Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på haven  fandt 5821 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 19 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Hav- og Fiskerifonden
Udenrigsministeriet
DSK nr 11336 af 05/10/1994 - Gældende
Datasammenskrivning af Kong Christian Den Femtis Danske Lov (* 1) (* 2)
Justitsministeriet
FOR nr 11100 af 16/03/1842 - Gældende
Forordning ang. Dykkervæsenet m.v. (* 1)
Justitsministeriet
LOV nr 11000 af 15/04/1683 - Gældende
Kong Christian Den Femtis Danske Lov (* 1) (* 2)
(Danske Lov)

Justitsministeriet
LOV nr 255 af 12/04/2000 - Gældende
Lov om statstilskud til zoologiske anlæg
Kulturministeriet
LOV nr 1085 af 20/12/1995 - Gældende
Lov om regionale kulturforsøg
Kulturministeriet
LOV nr 1534 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1033 af 04/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om beskyttelse af havmiljøet
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 117 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om havstrategi
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 157 af 22/12/1876 - Gældende
Lov om Opfiskning af Ankere, Ankertouge, og andet Skibsredskab m.m. (* 1).
Justitsministeriet
LOV nr 196 af 10/05/1922 - Gældende
Lov om Anlæg af Havdige fra Vester Vedsted i Ribe Amt til Søndernæs i Tønder Amt (* 1) (* 2)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
FOR nr 11100 af 02/12/1825 - Gældende
Forordning ang. Strandings-Commissionaires Sallarium. (* 1)
Justitsministeriet
LOV nr 136 af 26/04/1972 - Gældende
Lov om dronning Margrethe den Andens civilliste
Statsministeriet
LOV nr 92 af 30/04/1909 - Gældende
Lov om anlæg af et Havdige fra Vester Vedsted til Store Darum i Ribe Amt (* 1) (* 2)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 790 af 21/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kolonihaver
Erhvervsministeriet
LOV nr 615 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om maritim fysisk planlægning
Erhvervsministeriet
LOV nr 69 af 23/05/1873 - Gældende
Lov om Digearbejder paa Lolland og Falster (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 77 af 29/03/1924 - Gældende
Lov om Forhøjelse af Diget paa Manø og af Diget fra Vester Vedsted til Store Darum samt Anlæg af Havdiger paa Rømø og fra Store Darum til Tjæreborg Bakker (* 1) (* 2)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
FOR nr 17047 af 18/04/1744 - Gældende
Forordning Om Havne-Væsenets nærmere Regulering i København og Christianshavn. cfr. Fr. 15: April 1682.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 160 af 07/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond
Erhvervsministeriet
LOV nr 20001 af 14/11/1665 - Gældende
Lex Regia (Konge-Lov)
(Kongeloven)

Statsministeriet
LOV nr 282 af 12/05/1999 - Gældende
Lov om ændring af lov om naturbeskyttelse og af lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 21149 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten I. Lister Bilag IV. Oversøiske lande og territorier på hvilke bestemmelserne i fjerde del af Traktaten finder anvendelse (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 57 af 21/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kystbeskyttelse m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1148 af 11/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om begravelse og ligbrænding
(Begravelsesloven)

Kirkeministeriet
LOV nr 200 af 07/04/1999 - Gældende
Lov om afgrænsning af søterritoriet
Udenrigsministeriet
LBK nr 469 af 15/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forbud mod hold af ræve
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 179 af 24/02/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse
(Opfølgning på dele af Naturplan Danmark om etablering af et Grønt Danmarkskort, forbud mod gødskning og sprøjtning på § 3-beskyttede arealer og indførelse af et vejledende bødeniveau for overtrædelse af naturbeskyttelsesloven m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1384 af 23/12/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om søloven, lov om tillæg til strandingsloven af 10. april 1895, lov om skibes besætning og forskellige andre love samt ophævelse af lov om registreringsafgift for fritidsfartøjer
(Gennemførelse af vragfjernelseskonventionen, tilpasninger som følge af passagerrettighedsforordningen, gebyr for sønærings- og kvalifikationsbeviser, indførelse af en årlig afgift for skibe optaget i skibsregistrene og sanktionering af skibsførerens forpligtelse til at redde de ombordværende m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 139 af 02/05/1934 - Gældende
Lov om Forholdene ved Kolindsund.*)
Miljø- og Fødevareministeriet
DSK nr 17110 af 31/05/1988 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om digearbejder på Lolland og Falster
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
FOR nr 11100 af 27/07/1832 - Gældende
Fr. for Danmark, ang. visse Lettelser med Hensyn til Benyttelsen af Auctionsvæsenet.
Justitsministeriet
LBK nr 240 af 13/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse
(Naturbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1323 af 11/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand
(Spildevandsafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 993 af 09/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erstatning for atomskader (nukleare skader)
Justitsministeriet
LOV nr 439 af 01/06/1994 - Gældende
Lov om ændring af lov om planlægning og lov om naturbeskyttelse (Beskyttelse af kystområderne)
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 143 af 17/06/1929 - Gældende
Lov om Ordning af Afløbsforholdene ved Nissum Fjord m.m. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 619 af 15/09/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af strandingsloven
(Strandingsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 766 af 19/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Landdistriktsfonden
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 271 af 08/06/1977 - Gældende
Lov om fremskudt dige for Tønder Marsk
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1189 af 21/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kontinentalsoklen og visse rørledningsanlæg på søterritoriet
(Kontinentalsokkelloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 385 af 26/04/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om europæiske samarbejdsudvalg, lov om information og høring af lønmodtagere, lov om varsling m.v. i forbindelse med afskedigelser af større omfang og lov om lønmodtageres retsstilling ved virksomhedsoverdragelse (Implementering af direktiv om ændring af visse direktiver på det arbejds- og ansættelsesretlige område, for så vidt angår søfarende, m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 363 af 05/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hegn
(Hegnsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
PLA nr 17049 af 02/05/1788 - Gældende
Plakat ang. adskillige Foranstaltninger til at forekomme Canalernes og Havnens Formuddring i og omkring Kiøbenhavn cfr. Pl. 8. Maj 1788.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 191 af 09/04/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af Lov om offentlig auktion ved auktionsledere
Justitsministeriet
LOV nr 499 af 01/05/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om fremme af vedvarende energi (Støtteordninger til forsøgsvindmøller, ophør af støtteordning for husstandsvindmøller i 2020 og udvidelse af den kommunale indsigelsesret m.v.)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 409 af 11/05/2016 - Gældende
Lov om aktiviteter i det ydre rum
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 1104 af 22/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunal ejendomsskat
(Kommunal ejendomsskatteloven)

Skatteministeriet
FOR nr 22000 af 10/02/1736 - Gældende
Forordning om Examinibus juridicis (* 5)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 281 af 16/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om stormflod og stormfald
Erhvervsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>