Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på haven  fandt 34960 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 1256 af 07/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af forældreansvarsloven
(Forældreansvarsloven)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 601 af 14/06/2011 - Gældende
Lov om ændring af udlændingeloven og lov om ægteskabs indgåelse og opløsning
(Reform af ægtefællesammenføringsreglerne m.v.)

Udlændinge- og Integrationsministeriet
LBK nr 51 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om udendørs hold af svin
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 674 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love (Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere)
Justitsministeriet
PLA nr 17049 af 02/05/1788 - Gældende
Plakat ang. adskillige Foranstaltninger til at forekomme Canalernes og Havnens Formuddring i og omkring Kiøbenhavn cfr. Pl. 8. Maj 1788.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 697 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om forberedende grunduddannelse
Undervisningsministeriet
LOV nr 618 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af søloven og forskellige andre love
(Skærpede sejladssikkerhedsmæssige krav i arktiske farvande, styrkelse af søfarendes retsstilling ved sørøveri, justering af skibsregistreringsreglerne, gennemførelse af konventionen om aftaler for international transport af gods helt eller delvis til søs, gennemførelse af ændringsprotokol til konventionen om ansvar for forureningsskade opstået i forbindelse med søtransport af farlige og forurenende stoffer og nedlæggelse af Dykkerrådet)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1237 af 09/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forsikringsaftaler
(Forsikringsaftaleloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1224 af 21/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af international købelov
Justitsministeriet
LBK nr 172 af 27/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 609 af 14/06/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v., lov om omsætning af fast ejendom og lov om autorisation af elinstallatører m.v.
(Revision af huseftersynsordningen m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 231 af 07/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Politiets Efterretningstjeneste (PET)
(PET-loven)

Justitsministeriet
LBK nr 1123 af 22/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forbrugerbeskyttelse ved erhvervelse af fast ejendom m.v.
Justitsministeriet
LOV nr 579 af 01/06/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v., lov om Danmarks Nationalbank og forskellige andre love
(Styrkelse af Finanstilsynets tilsynsvirksomhed, præcisering af krav til styring og indretning af finansielle virksomheder m.v. og ændring af regler om egnethed og hæderlighed m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 41 af 22/01/2018 - Gældende
Lov om forsikringsformidling
Erhvervsministeriet
LOV nr 504 af 20/12/1950 - Gældende
Lov om ordning af visse indfødsretlige forhold.
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LBK nr 332 af 31/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af kommissionsloven
(Kommissionsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 11000 af 15/04/1683 - Gældende
Kong Christian Den Femtis Danske Lov (* 1) (* 2)
(Danske Lov)

Justitsministeriet
LOV nr 572 af 31/05/2010 - Gældende
Lov om ændring af udlændingeloven
(Skærpede udvisningsregler, samkøring af registre med henblik på styrket kontrol, reform af reglerne om tidsubegrænset opholdstilladelse, inddragelse af studieopholdstilladelser ved ulovligt arbejde, skærpede regler om indgivelse af ansøgning om opholdstilladelse efter indrejse her i landet og opsættende virkning m.v.)

Udlændinge- og Integrationsministeriet
FOR nr 22000 af 10/02/1736 - Gældende
Forordning om Examinibus juridicis (* 5)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 255 af 12/04/2000 - Gældende
Lov om statstilskud til zoologiske anlæg
Kulturministeriet
LOV nr 733 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om våben og eksplosivstoffer, lov om politiets virksomhed og lov om fuldbyrdelse af straf m.v.
(Initiativer mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)

Justitsministeriet
FOR nr 17047 af 18/04/1744 - Gældende
Forordning Om Havne-Væsenets nærmere Regulering i København og Christianshavn. cfr. Fr. 15: April 1682.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 175 af 21/02/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om valg til Folketinget, lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet, lov om kommunale og regionale valg, lov om offentlige veje m.v. og lov om private fællesveje (Hjælp til stemmeafgivning, valgret til Europa-Parlamentsvalg m.v. for personer med midlertidigt ophold i andre dele af riget, folkeafstemninger i henhold til særlig lov, ophængningstidspunkt for valgplakater m.v.)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 1160 af 19/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansielle rådgivere, investeringsrådgivere og boligkreditformidlere
Erhvervsministeriet
LBK nr 1112 af 30/08/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om lån til betaling af ejendomsskatter
(Ejendomsskattelåneloven)

Skatteministeriet
LOV nr 380 af 26/04/2017 - Gældende
Lov om stedbestemt information
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 552 af 29/05/2018 - Gældende
Lov om godtgørelse til andenhåndseksponerede asbestofre
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 551 af 02/06/2014 - Gældende
Lov om en fælles patentdomstol m.v.
Erhvervsministeriet
FOR nr 18026 af 08/07/1840 - Gældende
F. for Kongeriget Danmark, indtil videre med Undtagelse af Bornholm, ang. Amtstue-Oppebørselerne og de Oppebørseler i Kjøbstæderne, der ere af samme Slags, som de, der på Landet vedkomme Amtstuerne, m.v. (* 1)
Skatteministeriet
LOV nr 380 af 12/07/1946 - Gældende
Lov om Generhvervelse af Indfødsret i visse Tilfælde m.m. (* 1)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LBK nr 580 af 01/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om offentlige forskningsinstitutioners kommercielle aktiviteter og samarbejde med fonde
(Tech-trans-loven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 74 af 17/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om skibes besætning
(Skibsbesætningsloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 193 af 02/03/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om aftaler og andre retshandler på formuerettens område
(Aftaleloven)

Justitsministeriet
LOV nr 616 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af selskabsloven, lov om visse erhvervsdrivende virksomheder, årsregnskabsloven og lov om Det Centrale Virksomhedsregister
(Indførelse af iværksætterselskaber, nedsættelse af minimumskrav til anpartsselskabers selskabskapital, afskaffelse af muligheden for at stifte nye selskaber med begrænset ansvar omfattet af lov om visse erhvervsdrivende virksomheder m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 258 af 10/04/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige og lov om Udbetaling Danmark (Genoptagelse af sager med mulige fejl i restanceinddrivelsesmyndighedens inddrivelse, endelig afskrivning af fordringer med tvivlsom retskraft m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 1053 af 23/12/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om fondsmæglerselskaber og lov om investeringsforeninger og specialforeninger samt ophævelse af lov indeholdende indskrænkninger i adgangen til omsætning af præmieobligationer m.m.
Erhvervsministeriet
LOV nr 735 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om godskørsel (Tilladelsesordning for varebiler)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 1287 af 28/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Forsvarets Efterretningstjeneste (FE)
Forsvarsministeriet
LOV nr 553 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om voldgift
(Voldgiftsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 516 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om ændring af forsikringsaftaleloven og forskellige andre love
(Begunstigelser i forsikringsordninger og ændringer som følge af arveloven m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 366 af 10/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om teknologi og innovation
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 69 af 17/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om dykkerarbejde og dykkermateriel m.v.
(Dykkerloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 154 af 27/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om medie- og journalisthøjskolen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 706 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, hvidvaskloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v. og forskellige andre love (Styrket indsats mod hvidvask m.v. i den finansielle sektor, indførelse af nye former for alternative investeringsfonde, ændring af grænsen for prospektpligt m.v.)
Erhvervsministeriet
LBK nr 680 af 17/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om landinspektørvirksomhed
(Landinspektørloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 351 af 19/05/2004 - Gældende
Lov om en brancheadministreret registreringsordning for alternative behandlere
(RAB-loven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 1716 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om de gymnasiale uddannelser
Undervisningsministeriet
LOV nr 357 af 02/06/1999 - Gældende
Lov om undersøgelseskommissioner
Justitsministeriet
LOV nr 25 af 11/02/1871 - Gældende
Lov om Regjeringens Førelse i Tilfælde af Kongens Umyndighed, Sygdom eller Fraværelse (* 1)
Statsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>