Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på gratis spil for børn  fandt 370 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8 >

 
BEK nr 128 af 01/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om kommunernes budget- og regnskabsvæsen, revision m.v.
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 821 af 01/08/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Sundhedsstyrelsens opgaver i forbindelse med forskellige ansøgningsprocedurer, samarbejdsprocedurerne om lægemiddelovervågning og procedurerne for voldgiftssager
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 10515 af 01/07/2014 - Gældende
Vejledning om børn, unge og markedsføring af 1. juli 2014
Erhvervsministeriet
2009/1 LSF 202 - Gældende
Forslag til Lov om spil
Skatteministeriet
2006/1 BSF 151 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om forbud mod markedsføring af usunde føde- og drikkevarer til børn under 16 år
Folketinget
SKR nr 10365 af 15/12/2016 - Gældende
Skrivelse om tilrettelæggelse af hjælp og støtte efter serviceloven og folkeskolelovgivningen til børn med handicap og deres familier
Børne- og Socialministeriet
2004/2 BSF 46 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om gennemførelse af kontrol med markedsføring af usunde føde- og drikkevarer til børn under 16 år
Folketinget
UDT nr 10007 af 01/03/1981 - Gældende
Markedsføring af legetøj i forbindelse med giftige rengøringsmidler. (* 1)
Erhvervsministeriet
2005/1 BSF 27 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om oprettelse af et antal fripladser på musikskoler
Folketinget
KEN nr 10121 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - chikane - ej medhold - reklamer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10122 af 12/09/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - chikane - ej medhold - reklamer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2007/2 BSF 95 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sund og økologisk mad
Folketinget
1994/1 LSF 128 - Gældende
1994 LSF 128 FORSLAG TIL LOV OM FOREBYGGENDE SUNDHEDSORDNINGER FOR BØRN OG UNGE
Folketinget
VEJ nr 9850 af 04/10/2018 - Gældende
Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap FL § 15.13.27.20.
Børne- og Socialministeriet
1985/1 BTL 104 - Gældende
1985 BTL 104 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM TANDPLEJE M.V. NR L 104 1985-86, 1. SAMLING BLAD NR 1080
Folketinget
KEN nr 9798 af 20/09/2006 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-364
Justitsministeriet
2010/1 LSF 125 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af dagtilbudsloven, lov om en børne- og ungeydelse og lov om friskoler og private grundskoler m.v.
(Obligatorisk dagtilbud til tosprogede børn omkring 3 år og standsning af børneydelsen ved forældres manglende overholdelse af sprogvurderings- og sprogstimuleringspligten m.v.)

Socialministeriet
2002/1 BSF 104 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om at styrke borgernes retsstilling
Folketinget
VEJ nr 9521 af 26/06/2018 - Gældende
Vejledning om ansøgning om støtte fra ansøgningspuljen til forebyggelse af seksuelle overgreb mod børn og unge med handicap FL § 15.13.27.20. Ansøgningsfrist den 29. august 2018 kl. 12.00
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 9636 af 21/10/2011 - Gældende
Vejledning om forebyggende sundhedsydelser til børn og unge (2. udgave)
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 11365 af 30/12/2015 - Gældende
Vejledning om frigivelse af børn til national adoption
Børne- og Socialministeriet
2014/1 LSF 121 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af adoptionsloven, lov om social service, forældreansvarsloven og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
(Lempelse af betingelserne for adoption uden samtykke m.v.)

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
VEJ nr 10003 af 10/10/2016 - Gældende
Vejledning om indhentelse af børneattest på Kulturministeriets område
Kulturministeriet
KEN nr 11937 af 25/04/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 12/2001
Justitsministeriet
VEJ nr 9007 af 07/01/2014 - Gældende
Vejledning om særlig støtte til børn og unge og deres familier
(Vejledning nr. 3 til serviceloven)

Børne- og Socialministeriet
2014/1 BSF 18 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om udarbejdelse af en lighedsudredning
Folketinget
2016/1 BTL 107 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af dagtilbudsloven (Udvidet obligatorisk dagtilbud og krav om dansk og fokus på demokrati i privat pasning)
Folketinget
ISP nr 2010.0616 - Gældende
Inspektion af Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Midtjylland Herning og Viborg den 16. og 17. juni 2010
Folketinget
2004/1 LSF 8 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om social service og lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
(Anbringelsesreform)

Socialministeriet
KEN nr 9245 af 21/04/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00759
Justitsministeriet
AFG nr 9675 af 22/05/2007 - Gældende
Honorar til spilleragent
Skatteministeriet
1991/1 BTL 274 - Gældende
1991 BTL 274 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF VISSE LOVE INDEN FOR JUSTITSMINISTERIETS OMRÅDE (BETALINGSBESTEMMELSER) NR L 274 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget
VEJ nr 10370 af 21/12/2016 - Gældende
Vejledning om voksenansvar for anbragte børn og unge (Vejledning til lov om voksenansvar for anbragte børn og unge samt bekendtgørelse om voksenansvar for anbragte børn og unge)
Børne- og Socialministeriet
2004/2 BSF 68 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om afskaffelse af starthjælpen og forhøjelse af introduktionsydelsen til kontanthjælpsniveau
Folketinget
2016/1 LSF 204 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, lov om voksenansvar for anbragte børn og unge og lov om socialtilsyn (Ro og orden på indkvarteringssteder for uledsagede mindreårige udlændinge m.v.)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
1991/1 LSF 74 - Gældende
1991 LSF 74 FORSLAG TIL LOV OM DET OFFENTLIGE SUNDHEDSVÆSEN
Folketinget
FOU nr 2018.26 - Gældende
2018-26. Anbragt dreng blev ulovligt overvåget af opholdssted og kommune
Folketinget
1986/1 BSF 35 - Gældende
1986 BSF 35 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN LANDSDÆKKENDE FORSØGSORDNING MED TVÆRGÅENDE UDDANNELSER FOR KVINDER OVER 25 ÅR
Folketinget
2005/1 BTL 13 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om markedsføring
Folketinget
STV nr 20048 af 01/01/1996 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1996 AFSNIT D - MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
2018/1 LSF 84 - Gældende
Forslag til Lov om bekæmpelse af ungdomskriminalitet
Justitsministeriet
STV nr 20003 af 01/01/1988 - Gældende
PERSONBESKATNING 1988 AFSNIT PC - PRINCIPPERNE FOR INDKOMSTOPGØRELSEN
Skatteministeriet
2012/1 LSF 181 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om social service
(Beskyttelse af børn og unge mod overgreb m.v.)

Social- og Integrationsministeriet
STV nr 20098 af 01/01/1997 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1997 AFSNIT D - MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
STV nr 20063 af 01/01/1998 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 1998 AFSNIT D MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
STV nr 20021 af 01/01/2002 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2002 AFSNIT D MOMSPLIGTIGE TRANSAKTIONER
Skatteministeriet
2013/1 LSF 165 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og forskellige andre love
(Opfølgning på evaluering af kommunalreformen vedrørende det mest specialiserede socialområde og den mest specialiserede specialundervisning m.v.)

Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold
2008/1 LSF 105 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af adoptionsloven og forskellige andre love
(Adoption uden samtykke, stedbarnsadoption af registreret partners barn fra fødslen m.v.)

Justitsministeriet
KEN nr 11172 af 16/09/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - ej handicap - afskedigelse - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2001/2 BTL 78 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om bestyrelse for Arbejdsmarkedets UddannelsesFinansiering og om efteruddannelsesudvalg, lov om arbejdsmarkedsuddannelser, lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v., lov om godtgørelse ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og lov om en arbejdsmarkedsfond
(Omlægning af den finansieringsmæssige styring af den erhvervsrettede voksen- og  efteruddannelse)

Folketinget 1|2|3|4|5|6|7|8 >