Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på hvide sande  fandt 494 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10 >

 
LOV nr 71 af 29/03/1924 - Gældende
Lov om Ordning af Afløbsforholdene ved Ringkøbing Fjord m.m. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
DSK nr 17295 af 30/09/1988 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om ordning af afløbsforholdene ved Ringkøbing Fjord m.m.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
FOR nr 17047 af 18/04/1744 - Gældende
Forordning Om Havne-Væsenets nærmere Regulering i København og Christianshavn. cfr. Fr. 15: April 1682.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
PLA nr 17049 af 02/05/1788 - Gældende
Plakat ang. adskillige Foranstaltninger til at forekomme Canalernes og Havnens Formuddring i og omkring Kiøbenhavn cfr. Pl. 8. Maj 1788.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 412 af 21/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven)
(Affalds- og råstofafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 91 af 29/03/1972 - Gældende
Lov om visse hovedlandevejsstrækninger (Den årlige hovedlandevejslov)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 806 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om påligningen af indkomstskat til staten (ligningsloven)
(Ligningsloven)

Skatteministeriet
BEK nr 14015 af 07/07/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om Ulvshale-Nyord Vildtreservat
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 429 af 27/05/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier fra Kystdirektoratet, statshavnsadministrationerne og statshavne
Kulturministeriet
BEK nr 9873 af 12/12/2008 - Gældende
Bestemmelser om etablering og drift af helikopterflyvepladser (BL 3-8, 2. udgave)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 680 af 18/07/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om afgrænsning af Danmarks søterritorium
Udenrigsministeriet
BEK nr 242 af 21/04/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om afgrænsning af Danmarks søterritorium
Udenrigsministeriet
BEK nr 1074 af 27/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om jagttid for visse pattedyr og fugle m.v.
(Jagttidsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1514 af 05/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om føring af logbog mv.
(Logbogsbekendtgørelsen)

Udenrigsministeriet
BEK nr 848 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om hold af fugle i fangenskab
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1595 af 06/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
(Habitatbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 936 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om æg fra vilde fugle og registrering af ægsamlinger
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1459 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kommerciel lokalradiovirksomhed
Kulturministeriet
BEK nr 1552 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om fiskeredskaber (bundgarn mv.) i saltvand
Udenrigsministeriet
BEK nr 945 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1466 af 06/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om fredning af visse dyre- og plantearter og pleje af tilskadekommet vildt
(Artsfredningsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 120 af 09/02/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om registrering og kontrol af oplysninger om fisk, der landes direkte, og fisk, der importeres
Udenrigsministeriet
BEK nr 1143 af 15/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om god skik for forsikringsdistributører
Erhvervsministeriet
BEK nr 1628 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige krav til biler til erhvervsmæssig persontransport
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1460 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ikkekommerciel lokalradiovirksomhed
Kulturministeriet
BEK nr 1404 af 03/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om økologiske fødevarer og økologisk akvakultur m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 849 af 20/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om det vejnet m.v. hvor kørsel med modulvogntog er tilladt
Transport- og Boligministeriet
BEK nr 1295 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1294 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til almindelig bil (kategori B)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1296 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor knallert (kategori AM)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 12 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 11033 af 16/07/2015 - Gældende
Bestemmelser om gennemførelse af den tekniske specifikation for interoperabilitet (TSI) for delsystemet drift og trafikstyring i jernbanesystemet i Den Europæiske Union
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1302 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille bus (kategori D1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1261 af 29/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse og tilladelse m.v. af husdyrbrug
(Husdyrgodkendelsesbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1301 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor bus (kategori D)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1639 af 15/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til lille lastbil (kategori C1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1297 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil (kategori C)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
FSK nr 13377 af 25/08/1988 - Gældende
Forskrifte om fælles arbejdsmetoder for jordbundsanalyser
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1069 af 26/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om regulering af fiskeriet
(Reguleringsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1299 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til stor lastbil med stort påhængskøretøj (kategori C/E)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1008 af 18/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1154 af 19/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om skibes bygning og udstyr m.v., gennemførelse af den internationale konvention om sikkerhed for menneskeliv på søen (SOLAS) 1974
Erhvervsministeriet
BEK nr 10674 af 14/04/2008 - Gældende
Teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1459 af 14/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen E, Teknisk forskrift om fiskeskibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 386 af 27/04/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2012)

Erhvervsministeriet
BEK nr 506 af 06/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 377 af 04/05/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift for skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 490 af 10/05/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, teknisk forskrift om skibes bygning og udstyr m.v.
Erhvervsministeriet
BEK nr 593 af 07/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr
(Meddelelser B 2013)

Erhvervsministeriet
BEK nr 491 af 13/05/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v.
(Meddelelser B 2014)

Erhvervsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10 >