Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på juleaften  fandt 88 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2 >

 
BEK nr 324 af 23/05/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn m.v.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10348 af 31/10/2006 - Gældende
Afslag på frigivelse af 20.000 kr. af 64-åriges formue til brug for leje af sommerhus, hvor hele familien skulle fejre juleaften.
Justitsministeriet
KEN nr 11191 af 02/12/1992 - Gældende
Samværsret. Julesamvær.
Justitsministeriet
KEN nr 11062 af 18/06/1985 - Gældende
Samvær. Julesamvær, samværsaftale.
Justitsministeriet
KEN nr 11144 af 11/08/1987 - Gældende
Samvær. Hverdagssamvær, julesamvær, vinterferiesamvær.
Justitsministeriet
KEN nr 11319 af 31/12/1999 - Gældende
Klage over manglende indlæggelse, lægeligt skøn over selvmordsfare
Sundheds- og Ældreministeriet
2004/2 SF. L 158 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (20. april 2005) - L 158
Økonomi- og Erhvervsministeriet
AFG nr 9156 af 29/01/2019 - Gældende
Afståelse af bitcoins modtaget som gave
Skatteministeriet
CIR nr 3050 af 03/05/1963 - Gældende
Cirkulære om samarbejde mellem arbejdstilsynet og skolemyndighederne om gennemførelse af arbejderbeskyttelseslovgivningen. (Til samtlige kommunalbestyrelser, skoledirektioner, skolekommissioner, skolenævn samt til rektorerne for statens højere almenskoler og lederne af statsøvelsesskolerne)
Beskæftigelsesministeriet
MED nr 3503 af 01/11/1997 - Gældende
At-meddelelse nr. 5.01.1, november 1997, erstatter januar 1984 Daglig hvileperiode
Beskæftigelsesministeriet
FOU nr 1988.118 - Gældende
Manglende partshøring i familieretssag
Folketinget
KEN nr 9017 af 15/09/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag 2004-6-65
Justitsministeriet
2010/1 BTL 16 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om udbygning af Motorring 4 mellem Tåstrup og Frederikssundmotorvejen
Folketinget
KEN nr 9177 af 15/12/2005 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Kontaktlæge på vagtcentral - lønmodtagerforhold eller selvstændig erhvervsdrivende
Skatteministeriet
DOM nr 3027 af 06/01/1993 - Gældende
Bod 2.3.1. Processuelle spørgsmål 2.2. Underbetaling.(* 1) (* 2) Landsorganisationen i Danmark for Restaurations- og Bryggeriarbejder Forbundet (konsulent Evelyn Jørgensen) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Arbejdsgiverforeningen af Hoteller og Restauranter for Restaurant Skipperkroen, Havnen, 4720 Præstø (advokat Henrik Uldal). Dommere: Annette Elmer, Arnold Hansen, Jørn-Oluf Olsen, Riis (retsformand), Sarroe, Sløk og Spang-Hanssen. Sag nr. 91.037:
Beskæftigelsesministeriet
FOU nr 2013.0027 - Gældende
2013-27. Tilbagebetaling af sociale ydelser
Folketinget
RGM nr 16012 af 01/07/1983 - Gældende
Reglement om tjenestetid for kapellet
Kulturministeriet
FOU nr 1995.191 - Gældende
Samværsret i udlandet. Haagerkonventionen. Konkret/abstrakt bortførelsesrisiko
Folketinget
VEJ nr 9279 af 20/03/2019 - Gældende
Vejledning om forældremyndighed, barnets bopæl og samvær
(Forældreansvarsvejledningen)

Børne- og Socialministeriet
AFG nr 9894 af 30/08/2016 - Gældende
Skattepligts indtræden - bopæl - ophold - dobbeltdomicil
Skatteministeriet
2004/2 LSF 158 - Gældende
Forslag til Lov om detailsalg fra butikker m.v.
Økonomi- og Erhvervsministeriet
2006/1 LSF 133 - Gældende
Forslag til Forældreansvarslov
Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender
KEN nr 9536 af 24/09/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00475/1
Justitsministeriet
VEJ nr 9513 af 26/06/2018 - Gældende
Vejledning om fuldbyrdelse af straf på bopælen under intensiv overvågning og kontrol (vejledning om strafudståelse på bopælen)
(Vejledning om strafudståelse på bopælen)

Justitsministeriet
ISP nr 2010.1110 - Gældende
Inspektion af Børnecenter Himmerland den 22. marts 2010
Folketinget
ISP nr 2006.811 - Gældende
Inspektion af Bornholms Regionskommune
Folketinget
KEN nr 9791 af 11/12/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00475
Justitsministeriet
2012/1 LSF 133 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om statens uddannelsesstøtte
(Udvidet mulighed for prøveløsladelse og fodlænkeafsoning, SU i skoleperioder under uddannelsen til fængselsbetjent m.v.)

Justitsministeriet
2016/1 LSF 51 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af udlændingeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og straffeloven (Styrket kontrol med udlændinge på tålt ophold og kriminelle udviste, herunder indførelse af underretningspligt, skærpet straf, afsoning i fodlænke og særlig adgang til varetægtsfængsling, og ændring af klageadgang)
Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet
BEK nr 22 af 17/01/1990 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 695 af 26/06/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 465 af 25/10/1985 - Historisk
Bekendtgørelse om unges aften- og natarbejde
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 30 af 16/01/1991 - Historisk
Bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste (Vagtbekendtg)
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 408 af 21/05/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 941 af 27/11/1992 - Historisk
Bekendtgørelse om apotekernes åbningstid og vagttjeneste
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 372 af 15/08/1980 - Historisk
Bekendtgørelse om hviletid og fridøgn
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1282 af 20/12/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn m.v.(* 1)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 44 af 30/01/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v.
(Betalingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1269 af 16/12/2008 - Historisk
Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer og levende dyr m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 516 af 14/06/1996 - Historisk
Bekendtgørelse om unges arbejde (* 1)
Beskæftigelsesministeriet
SKR nr 11824 af 09/12/1968 - Historisk
Skrivelse om forplejning af personalet juleaften.
Justitsministeriet
KEN nr 9421 af 15/07/1996 - Historisk
Ankestyrelsens principafgørelse O-93-96 om overvåget samvær - afslag på samvær juleaften - ulovlig begrundelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
CIS nr 11491 af 12/11/1997 - Historisk
Skrivelse til samtlige statsamter, herunder Københavns Overpræsidium, Rigsombudet på Færøerne og Rigsombudsmanden i Grønland
Børne- og Socialministeriet
VEJ nr 10102 af 20/12/2006 - Historisk
Vejledning om statsforvaltningens mødevirksomhed i samværssager og praksis for fastsættelse af samvær
Børne- og Socialministeriet
CIR nr 60405 af 29/06/1998 - Historisk
Cirkulære om organisationsaftale for Apoteksassistenter og Defektricer i staten
Finansministeriet
CIR nr 60424 af 21/10/1998 - Historisk
Cirkulære om organisationsaftale for økonomaer, økonomaassistenter, køkkenledere, køkkenassistenter og køkkenassistentelever
Finansministeriet
CIR nr 6175 af 03/03/1993 - Historisk
Cirkulære om Organisationsaftale for hospitalspædagoger i staten 1991(* 1)
Finansministeriet
CIS nr 22123 af 30/05/1988 - Historisk
Cirkulæreskrivelse om forhøjelse af den godtgørelse for skemalagt undervisning og kostinspektion på ubekvemme tidspunkter, som ydes til lærere ved private grundkostskoler med kostafdeling (Til alle frie grundskoler, som har kostafdeling)
Undervisningsministeriet
CIR nr 6730 af 22/09/1992 - Historisk
Cirkulære om organisationsaftale for apoteksassistenter og defektricer i Staten(* 1)
Finansministeriet
CIR nr 25069 af 30/04/1997 - Historisk
Cirkulære om organisationsaftale for køkkenassistentelever
Finansministeriet 1|2 >