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om social service
(Serviceloven)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 1404 af 21/12/2005 - Gældende
Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og medieansvarsloven
(Ny lokalradio- og lokal-tv-ordning, forhøjelse af strafferammen for pirateri m.v.)

Kulturministeriet
LBK nr 746 af 15/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om infrastruktur for geografisk information i Den Europæiske Union
(Inspire-loven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 681 af 23/06/2004 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om etablering og fælles udnyttelse af master til radiokommunikationsformål m.v.
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1068 af 15/09/2010 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om miljøvenligt design af energirelaterede produkter
(Ecodesignloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 787 af 15/06/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om specialundervisning for voksne
Undervisningsministeriet
LBK nr 1080 af 05/09/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om bygnings- og boligregistrering
(BBR-loven)

Skatteministeriet
LOV nr 493 af 12/05/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om sikkerhed til søs, sømandsloven og forskellige andre love og om ophævelse af lov om forhyring af skibsmandskab
(Gennemførelse af konventionen om søfarendes arbejdsforhold, modernisering af bestemmelser om tilsyn, forbud mod spiritussejlads i grønlandsk farvand m.v.)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1040 af 30/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af postlov
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 223 af 27/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om registrering af køretøjer
(Køretøjsregistreringsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 608 af 07/06/2016 - Gældende
Lov om tobaksvarer m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 1662 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om søfarendes ansættelsesforhold m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 64 af 21/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 248 af 16/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
Kulturministeriet
LBK nr 1336 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler
Justitsministeriet
LBK nr 128 af 07/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 410 af 27/04/2017 - Gældende
Lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger
Justitsministeriet
LOV nr 426 af 03/05/2017 - Gældende
Lov om markedsføring
(Markedsføringsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 980 af 16/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om aktindsigt i miljøoplysninger
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 358 af 08/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af museumsloven
Kulturministeriet
LOV nr 539 af 08/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af lov om tinglysning og forskellige andre love
(Digital tinglysning)

Justitsministeriet
LOV nr 456 af 18/05/2011 - Gældende
Lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 1154 af 19/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om investeringsforeninger m.v.
Erhvervsministeriet
LBK nr 12 af 08/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder
Erhvervsministeriet
LBK nr 654 af 15/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om det europæiske selskab
Erhvervsministeriet
LOV nr 454 af 22/05/2006 - Gældende
Lov om det europæiske andelsselskab
(SCE-loven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1282 af 14/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om anerkendelse og fuldbyrdelse af visse udenlandske retsafgørelser m.v. på det civil- og handelsretlige område
Justitsministeriet
LOV nr 502 af 23/05/2018 - Gældende
Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)
Justitsministeriet
LBK nr 52 af 17/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om elforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 239 af 10/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af udlændingeloven
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 746 af 29/06/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om gratis hepatitisvaccination til særligt udsatte persongrupper
(Hepatitisbekendtgørelsen)

Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 828 af 17/12/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om gratis udlevering af landbrugsprodukter fra EF's interventionslagre
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1059 af 18/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om gratis influenzavaccination til visse persongrupper
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 259 af 21/03/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om midlertidig gratis MFR-vaccination til unge voksne
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1192 af 26/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser om gratis influenzavaccination til visse persongrupper
Sundheds- og Ældreministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>