Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på hamp  fandt 198 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4 >

 
LOV nr 21147 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten I. Lister Bilag II. Liste omhandlet i Traktatens artikel 38 (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 43 af 23/01/2018 - Gældende
Lov om udstykning og salg af statslige arealer med campingpladser
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 21111 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag IX. Liste omhandlet i Tiltrædelsesaktens artikel 148 stk. (2) (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 21146 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten I. Lister Bilag I. Lister A-G omhandlet i Traktatens artikler 19 og 20 (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 21109 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag VII. Liste omhandlet i Tiltrædelsesaktens artikel 111 (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 322 af 06/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Danmarks ratifikation af Amsterdamtraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter)
Udenrigsministeriet
BEK nr 1393 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om markfrø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1788 af 16/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af visse bekendtgørelser inden for NaturErhvervstyrelsens område
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 659 af 31/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om foderkontrol og certificeret kvalitetsstyringssystem
(Foderkontrolbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 935 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om foder og fodervirksomheder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 24 af 09/01/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om landets inddeling i stifter, provstier og sogne
Kirkeministeriet
BEK nr 1055 af 01/07/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2016/2017
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 963 af 12/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2017/2018
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1008 af 02/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2018/2019
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 945 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1522 af 15/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9030 af 25/11/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-99
Justitsministeriet
1997/1 BSF 66 - Gældende
1997 BSF 66 FOLKETINGSBESLUTNING OM TILLADELSE TIL CANNABINOLFRI HAMPEDYRKNING I DANMARK
Folketinget
1997/1 BTB 66 - Gældende
1997 BTB 66 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM TILLADELSE TIL CANNABINOLFRI HAMPEDYRKNING I DANMARK NR B 66 1997-98. 1. SAMLING
Folketinget
BKI nr 23 af 30/03/1966 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af Enkelt Konvention af 30. marts 1961 om kontrol med narkotiske midler.
Udenrigsministeriet
BKI nr 141 af 26/11/1975 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af Enkeltkonvention af 30. marts 1961 om kontrol med narkotiske midler.
Udenrigsministeriet
BKI nr 89 af 25/08/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om andre landes tiltrædelse af enkeltkonventionen af 30. marts 1961 om kontrol med narkotiske midler og den dertil knyttede ændringsprotokol af 25. marts 1972
Udenrigsministeriet
BKI nr 73 af 30/06/1965 - Gældende
Bekendtgørelse af Enkelt Konvention af 30. marts 1961 om kontrol med narkotiske midler. (* 1) (* 2) (Enkeltkonventionen)
Udenrigsministeriet
MED nr 17020 af 23/05/1989 - Gældende
Retningslinjer for information om vejarbejder i sommersæsonen. Meddelelse nr. 031.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
2017/1 LSV 103 - Gældende
Forslag til Lov om udstykning og salg af statslige arealer med campingpladser
Folketinget
2002/1 BSF 91 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om legalisering af hash
Folketinget
BKI nr 62 af 27/10/1950 - Gældende
Bekendtgørelse om en den 16. oktober 1950 undertegnet protokol og tillægsprotokol vedrørende vareudvekslingen og betalingerne mellem Danmark og Jugoslavien.
Udenrigsministeriet
VEJ nr 3080 af 01/03/1985 - Gældende
Vejledning om Fibertove (tovværk) (* 1) (* 2) (* 3) (* 4) (* 5)
Beskæftigelsesministeriet
2008/1 TBL 33 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om finansiel stabilitet
Folketinget
BKI nr 4 af 24/01/1950 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks ratifikation af den i Paris den 19. november 1948 vedtagne protokol, hvorved narkotiske midler, der falder udenfor konventionen af 13. juli 1931 angående begrænsning i fabrikationen og regulering af fordelingen af narkotiske midler som ændret ved protokol underskrevet i Lake Success den 11. december 1946, bringes under international kontrol. (* 2)
Udenrigsministeriet
KEN nr 9365 af 14/06/2006 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2006-6-292
Justitsministeriet
CIS nr 41 af 05/04/1984 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om fortegnelse over plantenavne, der af landbrugsministeriet anbefales til brug i institutioner med tilknytning til jordbrug (til statsfrøkontrollen, statens plantetilsyn og statens planteavlsforsøg)
Miljø- og Fødevareministeriet
1999/1 BSF 92 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om pulje til udvikling af økologiske uddannelser
Folketinget
1999/1 BTL 52 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om kuldioxidafgift af visse energiprodukter, lov om afgift af naturgas og bygas, lov om afgift af elektricitet, lov om energiafgift af visse mineralolieprodukter m.v. og lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.
Folketinget
VEJ nr 9357 af 01/07/1998 - Gældende
Vejledning om kontraktpligtige non-food afgrøder, producenter, for høsten 1999
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9488 af 23/05/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-486
Justitsministeriet
KEN nr 9982 af 22/08/2006 - Gældende
Arbejdsgiverforpligtelse for 1. og 2. ledighedsdag ved opsigelse. Spørgsmål om egen skyld
Beskæftigelsesministeriet
BKI nr 4 af 31/01/1952 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks undertegnelse af Torquay-protokollen af 21. april 1951 til Den almindelige Overenskomst om Told- og Udenrigshandel.
Udenrigsministeriet
2017/1 LSF 103 - Gældende
Forslag til Lov om udstykning og salg af statslige arealer med campingpladser
Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9180 af 01/04/2015 - Gældende
Anhugningsgrej
Beskæftigelsesministeriet
TRA nr 21000 af 14/03/1857 - Gældende
Traktat ang. Afløsningen af Sund- og Belttolden *)
Udenrigsministeriet
SKR nr 12429 af 30/06/2001 - Gældende
Skrivelse om bestemmelse om bestemmelse for Forsvarets benyttelse af civile arealer
Forsvarsministeriet
1985/1 LSF 2 - Gældende
1985 LSF 2 FORSLAG TIL LOV OM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABERS UDVIDELSE MED SPANIEN OG PORTUGAL.
Folketinget
BKI nr 27 af 17/03/1976 - Gældende
Bekendtgørelse af ændringsprotokol af 25. marts 1972 til enkeltkonventionen af 30. marts 1961 om kontrol med narkotiske midler. (* 1)
Udenrigsministeriet
SKR nr 60413 af 31/03/1999 - Gældende
Skrivelse om bestemmelse om retningslinier for forsvarets benyttelse af civile arealer
Forsvarsministeriet
BST nr 25055 af 31/10/1991 - Gældende
Terrænets benyttelse
Forsvarsministeriet
2015/1 BSF 76 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om flygtningefaciliteten for Tyrkiet
Finansministeriet
1995/1 BSF 1 - Gældende
1995 BSF 1 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN ESTLAND PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 12. JUNI 1995
Folketinget
1995/1 BSF 2 - Gældende
1995 BSF 2 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN LETLAND PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 12. JUNI 1995
Folketinget
1995/1 BSF 3 - Gældende
1995 BSF 3 FOLKETINGSBESLUTNING OM RATIFIKATION AF EUROPAAFTALE OM OPRETTELSE AF EN ASSOCIERING MELLEM DE EUROPÆISKE FÆLLESSKABER OG DERES MEDLEMSSTATER PÅ DEN ENE SIDE OG REPUBLIKKEN LITAUEN PÅ DEN ANDEN SIDE AF DEN 12. JUNI 1995
Folketinget 1|2|3|4 >