Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på hvidvaskning  fandt 421 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >

 
LBK nr 740 af 18/07/2005 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af straf m.v.
Justitsministeriet
LOV nr 1435 af 22/12/2004 - Gældende
Lov om ændring af lov om gennemførelse af Europolkonventionen og lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet og lov om international fuldbyrdelse af straf m.v.
(Gennemførelse af tillægsprotokoller til Europolkonventionen m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 779 af 07/07/2004 - Gældende
Bekendtgørelse for Færøerne af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge
Erhvervs- og Vækstministeriet
LBK nr 213 af 22/02/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union
Justitsministeriet
LOV nr 1056 af 23/12/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v., lov om aktieselskaber, lov om anpartsselskaber, skattekontrolloven og forskellige andre love
Erhvervsministeriet
LOV nr 347 af 14/05/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, lov om udlevering af lovovertrædere og lov om Det Centrale Dna-profil-register
(Gennemførelse af rammeafgørelsen om en europæisk bevissikringskendelse og rammeafgørelsen om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraf m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 1155 af 19/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om en indskyder- og investorgarantiordning
Erhvervsministeriet
LOV nr 433 af 10/06/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere og lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige
(Gennemførelse af EU-rammeafgørelse om den europæiske arrestordre m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 428 af 01/05/2013 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om udlevering af lovovertrædere
(Gennemførelse af Europarådets konvention om hvidvask, efterforskning, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare handlinger samt finansiering af terrorisme samt gennemførelse af den tredje og fjerde tillægsprotokol til den europæiske konvention om udlevering m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 271 af 04/04/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union og lov om udlevering af lovovertrædere
(Gennemførelse af rammeafgørelsen om gensidig anerkendelse af og tilsyn med afgørelser om pligter og påbud i forbindelse med udsættelse af straffastsættelse eller straffuldbyrdelse m.v. og rammeafgørelsen om afgørelser afsagt, uden at den pågældende har været til stede under retssagen)

Justitsministeriet
LOV nr 1706 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om indsamling, anvendelse og opbevaring af oplysninger om flypassagerer (PNR-loven)
Justitsministeriet
LBK nr 833 af 25/08/2005 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om udlevering af lovovertrædere
(Udleveringsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 482 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af konventionen om gensidig bistand og samarbejde mellem toldmyndighederne (Napoli II-konventionen)
(Napoli II-konventionsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1171 af 19/12/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed med flere love
(Gennemførelse af direktiv om aftaler om finansiel sikkerhedsstillelse, Haagerkonventionen om lovvalg, administration af SP-ordningen, solvenskrav og kapitalkrav for livsforsikringsselskaber samt tilsyn med betalingsoverførsler)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1564 af 15/12/2015 - Gældende
Udbudsloven
Erhvervsministeriet
LOV nr 403 af 28/04/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., retsplejeloven og forskellige andre love
(Indførelse af regler, der giver pensionskunder ret til at få den samlede økonomiske værdi af deres pensionsordning overført i forbindelse med visse tilfælde af omvalg, direktørers og andre ledende medarbejderes mulighed for at deltage i ledelsen eller driften af anden erhvervsvirksomhed, krav til sammensætningen af bestyrelsen i en fond eller forening, der ejer et realkreditaktieselskab, ændring af reglerne om straf for overtrædelse af CO2-auktioneringsforordningen, regulering af CO2-kvotebydere, ændringer af reglerne om forvaltere af alternative investeringsfondes muligheder for at markedsføre alternative investeringsfonde, herunder undtagelse af markedsføring af andele i fondene til medarbejdere og visse detailinvestorer fra kravet om særlig markedsføringstilladelse og indførelse af mulighed for, at forvaltere fra tredjelande kan markedsføre fonde til detailinvestorer, ændring af grænsen for tilbudspligten i værdipapirhandelsloven samt bedre sikring af mindre aktionærers rettigheder, forbud mod brug af variabel løn, der er afhængig af opnåelse af et bestemt salgsmål til detailkunder, ændring af reglerne om tilsyn med fælles datacentraler, tilsyn med depositarer for alternative investeringsfonde m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 1556 af 21/12/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvask af udbytte og finansiering af terrorisme, lov om værdipapirhandel m.v., møntloven og forskellige andre love
(Kompetencekrav for finansielle rådgivere, risikomærkning af lån, aflønningspolitik, oplysningsforpligtelse for udstedere af værdipapirer, offentliggørelse, administrative bødeforelæg, clearing og afvikling af betalinger, indløsning af mønter m.v.)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1109 af 09/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Lønmodtagernes Dyrtidsfond
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 931 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder
Erhvervsministeriet
LOV nr 502 af 23/05/2018 - Gældende
Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)
(Databeskyttelsesloven)

Justitsministeriet
LBK nr 937 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LOV nr 321 af 30/04/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
(Danmarks ratifikation af Lissabontraktaten)

Udenrigsministeriet
BEK nr 1013 af 22/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om depotselskaber
Erhvervsministeriet
BEK nr 864 af 23/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om kompetencekrav til ansatte, der yder investeringsrådgivning og formidler information om visse investeringsprodukter
Erhvervsministeriet
BEK nr 425 af 29/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om aftale af 29. april 2017 mellem Kongeriget Danmark og Den Europæiske Politienhed om operativt og strategisk samarbejde
Justitsministeriet
BEK nr 819 af 27/06/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af ejerskab, erhvervelse eller forøgelse af kvalificerede andele i virksomheder, der søger eller har tilladelse til at forvalte alternative investeringsfonde
Erhvervsministeriet
BEK nr 363 af 26/04/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om kompetencekrav og krav til godt omdømme for ansatte i forsikringsselskaber, genforsikringsselskaber og ansatte hos en forsikringsformidler og en genforsikringsformidler
Erhvervsministeriet
BEK nr 892 af 17/08/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om ordregiveres indgåelse af visse bygge- og anlægs-, vareindkøbs- og tjenesteydelseskontrakter på forsvars- og sikkerhedsområdet
Erhvervsministeriet
2001/2 LSV 28 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge
Folketinget
1992/1 LSF 10 - Gældende
1992 LSF 10 FORSLAG TIL LOV OM FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE(* 1)
Folketinget
2001/2 LSF 28 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge
(Bekæmpelse af finansiering af terrorisme, udvidelse af anvendelsesområde, usamarbejdsvillige lande)

Økonomi- og Erhvervsministeriet
2001/2 LF 28 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge. (Bekæmpelse af finansiering af terrorisme, udvidelse af anvendelsesområde, usamarbejdsvillige lande).
Økonomi- og Erhvervsministeriet
1992/1 BTL 10 - Gældende
1992 BTL 10 BETÆNKNING OVER FORSLAG TIL LOV OM FOREBYGGENDE FORANSTALTNINGER MOD HVIDVASKNING AF PENGE NR L 10 1992-93, 1. SAMLING
Folketinget
2004/1 LSF 127 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven og visse andre love
(Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer mv.)1)

Justitsministeriet
2004/2 LSF 11 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven og visse andre love
(Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer mv.)1)/NREF/FN501/1)/

Justitsministeriet
2004/2 LSV 11 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven og visse andre love
(Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer m.v.)

Folketinget
2001/2 BTL 28 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om forebyggende foranstaltninger mod hvidvaskning af penge
(Bekæmpelse af finansiering af terrorisme, udvidelse af anvendelsesområde, usamarbejdsvillige lande)

Folketinget
BKI nr 40 af 27/10/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks tilbagekaldelse af forbehold vedrørende den europæiske konvention af 8. november 1990 om hvidvaskning, efterforskning samt beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet fra strafbart forhold
Udenrigsministeriet
2004/1 LF 127 - Gældende
Forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love. (Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer m.v.).
Justitsministeriet
2004/2 LF 11 - Gældende
Forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love. (Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet i juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer m.v.).
Justitsministeriet
BKI nr 60 af 26/08/1999 - Gældende
Bekendtgørelse af europæisk konvention af 8. november 1990 om hvidvaskning, efterforskning samt beslaglæggelse og konfiskation af udbyttet fra strafbart forhold
Udenrigsministeriet
2004/2 BTL 11 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af straffeloven og visse andre love
(Berigelseskriminalitet rettet mod offentlige midler, kriminalitet hos juridiske personer, klagebegrænsning og hvidvaskning i spillekasinoer m.v.)

Folketinget
2005/1 LSF 152 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om spillekasinoer
(Hvidvask af penge og finansiering af terrorisme)

Justitsministeriet
KEN nr 9353 af 19/06/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 38/2002
Justitsministeriet
KEN nr 9132 af 14/02/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2006-6-439, 443 og 450
Justitsministeriet
1997/2 LSF 34 - Gældende
1997 LSF 34 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SPILLEKASINOER.
Folketinget
2009/1 LSF 101 - Gældende
Forslag til Lov for Grønland om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler
Økonomi- og Erhvervsministeriet
1997/1 LSF 178 - Gældende
1997 LSF 178 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM SPILLEKASINOER.
Folketinget
2001/2 SF. L 28 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (13. december 2001) - L 28
Økonomi- og Erhvervsministeriet
2007/2 LSF 125 - Gældende
Forslag til Lov for Færøerne om oplysninger, der skal medsendes om betaler ved pengeoverførsler
Økonomi- og Erhvervsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9 >