Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på jeg kan  fandt 120243 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 747 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Udvidelse af kredsen af personer, som kan tildeles særlig adressebeskyttelse)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 664 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om forsikringsformidling (Mulighed for, at direkte tegnende skadesforsikringsselskaber i EU/EØS kan tilslutte sig Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, og nye informationsforpligtelser for forsikringsagenter m.fl. ved markedsføring og salg af skadesforsikringsaftaler til forbrugere)
Erhvervsministeriet
LOV nr 403 af 28/04/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., retsplejeloven og forskellige andre love
(Indførelse af regler, der giver pensionskunder ret til at få den samlede økonomiske værdi af deres pensionsordning overført i forbindelse med visse tilfælde af omvalg, direktørers og andre ledende medarbejderes mulighed for at deltage i ledelsen eller driften af anden erhvervsvirksomhed, krav til sammensætningen af bestyrelsen i en fond eller forening, der ejer et realkreditaktieselskab, ændring af reglerne om straf for overtrædelse af CO2-auktioneringsforordningen, regulering af CO2-kvotebydere, ændringer af reglerne om forvaltere af alternative investeringsfondes muligheder for at markedsføre alternative investeringsfonde, herunder undtagelse af markedsføring af andele i fondene til medarbejdere og visse detailinvestorer fra kravet om særlig markedsføringstilladelse og indførelse af mulighed for, at forvaltere fra tredjelande kan markedsføre fonde til detailinvestorer, ændring af grænsen for tilbudspligten i værdipapirhandelsloven samt bedre sikring af mindre aktionærers rettigheder, forbud mod brug af variabel løn, der er afhængig af opnåelse af et bestemt salgsmål til detailkunder, ændring af reglerne om tilsyn med fælles datacentraler, tilsyn med depositarer for alternative investeringsfonde m.v.)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1 af 02/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hold af dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 781 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om maritime uddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 999 af 02/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 21 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af økologiloven
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 361 af 14/06/1995 - Gældende
Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om boligbyggeri (Forsøgsordning vedrørende husordensovertrædelser i Københavns og Århus Amter)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 692 af 05/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.
(Restaurationsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 341 af 27/04/2011 - Gældende
Lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love
(Obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige, skattefritagelse af Fornyelsesfondens garantiordning m.v.)

Erhvervsministeriet
LBK nr 84 af 03/02/2000 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om statstilskud til energibesparelser m.v. i erhvervsvirksomheder
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 767 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af navneloven
(Navneloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LBK nr 27 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 609 af 28/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.
Undervisningsministeriet
LBK nr 801 af 12/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om apoteksvirksomhed
(Apotekerloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 338 af 02/04/2019 - Gældende
Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag
(Gødskningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 553 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om voldgift
(Voldgiftsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 833 af 25/08/2005 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om udlevering af lovovertrædere
(Udleveringsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 1089 af 17/12/2002 - Gældende
Lov om støttede private ungdomsboliger
(Ungdomsboligloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 48 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om dyrlæger
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1534 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 431 af 06/06/2005 - Gældende
Lov om ændring af forskellige love
(Forenkling, harmonisering og objektivering af reglerne for inddrivelse af gæld til det offentlige m.v. samt mulighed for anvendelse af digitale lønsedler)

Skatteministeriet
LOV nr 737 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love
(Revision af reglerne om behandling af civile sager og syn og skøn, forhøjelse af beløbsgrænse for anke, indførelse af deltidsordning for dommere m.v., medieannoncering af tvangsauktioner, tvangsfuldbyrdelse af digitale lånedokumenter, skriftlig behandling af anke i straffesager med samstemmende påstande m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 604 af 24/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse
Undervisningsministeriet
LBK nr 1015 af 20/08/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af værgemålsloven
(Værgemålsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 914 af 11/08/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af medieansvarsloven
(Medieansvarsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 1100 af 10/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om radiofrekvenser
(Frekvensloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 34 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 248 af 16/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
Kulturministeriet
LBK nr 681 af 02/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 771 af 24/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om menighedsråd
Kirkeministeriet
LOV nr 686 af 27/05/2015 - Gældende
Jernbanelov
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1736 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område samt lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser og lov om folkehøjskoler (Frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet og adgang til specialpædagogisk bistand på voksen- og efteruddannelsesområdet og i overgangen mellem uddannelsesniveauer)
Undervisningsministeriet
LBK nr 47 af 15/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse
(Kommunestyrelsesloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 731 af 08/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed
(Autorisationsloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 801 af 13/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Digital Post fra offentlige afsendere
Finansministeriet
LOV nr 1231 af 18/12/2012 - Gældende
Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser om obligatorisk digital kommunikation m.v.
(Obligatorisk digital kommunikation og tilpasninger som følge af ressortoverførsel m.v.)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 29 af 12/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om inddrivelse af gæld til det offentlige
(Gældsinddrivelsesloven)

Skatteministeriet
LBK nr 790 af 09/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 433 af 10/06/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere og lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige
(Gennemførelse af EU-rammeafgørelse om den europæiske arrestordre m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 1494 af 06/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om spil
(Spilleloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1190 af 21/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om anvendelse af Danmarks undergrund
(Undergrundsloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 100 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om behandling af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget
(Sprøjtejournalloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 515 af 06/06/2007 - Gældende
Arvelov
(Arveloven)

Justitsministeriet
LBK nr 775 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af adoptionsloven
(Adoptionsloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LBK nr 1505 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af søloven
Erhvervsministeriet
LOV nr 594 af 14/06/2011 - Gældende
Lov om ægtefælleskifte m.v.
Justitsministeriet
LBK nr 787 af 08/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 505 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og forskellige andre love
(Behandling af værgemålssager, ajourføring af regler om advokaters virksomhed, digital-, tele- og videokommunikation, afskaffelse af hæftestraffen m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 3 af 03/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om produktsikkerhed
Erhvervsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>