Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på gratis serier  fandt 207 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5 >

 
LOV nr 741 af 01/06/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet og -‍tjenester og konkurrenceloven (Fælles udnyttelse af passiv fysisk infrastruktur, forberedelse af bygninger til højhastighedsnet, krav til øget sikring af ikkediskrimination ved lancering af nye eller væsentligt ændrede detailprodukter, sektorspecifik fusionskontrol og gratis wifi til turismeformål m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 937 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
BEK nr 1278 af 01/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om den samlede danske nummerplan
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1293 af 23/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelse af jernbanesikkerhedsdirektivet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1643 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering af køretøjer
Skatteministeriet
BEK nr 688 af 17/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om markedsføring, salg og markedskontrol af byggevarer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 422 af 17/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udstyr i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 157 af 27/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdsmiljøforhold for besætningsmedlemmer under tjeneste på luftfartøj og for deres arbejdsgivere
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 612 af 25/06/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 479 af 25/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 693 af 10/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner
Erhvervsministeriet
BEK nr 664 af 01/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om interoperabilitet i jernbanesystemet
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 354 af 26/03/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om information i og transport af OIOUBL elektronisk regning til brug for elektronisk afregning med offentlige myndigheder
Erhvervsministeriet
BST nr 25090 af 30/11/1983 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE P.308-4 om levering eller salg af publikationer til civile institutioner eller enkeltpersoner m.fl.
Forsvarsministeriet
2014/1 LSV 157 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet og -‍tjenester og konkurrenceloven (Fælles udnyttelse af passiv fysisk infrastruktur, forberedelse af bygninger til højhastighedsnet, krav til øget sikring af ikkediskrimination ved lancering af nye eller væsentligt ændrede detailprodukter, sektorspecifik fusionskontrol og gratis wifi til turismeformål m.v.)
Folketinget
UDT nr 10023 af 31/12/1990 - Gældende
(*)
Erhvervsministeriet
KEN nr 9561 af 11/10/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-1022
Justitsministeriet
KEN nr 9758 af 23/08/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-348
Justitsministeriet
STV nr 20092 af 01/01/2000 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2000 A.16 MIDLERTIDIG INDFØRSEL AF ANDRE VARER END TRANSPORTMIDLER
Skatteministeriet
2014/1 LSF 157 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om graveadgang og ekspropriation m.v. til telekommunikationsformål, lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester og konkurrenceloven
(Fælles udnyttelse af passiv fysisk infrastruktur, forberedelse af bygninger til højhastighedsnet, krav til øget sikring af ikkediskrimination ved lancering af nye eller væsentligt ændrede detailprodukter, sektorspecifik fusionskontrol samt gratis wifi til turismeformål m.v.)

Erhvervs- og Vækstministeriet
KEN nr 9065 af 19/02/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00403
Justitsministeriet
KEN nr 9032 af 25/11/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-108
Justitsministeriet
STV nr 20044 af 01/01/1998 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1998 AFSNIT A.16 - MIDLERTIDIG INDFØRSEL AF ANDRE VARER END TRANSPORTMIDLER
Skatteministeriet
KEN nr 9026 af 25/02/1998 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 3/1998
Justitsministeriet
STV nr 20081 af 01/01/2001 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2001 A.6 TOLDVÆRDI
Skatteministeriet
STV nr 20056 af 01/01/2000 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 2000 A.6 TOLDVÆRDI
Skatteministeriet
VEJ nr 10594 af 01/07/2017 - Gældende
Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1. juli 2017
(Prismarkedsføring)

Erhvervsministeriet
AFG nr 10256 af 28/11/2017 - Gældende
Udlån fra virksomhedsordningen - obligationer
Skatteministeriet
FOU nr 2004.525 - Gældende
Fremlæggelse af folder i venteværelse på hospital
Folketinget
KEN nr 9325 af 12/04/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00904
Justitsministeriet
KEN nr 9120 af 27/04/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70/53
Justitsministeriet
KEN nr 10076 af 24/10/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00999
Justitsministeriet
KEN nr 10026 af 30/04/1990 - Gældende
To typer VVS-udstyr i form af blandingsbatterier fundet at adskille sig væsentligt fra hinanden i mønsterretlig sammenhæng.
Erhvervsministeriet
VEJ nr 107 af 30/06/1995 - Gældende
Vejledning om kommuners og amtskommuners udførelse af opgaver for andre offentlige myndigheder (Til samtlige kommunalbestyrelser, amtsråd og tilsynsråd)
Erhvervsministeriet
VEJ nr 19107 af 30/04/1997 - Gældende
Vejledning af april 1997 om EF-regler om social sikring Hæfte 1 Generel introduktion Lovvalgsregler Den Sociale Sikringsstyrelse
Beskæftigelsesministeriet
STV nr 20004 af 01/01/1993 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1993 AFSNIT C - MOMSPLIGTIG VIRKSOMHED OG REGISTRERING
Skatteministeriet
VEJ nr 9081 af 08/02/2017 - Gældende
Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen afprøvning af evidensbaseret familie- og forældreprogram (FL § 15.13.26.60.)
Børne- og Socialministeriet
KEN nr 9267 af 06/04/2006 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2006-6-278
Justitsministeriet
2009/1 LSF 25 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om ophavsret
(Gennemførelse af direktivet om audiovisuelle medietjenester m.v.)

Kulturministeriet
1989/1 BTL 2 - Gældende
1989 BTL 2 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF FORSKELLIGE SKATTELOVE (FORENKLING AF DISPENSATIONSBESTEMMELSER M.V.) NR L 2 1989-90, 1. SAMLING
Folketinget
2012/1 LSF 136 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og lov om TV 2/DANMARK A/S
(Ændrede »must-carry«-regler, DR’s adgang til sponsorering, de regionale TV 2-virksomheders dækningsområder, afskaffelse af radiolicensen og genindførelse af forbud mod produktplacering samt ophævelse af finansministerens bemyndigelse til at sælge aktierne i TV 2/DANMARK A/S m.v. som led i gennemførelse af medieaftale for 2012-2014)

Kulturministeriet
KEN nr 9766 af 03/08/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01101
Justitsministeriet
STV nr 20074 af 01/01/2000 - Gældende
LIGNINGSVEJLEDNING 2000 C. CIRKULÆRER M.V.
Skatteministeriet
STV nr 20026 af 01/01/2003 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2003 A.1 FORTOLDNING
Skatteministeriet
STV nr 20071 af 01/01/2007 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2007 A.1 FORTOLDNING
Skatteministeriet
STV nr 20068 af 01/01/2006 - Gældende
TOLDVEJLEDNING; TOLDBEHANDLING 2006 A.1 FORTOLDNING
Skatteministeriet
2005/1 LSF 38 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed og medieansvarsloven
(Ny lokalradio- og lokal-tv-ordning, forhøjelse af strafferammen for pirateri m.v.)

Kulturministeriet
1987/1 LSF 254 - Gældende
1987 LSF 254 FORSLAG TIL LOV OM OPFYLDELSE AF GRUNDLOVENS § 75 (ARBEJDE TIL ALLE)
Folketinget
2012/1 LSF 50 - Gældende
Forslag til Lov om afgift af husstandsomdelte reklamer
(reklameafgiftsloven)

Skatteministeriet
2012/1 LSF 87 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., lov om betalingstjenester og elektroniske penge og forskellige andre love
(Videregivelse af oplysninger til anklagemyndighed og politi, oprettelse af Det Systemiske Risikoråd, sammenlægning af Det Finansielle Virksomhedsråd og Fondsrådet, shortselling, ny tilgang til håndhævelse af solvenskrav og etablering af tilsyn med referencerenter m.v.)

Erhvervs- og Vækstministeriet 1|2|3|4|5 >