Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på jeg kan  fandt 119415 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 747 af 08/06/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om Det Centrale Personregister (Udvidelse af kredsen af personer, som kan tildeles særlig adressebeskyttelse)
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 664 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om en garantifond for skadesforsikringsselskaber og lov om forsikringsformidling (Mulighed for, at direkte tegnende skadesforsikringsselskaber i EU/EØS kan tilslutte sig Garantifonden for skadesforsikringsselskaber, og nye informationsforpligtelser for forsikringsagenter m.fl. ved markedsføring og salg af skadesforsikringsaftaler til forbrugere)
Erhvervsministeriet
LOV nr 622 af 14/06/2011 - Gældende
Lov om ændring af lov om skibes besætning, lov om beskatning af søfolk, sømandsloven, lov om Handelsflådens Velfærdsråd og lov om sikkerhed til søs
(Justering af muligheden for at tillade, at skibe registreret i Dansk Internationalt Skibsregister kan føres af en person, som ikke har dansk indfødsret eller er omfattet af EU/EØS-reglerne om fri bevægelighed, etablering af et udenrigsfradrag for visse danske søfarende, økonomisk beskyttelse af efterladte søfarende, gennemførelse af ændringsprotokollen til SUA-konventionen m.v.)

Erhvervsministeriet
LOV nr 403 af 28/04/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed, lov om værdipapirhandel m.v., straffeloven, lov om forvaltere af alternative investeringsfonde m.v., retsplejeloven og forskellige andre love
(Indførelse af regler, der giver pensionskunder ret til at få den samlede økonomiske værdi af deres pensionsordning overført i forbindelse med visse tilfælde af omvalg, direktørers og andre ledende medarbejderes mulighed for at deltage i ledelsen eller driften af anden erhvervsvirksomhed, krav til sammensætningen af bestyrelsen i en fond eller forening, der ejer et realkreditaktieselskab, ændring af reglerne om straf for overtrædelse af CO2-auktioneringsforordningen, regulering af CO2-kvotebydere, ændringer af reglerne om forvaltere af alternative investeringsfondes muligheder for at markedsføre alternative investeringsfonde, herunder undtagelse af markedsføring af andele i fondene til medarbejdere og visse detailinvestorer fra kravet om særlig markedsføringstilladelse og indførelse af mulighed for, at forvaltere fra tredjelande kan markedsføre fonde til detailinvestorer, ændring af grænsen for tilbudspligten i værdipapirhandelsloven samt bedre sikring af mindre aktionærers rettigheder, forbud mod brug af variabel løn, der er afhængig af opnåelse af et bestemt salgsmål til detailkunder, ændring af reglerne om tilsyn med fælles datacentraler, tilsyn med depositarer for alternative investeringsfonde m.v.)

Erhvervsministeriet
LBK nr 999 af 02/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 21 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af økologiloven
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 361 af 14/06/1995 - Gældende
Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om boligbyggeri (Forsøgsordning vedrørende husordensovertrædelser i Københavns og Århus Amter)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 27 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om landbrugsejendomme
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1 af 02/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om hold af dyr
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 801 af 12/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om apoteksvirksomhed
(Apotekerloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 338 af 02/04/2019 - Gældende
Lov om jordbrugets anvendelse af gødning og om næringsstofreducerende tiltag
(Gødskningsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 553 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om voldgift
(Voldgiftsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 833 af 25/08/2005 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om udlevering af lovovertrædere
(Udleveringsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 1089 af 17/12/2002 - Gældende
Lov om støttede private ungdomsboliger
(Ungdomsboligloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 48 af 11/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om dyrlæger
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1534 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om beskyttelse af havmiljøet i den eksklusive økonomiske zone ved Grønland
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 241 af 13/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1015 af 20/08/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af værgemålsloven
(Værgemålsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 604 af 24/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om institutioner for forberedende grunduddannelse
Undervisningsministeriet
LBK nr 914 af 11/08/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af medieansvarsloven
(Medieansvarsloven)

Justitsministeriet
LBK nr 34 af 04/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om visse landdistriktsrelaterede tilskudsordninger m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 227 af 09/03/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om leje
(Lejeloven)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 771 af 24/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om menighedsråd
Kirkeministeriet
LOV nr 341 af 27/04/2011 - Gældende
Lov om ændring af årsregnskabsloven og forskellige andre love
(Obligatorisk digital kommunikation mellem virksomheder og det offentlige, skattefritagelse af Fornyelsesfondens garantiordning m.v.)

Erhvervsministeriet
LBK nr 84 af 03/02/2000 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om statstilskud til energibesparelser m.v. i erhvervsvirksomheder
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 1494 af 06/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om spil
(Spilleloven)

Skatteministeriet
LBK nr 100 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om behandling af oplysninger om brug af plantebeskyttelsesmidler i jordbruget
(Sprøjtejournalloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1190 af 21/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om anvendelse af Danmarks undergrund
(Undergrundsloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 172 af 27/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 515 af 06/06/2007 - Gældende
Arvelov
(Arveloven)

Justitsministeriet
LOV nr 594 af 14/06/2011 - Gældende
Lov om ægtefælleskifte m.v.
Justitsministeriet
LBK nr 1505 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af søloven
Erhvervsministeriet
LOV nr 505 af 12/06/2009 - Gældende
Lov om ændring af lov for Færøerne om rettens pleje og forskellige andre love
(Behandling af værgemålssager, ajourføring af regler om advokaters virksomhed, digital-, tele- og videokommunikation, afskaffelse af hæftestraffen m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 129 af 25/02/1998 - Gældende
Lov om statstilskud til produktrettede energibesparelser (* 1)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 3 af 03/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om produktsikkerhed
Erhvervsministeriet
LOV nr 1520 af 27/12/2014 - Gældende
Lov om offentlige veje m.v.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 609 af 28/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.
Undervisningsministeriet
LBK nr 1115 af 31/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om om støtte til folkeoplysende voksenundervisning, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde og daghøjskoler samt om Folkeuniversitetet (folkeoplysningsloven)
(Folkeoplysningsloven)

Kulturministeriet
LOV nr 325 af 04/06/1986 - Gældende
Lov om EF-domskonventionen m.v. (* 1)
Justitsministeriet
LBK nr 1780 af 12/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om et skibsfinansieringsinstitut
Erhvervsministeriet
LBK nr 1234 af 04/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om private fællesveje
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 153 af 27/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om erhvervsakademier for videregående uddannelser
Uddannelses- og Forskningsministeriet
LBK nr 1284 af 14/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om rettens pleje
(Retsplejeloven)

Justitsministeriet
LBK nr 231 af 22/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven)
(Landbrugsstøtteloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 275 af 07/04/2009 - Gældende
Lov om statstilskud til renoverings- og bygningsarbejder og energibesparende materialer i helårsboliger
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 447 af 09/06/2004 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven, konkursloven, lov om skifte af dødsboer og lov om skifte af fællesbo m.v.
(Digital kommunikation i retsplejen, kendelser med begrænset sagsfremstilling, regler om vidneforvarede m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 354 af 24/04/2012 - Gældende
Olieberedskabslov
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 454 af 22/05/2006 - Gældende
Lov om det europæiske andelsselskab
(SCE-loven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 240 af 13/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om naturbeskyttelse
(Naturbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 790 af 10/09/2002 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om sundhedsvæsenets centralstyrelse m.v.
(Centralstyrelsesloven)

Sundheds- og Ældreministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>