Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på humanistisk metode  fandt 275 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6 >

 
LBK nr 823 af 15/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om folkeskolen
(Folkeskoleloven)

Børne- og Undervisningsministeriet
LOV nr 321 af 30/04/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
(Danmarks ratifikation af Lissabontraktaten)

Udenrigsministeriet
BEK nr 1328 af 15/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om bachelor- og kandidatuddannelser ved universiteterne (uddannelsesbekendtgørelsen)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 5 af 08/01/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til fodterapeut
Undervisningsministeriet
BEK nr 506 af 30/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i psykomotorik
(Psykomotorik)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 504 af 30/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i Global Nutrition and Health
(Global Nutrition)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 500 af 30/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i bioanalytisk diagnostik
(Bioanalytiker)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 503 af 30/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i fysioterapi
(Fysioterapeut)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 501 af 30/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ergoterapi
(Ergoterapeut)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 804 af 17/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i sygepleje
(Sygeplejerske)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 502 af 30/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i ernæring og sundhed
(Ernæring og Sundhed)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 700 af 08/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i jordemoderkundskab
(Jordemoder)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 769 af 27/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om farmakonomuddannelsen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 507 af 30/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor i radiografi
(Radiograf)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 6 af 03/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Styrelsen for Undervisning og Kvalitets skærpede tilsyn med undervisningen på en fri grundskole
Undervisningsministeriet
BEK nr 899 af 01/07/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om stillingsstruktur for videnskabeligt personale ved universiteter
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1068 af 08/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 567 af 03/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 1062 af 30/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om eksamen og censur ved universitetsuddannelser (eksamensbekendtgørelsen)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 487 af 16/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om almen voksenuddannelse (avu-bekendtgørelsen)
(avu-bekendtgørelsen)

Undervisningsministeriet
BEK nr 1128 af 14/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om folkeskolens prøver
(Prøvebekendtgørelsen)

Børne- og Undervisningsministeriet
2018/1 BSF 1 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om genoptagelse af modtagelse af kvoteflygtninge
Folketinget
FOU nr 2001.311 - Gældende
Flere offentlige hverv. Inhabilitet
Folketinget
VEJ nr 9698 af 28/08/2018 - Gældende
Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb (Faglige mindstekrav)
(Faglige mindstekrav)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
2005/1 LSF 185 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v. og andre love på Undervisningsministeriets område
(Afgangsprøver i frie grundskoler, frie kostskoler og ungdomsskoler og optagelsesprøver til gymnasiale uddannelser m.v.)

Undervisningsministeriet
1996/1 LSF 162 - Gældende
1996 LSF 162 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM UDDANNELSE AF LÆRERE TIL FOLKESKOLEN(ÆNDRING AF UDDANNELSENS FAGKREDS M.V.)
Folketinget
CIR nr 9547 af 27/09/2013 - Gældende
Cirkulære om uddannelsen til fængselsbetjent
Justitsministeriet
2002/1 BTL 125 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om universiteter (universitetsloven)
Folketinget
1988/1 BSF 84 - Gældende
1988 BSF 84 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM EN HANDLINGSPLAN FOR DE VIDEREGÅENDE UDDANNELSER OG FORSKNINGEN
Folketinget
KEN nr 10008 af 06/09/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve og race - national oprindelse - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2005/1 LSF 101 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen
(Styrket evaluering og anvendelse af nationale test som pædagogisk redskab samt obligatoriske prøver mv.)

Undervisningsministeriet
AFG nr 9480 af 25/04/2006 - Gældende
Renovering af fast ejendom intern uddeling
Skatteministeriet
1999/1 LSF 164 - Gældende
Forslag til Lov om oprettelse af Dansk Center for Holocaust- og Folkedrabsstudier
Udenrigsministeriet
2016/1 BTL 69 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om adgangsregulering ved videregående uddannelser (Begrænsning af dobbeltuddannelse)
Folketinget
2014/1 LSF 181 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen
(Indførelse af fælles prøve i fysik/kemi, biologi og geografi, ændring af bedømmelsesordning ved folkeskolens skriftlige prøver m.v.)

Undervisningsministeriet
CIR nr 10578 af 18/09/2015 - Gældende
Cirkulære om protokollat om visse ansættelsesvilkår for videnskabeligt personale ved universiteter
Finansministeriet
2003/1 LSF 33 - Gældende
Forslag til Lov om uddannelsen til studentereksamen (stx) (gymnasieloven)
Undervisningsministeriet
1991/1 BTL 59 - Gældende
1991 BTL 59 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM ET VIDENSKABSETISK KOMITESYSTEM OG BEHANDLING AF BIOMEDICINSKE FORSKNINGSPROJEKTER NR L 59 1991-92, 1. SAMLING
Folketinget
1998/1 LSF 205 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om universiteter m.fl.
Forskningsministeriet
2005/1 LSF 170 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen
(Præcisering af folkeskolens formål, ekstra timer i dansk og historie, elevplaner, offentliggørelse af landsresultater af test, præcisering af det kommunale ansvar samt etablering af nyt råd for evaluering og kvalitetsudvikling af folkeskolen)

Undervisningsministeriet
2018/1 LSF 126 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen, lov om friskoler og private grundskoler m.v., lov om efterskoler og frie fagskoler og lov om ungdomsskoler (Styrket praksisfaglighed m.v.)
Undervisningsministeriet
1998/1 LSF 81 - Gældende
Forslag til Lov om Danmarks Evalueringsinstitut
Undervisningsministeriet
2018/1 LSF 226 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen (Justering af fagrækken og den understøttende undervisning, afkortning af skoleugens længde, ansættelse af skoleledere og kompetencedækning m.v.)
Undervisningsministeriet
2013/1 LSF 51 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om folkeskolen og forskellige andre love
(Indførelse af en længere og mere varieret skoledag)

Undervisningsministeriet
1999/1 LSV 188 - Gældende
Forslag til Lov om Danmarks Pædagogiske Universitet
Folketinget
2005/1 LSF 220 - Gældende
Forslag til Lov om uddannelsen til professionsbachelor som lærer i folkeskolen
Undervisningsministeriet
2003/1 LSF 34 - Gældende
Forslag til Lov om uddannelserne til højere handelseksamen (hhx) og højere teknisk eksamen (htx)
Undervisningsministeriet
2004/2 LSF 105 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.
(Skolernes frihed, mål med undervisningen, krav til bestyrelsesmedlemmer, lærere og tilsynsførende, herunder om danskkundskaber, samt tilsyn m.v.)

Undervisningsministeriet
2004/1 LSF 154 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om friskoler og private grundskoler m.v.
(Skolernes frihed, mål med undervisningen, krav til bestyrelsesmedlemmer, lærere og tilsynsførende, herunder om danskkundskaber, samt tilsyn m.v. )

Undervisningsministeriet
1992/1 LSF 270 - Gældende
1992 LSF 270 FORSLAG TIL LOV OM FOLKESKOLEN
Folketinget 1|2|3|4|5|6 >