Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kandidat  fandt 2410 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 140 af 07/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om valg af danske medlemmer til Europa-Parlamentet
(Europa-Parlamentsvalgloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 608 af 06/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om udnævnelse af biskopper og om stiftsbåndsløsning
Kirkeministeriet
LBK nr 25 af 09/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg på Færøerne
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 916 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om folketingsvalg i Grønland
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 312 af 25/04/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om valg til menighedsråd (Orienteringsmøde, valgforsamling og mulighed for afstemningsvalg m.v.)
Kirkeministeriet
LBK nr 137 af 07/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om valg til Folketinget
(Folketingsvalgloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 138 af 07/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg
(Kommunal- og regionalvalgloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 786 af 21/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om pædagogikum i de gymnasiale uddannelser
(Pædagogikumloven)

Undervisningsministeriet
LBK nr 973 af 11/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om økonomisk støtte til politiske partier m.v. (partistøtteloven)
(Partistøtteloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 772 af 24/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om valg til menighedsråd
Kirkeministeriet
LBK nr 139 af 07/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om private bidrag til politiske partier og offentliggørelse af politiske partiers regnskaber (partiregnskabsloven)
(Partiregnskabsloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 1715 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om Miljø- og Fødevareklagenævnet
Erhvervsministeriet
LBK nr 1168 af 07/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fremme af integritet i idrætten
Kulturministeriet
LOV nr 629 af 11/06/2010 - Gældende
Lov om ændring af lov om social service, lov om retssikkerhed og administration på det sociale område og sundhedsloven samt om ophævelse af lov om forebyggende hjemmebesøg til ældre m.v.
(Afbureaukratisering på området for ældre, handicappede m.fl.)

Børne- og Socialministeriet
LOV nr 309 af 16/05/1990 - Gældende
Lov om folkekirkens institutioner til uddannelse og efteruddannelse af præster
Kirkeministeriet
LOV nr 695 af 25/06/2010 - Gældende
Lov om Danske Spil A/S
Finansministeriet
LOV nr 241 af 27/03/2006 - Gældende
Lov om medarbejderindflydelse i SCE-selskaber
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 536 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om De Nationale Geologiske Undersøgelser for Danmark og Grønland
(GEUS-loven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 864 af 25/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om ansættelse i stillinger i folkekirken m.v.
Kirkeministeriet
LOV nr 342 af 16/05/2001 - Gældende
Lov om Den Internationale Straffedomstol
Udenrigsministeriet
LOV nr 1532 af 19/12/2017 - Gældende
Lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri
(Udlodningsloven)

Kulturministeriet
LOV nr 542 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om regional statsforvaltning
(Statsforvaltningsloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 281 af 26/04/2004 - Gældende
Lov om medarbejderindflydelse i SE-selskaber
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 248 af 16/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
Kulturministeriet
LOV nr 1099 af 21/12/1994 - Gældende
Lov om strafforfølgning ved det internationale tribunal til pådømmelse af krigsforbrydelser i det tidligere Jugoslavien
Justitsministeriet
LOV nr 361 af 14/06/1995 - Gældende
Lov om ændring af lov om leje, lov om midlertidig regulering af boligforholdene og lov om boligbyggeri (Forsøgsordning vedrørende husordensovertrædelser i Københavns og Århus Amter)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 778 af 07/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om universiteter (universitetsloven)
(Universitetsloven)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
LOV nr 414 af 26/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v. og forskellige andre love(* 1) (Opgave/kompetencefordeling mellem Fondsrådet og Finanstilsynet, netting, valutaspotforretninger i investeringsøjemed, ændrede placeringsregler for børneopsparing og boligopsparing, konkursbehandling m.v.)
Erhvervsministeriet
LBK nr 771 af 24/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om menighedsråd
Kirkeministeriet
LBK nr 611 af 28/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om de gymnasiale uddannelser
Undervisningsministeriet
LBK nr 826 af 16/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område
Social- og Indenrigsministeriet
LOV nr 665 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af integrationsloven og forskellige andre love (Bedre rammer for at modtage og integrere flygtninge og styrket virksomhedsrettet integrationsprogram m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 47 af 15/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunernes styrelse
(Kommunestyrelsesloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LBK nr 801 af 12/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om apoteksvirksomhed
(Apotekerloven)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 551 af 02/06/2014 - Gældende
Lov om en fælles patentdomstol m.v.
Erhvervsministeriet
LOV nr 321 af 30/04/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
(Danmarks ratifikation af Lissabontraktaten)

Udenrigsministeriet
LBK nr 64 af 21/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om varmeforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
FIN nr 9478 af 01/01/2019 - Gældende
Tekstanmærkninger til finansloven for finansåret 2019
Finansministeriet
LOV nr 268 af 25/03/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
(Gennemførelse af kreditinstitut- og kapitalkravsdirektiv (CRD IV) og ændringer som følge af den tilhørende forordning (CRR) samt lovgivning vedrørende SIFI’er m.v.)

Erhvervsministeriet
LBK nr 931 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kapitalmarkeder
Erhvervsministeriet
LOV nr 499 af 07/06/2001 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber og Den Europæiske Union
Udenrigsministeriet
LOV nr 21179 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 2 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske Kul- og Stålfællesskab (EKSF-traktaten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 21145 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konvention vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber (* 1)
Udenrigsministeriet
LOV nr 21174 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske Atomenergifællesskab (EURATOM-traktaten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 937 af 06/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om finansiel virksomhed
Erhvervsministeriet
LBK nr 1022 af 02/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af udlændingeloven
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 322 af 06/06/1998 - Gældende
Lov om ændring af lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Danmarks ratifikation af Amsterdamtraktaten om ændring af traktaten om Den Europæiske Union, traktaterne om oprettelse af De Europæiske Fællesskaber og visse tilknyttede akter)
Udenrigsministeriet
BEK nr 833 af 23/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om bachelor-, kandidat- og solistuddannelser ved musikkonservatorierne og Operaakademiet
Kulturministeriet
BEK nr 159 af 26/04/1985 - Gældende
Bekendtgørelse om lukning for optagelse af visse farmaceutiske kandidater og eksaminanter i apotekervæsenets pensionsordning
Sundheds- og Ældreministeriet
AND nr 1038 af 22/08/2007 - Gældende
Anordning om ophævelse af anordning nr. 49 af 21. Januar 1921 om præstevielse af teologiske kandidater i visse tilfælde
Kirkeministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>