Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på gratis sms  fandt 68 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
KEN nr 10744 af 02/10/2006 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9390 af 02/10/2006 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse om køn - forskellige priser - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9933 af 15/08/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 9976 af 20/12/2013 - Gældende
Forbrugerombudsmandens vejledning om markedsføringslovens § 6 - uanmodet henvendelse til bestemte aftagere
(Spamvejledning)

Erhvervsministeriet
2009/1 BTL 91 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring
(Ændringer som følge af forbrugerkreditdirektivet)

Folketinget
2008/1 BSF 108 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om hjælp til udsatte unge
Folketinget
AFG nr 9762 af 20/03/2018 - Gældende
Skattepligt af værdi af indløste spillepoint
Skatteministeriet
2010/1 LSF 160 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om markedsføring og om ophævelse af lov om Forbrugerforum
(Ophævelse af specialforbuddene mod rabatkuponer og købsbetingede konkurrencer, ophævelse af bestemmelsen om organiseret rabat, fastsættelse af regler om Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens gennemførelse og offentliggørelse af sammenlignende test samt anvendelse af anonym informationsindsamling mv.)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
VEJ nr 10519 af 01/04/2014 - Gældende
Retningslinjer for korfristede lån indgået som fjernsalgsaftaler, 1. april 2014
Erhvervsministeriet
FOU nr 2018.26 - Gældende
2018-26. Anbragt dreng blev ulovligt overvåget af opholdssted og kommune
Folketinget
2002/1 BTL 143 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med flere love
(Implementering af direktivpakken »99-review«)

Folketinget
2014/1 BSF 126 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om skærpelse af indsatsen mod medier, der uretmæssigt krænker privatlivets fred eller bringer urigtige historier
Folketinget
KEN nr 11264 af 15/12/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00858
Justitsministeriet
VEJ nr 10594 af 01/07/2017 - Gældende
Forbrugerombudsmandens retningslinjer for prismarkedsføring 1. juli 2017
(Prismarkedsføring)

Erhvervsministeriet
FOU nr 2016.4 - Gældende
2016-4. Kommune kunne afslå aktindsigt i borgmesters telefonregning
Folketinget
FOU nr 2006.631 - Gældende
Afslag på ansættelse var i realiteten uansøgt afskedigelse. Aftaleindgåelse. Procedurefordrejning. Partshøring. Sprogbrug
Folketinget
2005/1 BTL 13 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om markedsføring
Folketinget
VEJ nr 10515 af 01/07/2014 - Gældende
Vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014
Erhvervsministeriet
2009/1 LSF 91 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kreditaftaler og lov om markedsføring
(Ændringer som følge af forbrugerkreditdirektivet)

Justitsministeriet
2014/1 LSF 138 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om social service
(Udvidet og styrket indsats for kvinder på krisecentre og orienteringspligt for kvindekrisecentre og forsorgshjem, herberger m.v.)

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
2018/1 LSF 84 - Gældende
Forslag til Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
Justitsministeriet
2010/1 LSF 44 - Gældende
Forslag til Postlov
Transportministeriet
KEN nr 9766 af 03/08/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01101
Justitsministeriet
KEN nr 9525 af 24/09/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00495
Justitsministeriet
KEN nr 9960 af 27/09/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0012
Justitsministeriet
KEN nr 9956 af 27/09/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0003
Justitsministeriet
2012/1 LSF 40 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af søloven, lov om skibes besætning, lov om tillæg til strandingslov af 10. april 1895 og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreringsafgift for fritidsfartøjer
(Gennemførelse af vragfjernelseskonventionen, tilpasninger som følge af passagerrettighedsforordningen, gebyr for sønærings- og kvalifikationsbeviser, indførelse af en årlig afgift for skibe optaget i skibsregistrene og sanktionering af skibsførerens forpligtigelse til at redde de ombordværende m.v.)

Erhvervs- og Vækstministeriet
2016/1 LSF 40 - Gældende
Forslag til Lov om markedsføring
Erhvervs- og Vækstministeriet
2011/1 LSF 12 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lønsumsafgiftsloven, momsloven, opkrævningsloven, lov om offentligt hasardspil i turneringsform og forskellige andre love
(Udvidelse af lønsumsafgiftsfritagelse af museumsvirksomhed, momsfradrag i stedet for godtgørelse for visse transaktioner, ophævelse af momsfritagelse ved indførsel af magasiner til private, mulighed for dagbøder ved uregistreret virksomhed, visse lempelser i faktureringsreglerne m.v.)

Skatteministeriet
2014/1 LSF 118 - Gældende
Forslag til Lov om alternativ tvistløsning i forbindelse med forbrugerklager (forbrugerklageloven)
Erhvervs- og Vækstministeriet
2003/1 LSF 220 - Gældende
Forslag til Lov om visse forbrugeraftaler og om ændring af lov om forsikringsaftaler og lov om beskatningen af pensionsordninger mv.
(lovbekendtgørelse nr. 886 af 23. december 1987 som ændret ved lov nr. 262 af 6. maj 1993, lov nr. 1098 af 21. december 1994 og lov nr. 442 af 31. maj 2000)

Justitsministeriet
2012/1 LSF 144 - Gældende
Forslag til Lov om offentlighed i forvaltningen
Justitsministeriet
VEJ nr 49 af 30/06/2009 - Gældende
Vejledning om etablering af regionale familieambulatorier
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 9636 af 21/10/2011 - Gældende
Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge (2. udgave)
Sundheds- og Ældreministeriet
2018/1 LSF 127 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven m.v. (Bedre digitalt samarbejde i sundhedsvæsenet, påmindelser til forældre vedrørende børnevaccination og bestemmelser om territorial gyldighed for Færøerne og Grønland)
Sundheds- og Ældreministeriet
2010/1 LSF 85 - Gældende
Forslag til Lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis og om længerevarende ferieprodukter m.v.
Justitsministeriet
2011/1 LSF 10 - Gældende
Forslag til Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning
Justitsministeriet
2001/2 LSF 61 - Gældende
Forslag til Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel
Økonomi- og Erhvervsministeriet
2001/1 LSF 53 - Gældende
Forslag til Lov om tjenester i informationssamfundet, herunder visse aspekter af elektronisk handel
Erhvervsministeriet
2015/1 LSF 156 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kreditaftaler (Obligatorisk betænkningsperiode ved indgåelse af aftaler om kortfristede forbrugslån)
Justitsministeriet
2015/1 LSF 22 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven, lov om Domstolsstyrelsen og lov om retsafgifter (Digitalisering af retsprocessen i borgerlige sager, oprettelse af en domsdatabase, m.v.)
Justitsministeriet
2010/1 LSF 59 - Gældende
Forslag til Lov om elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
2002/1 LSF 143 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet med flere love
(Implementering af direktivpakken »99-review«)

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
2008/1 LSF 119 - Gældende
Forslag til Lov om betalingstjenester
Økonomi- og Erhvervsministeriet
1999/1 LSF 248 - Gældende
Forslag til Lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet
Forskningsministeriet
VEJ nr 9142 af 26/02/2019 - Gældende
Vejledning om indsatser og særlig støtte til børn og unge og deres familier
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9186 af 11/04/2013 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i alment byggeri
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2013/1 LSF 39 - Gældende
Forslag til Lov om forbrugeraftaler
Justitsministeriet
VEJ nr 9188 af 06/02/2013 - Gældende
Vejledning til bekendtgørelse om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi i offentligt byggeri
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
- Gældende
Betænkning om offentlighedsloven Bind 1
Justitsministeriet 1|2 >