Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på identitetstyveri  fandt 34 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 
LOV nr 502 af 23/05/2018 - Gældende
Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)
Justitsministeriet
2011/1 BSF 3 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en særskilt straf for identitetstyveri og identitetssvindel
Folketinget
2015/1 BSF 186 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en særskilt straf for identitetstyveri og identitetsmisbrug
Folketinget
2011/1 BRB 3 - Gældende
Beretning over Forslag til folketingsbeslutning om en særskilt straf for identitetstyveri og identitetssvindel
Folketinget
2011/1 BF 3 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en særskilt straf for identitetstyveri og identitetssvindel.
Justitsministeriet
2015/1 BF 186 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en særskilt straf for identitetstyveri og identitetsmisbrug.
Justitsministeriet
2012/1 BSF 100 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om styrket beskyttelse af personnummeret
Folketinget
2012/1 BRB 100 - Gældende
Beretning om Forslag til folketingsbeslutning om styrket beskyttelse af personnummeret
Folketinget
2016/1 BTL 6 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Indførelse af ret til at få indsat en markering i CPR om, at borgeren ønsker at advare mod kreditgivning i vedkommendes navn)
Folketinget
2013/1 LSF 110 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister
(Tildeling af nyt personnummer i særlige tilfælde i forbindelse med identitetsmisbrug samt ophævelse af markeringer i CPR om forskerbeskyttelse)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
2013/1 BTL 110 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister
(Tildeling af nyt personnummer i særlige tilfælde i forbindelse med identitetsmisbrug samt ophævelse af markeringer i CPR om forskerbeskyttelse)

Folketinget
KEN nr 9514 af 22/06/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-534 og 535
Justitsministeriet
KEN nr 11116 af 09/09/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - ansøgning om lån mm. - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2016/1 BTL 55 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om udstedelse af legitimationskort
Folketinget
2016/1 BTL 188 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven (Øget brug af biometri m.v.)
Folketinget
2016/1 BSF 136 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om en styrket håndhævelse af immaterielle rettigheder (IP-rettigheder)
Folketinget
KEN nr 9512 af 22/06/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-533
Justitsministeriet
2010/1 BTL 133 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af retsplejeloven
Forenkling af bødesagsprocessen

Folketinget
2013/1 BTL 182 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister
(Tildeling af nyt personnummer til personer, der oplever sig som tilhørende det andet køn)

Folketinget
2009/1 BTL 152 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Det Centrale Dna-profil-register, retsplejeloven og lov om registrering af køretøjer
(Udveksling af oplysninger om dna-profiler, fingeraftryk og køretøjer med stater uden for Den Europæiske Union)

Folketinget
2013/1 BTL 189 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om assisteret reproduktion i forbindelse med behandling, diagnostik og forskning m.v.
(Kriterier for kastration og justeringer som følge af indførelse af juridisk kønsskifte m.v.)

Folketinget
KEN nr 9181 af 19/04/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 12-70-00391
Justitsministeriet
AFG nr 9273 af 26/01/2016 - Gældende
Bindende svar - Tab ikke omfattet af kursgevinstloven - bedrageri
Skatteministeriet
VEJ nr 11545 af 01/05/2016 - Gældende
Retningslinjer om offentliggørelse af brugeranmeldelser 1. maj 2015
Erhvervsministeriet
2016/1 BSF 3 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om Danmarks tilslutning på mellemstatsligt grundlag til EU's direktiv om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet
Justitsministeriet
2016/1 LSF 171 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om politiets virksomhed og toldloven (Politiets anvendelse af databaserede analyseredskaber og adgang til oplysninger om flypassagerer)
Justitsministeriet
2007/2 BSF 66 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af Stabiliserings- og Associeringsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side
Folketinget meddeler sit samtykke til, at regeringen på Danmarks vegne tiltræder den i Luxembourg den 15. oktober 2007 undertegnede Stabiliserings- og Associeringsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Republikken Montenegro på den anden side.

Udenrigsministeriet
2010/1 BSF 37 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om tiltrædelse af Stabiliserings- og Associeringsaftale mellem De Europæiske Fællesskaber og deres medlemsstater på den ene side og Serbien på den anden side
Udenrigsministeriet
2017/1 LSV 68 - Gældende
Forslag til Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)
Folketinget
2016/1 LSF 188 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven (Øget brug af biometri m.v.)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
2010/1 LSF 167 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven
(Gennemførelse af forordning om ændring af forordning om ensartet udformning af opholdstilladelser til tredjelandsstatsborgere, præcisering af gennemførelsen af opholdsdirektivet m.v.)

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
2016/1 LSF 168 - Gældende
Forslag til Lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (Gennemførelse af direktiv om databeskyttelse på retshåndhævelsesområdet)
Justitsministeriet
2017/1 LSF 68 - Gældende
Forslag til Lov om supplerende bestemmelser til forordning om beskyttelse af fysiske personer i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger (databeskyttelsesloven)
Justitsministeriet
BEK nr 445 af 11/05/2011 - Historisk
Bekendtgørelse om informationssikkerhed og beredskab for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet