Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kaniner til salg  fandt 357 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8 >

 
LBK nr 232 af 26/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af bekæmpelsesmidler
(Bekæmpelsesmiddelafgiftsloven)

Skatteministeriet
BEK nr 1006 af 07/12/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om produktionsafgift ved slagtning og ved eksport af kaniner og ved salg af angorakaninuld
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1316 af 19/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om økologisk jordbrugsproduktion m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1075 af 24/11/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering, emballering, mærkning, salg og opbevaring af stoffer og blandinger
(Klassificeringsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1760 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om betaling for kontrol af fødevarer, foder og levende dyr m.v.
(Betalingsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 815 af 18/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
(Bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1646 af 18/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om dyreejeres anvendelse af lægemidler til dyr samt offentlig kontrol og fødevarevirksomheders egenkontrol med restkoncentrationer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1411 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om uddannelse og autorisation i forbindelse med køb, overdragelse og professionel anvendelse af bekæmpelsesmidler
(Autorisationsbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1008 af 02/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2018/2019
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 963 af 12/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2017/2018
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 762 af 29/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2019/2020
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 854 af 19/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om recepter og dosisdispensering af lægemidler
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1463 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2017.0
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1239 af 12/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om markedsføringstilladelse til lægemidler m.m.
Sundheds- og Ældreministeriet
AFG nr 10220 - Gældende
Bindende svar - Afgiftsgrundlag Biocider Salg mellem interesseforbundne
Skatteministeriet
VEJ nr 9143 af 14/03/2018 - Gældende
Vejledning om erhvervsmæssig handel med dyr
(Dyrehandlervejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
VEJ nr 9126 af 15/02/2019 - Gældende
Vejledning om autorisation og registrering af fødevarevirksomheder m.v. (Autorisationsvejledningen)
(Autorisationsvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
2014/1 LSF 134 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af dyreværnsloven og lov om dyrlæger
(Forbud mod seksuel omgang eller seksuelle handlinger med dyr, forbud mod salg af hunde på markeder, avl af familie- og hobbydyr, ændret rådsstruktur m.v.)

Fødevareministeriet
CIR nr 135 af 29/07/1986 - Gældende
Cirkulære om pelsdyrfarme (Til samtlige kommunalbestyrelser og amtsråd samt Hovedstadsrådet)
Miljø- og Fødevareministeriet
1991/1 LSF 200 - Gældende
1991 LSF 200 FORSLAG TIL LOV OM KØD (KØDLOVEN)
Folketinget
STV nr 20056 af 01/01/1995 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1995 AFSNIT C - MOMSPLIGTIGE PERSONER
Skatteministeriet
STV nr 20047 af 01/01/1996 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1996 AFSNIT C - MOMSPLIGTIGE PERSONER
Skatteministeriet
CIR nr 14003 af 15/08/1986 - Gældende
Cirkulære om retningslinier for politiets påtegning af giftrekvisitioner Til samtlige politimestre og politidirektøren i København
Miljø- og Fødevareministeriet
STV nr 20062 af 01/01/1998 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 1998 AFSNIT C MOMSPLIGTIGE PERSONER
Skatteministeriet
STV nr 20097 af 01/01/1997 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1997 AFSNIT C - MOMSPLIGTIGE PERSONER
Skatteministeriet
STV nr 20024 af 01/01/1999 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 1999 AFSNIT C MOMSPLIGTIGE PERSONER
Skatteministeriet
STV nr 20104 af 01/01/2000 - Gældende
MOMSVEJLEDNINGEN 2000 AFSNIT C MOMSPLIGTIGE PERSONER
Skatteministeriet
STV nr 20017 af 01/01/2001 - Gældende
MOMSVEJLEDNINGEN 2001
Skatteministeriet
STV nr 20020 af 01/01/2002 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2002 AFSNIT C MOMSPLIGTIGE PERSONER
Skatteministeriet
2012/1 LSV 97 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler
(Ændringer som følge af biocidforordningen, digital kommunikation, indhentelse af oplysninger om andre varer og oprettelse af registre over stoffer, blandinger og andre varer)

Folketinget
STV nr 20123 af 01/01/2003 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2003 AFSNIT C MOMSPLIGTIGE PERSONER
Skatteministeriet
CIR1H nr 9324 af 27/07/2012 - Gældende
Cirkulære om ophævelse af forskellige cirkulærer m.v. på Fødevarestyrelsens område
(Ophævelsescirkulære på Fødevarestyrelsens område)

Miljø- og Fødevareministeriet
BKI nr 83 af 15/09/1986 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention af 19. september 1979 om beskyttelse af Europas vilde dyr og planter samt naturlige levesteder
(Bern-konventionen)

Udenrigsministeriet
2008/1 LSF 162 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af dyreværnsloven og forskellige andre love
(Forbud mod udstilling af ørekuperede hunde, forbud mod reklame for og salg af visse genstande, hold og fremvisning af dyr i cirkus, påbudsordning, betaling for opfølgende besætningskontrol og tematiserede kontroller m.v.)

Justitsministeriet
AFG nr 10293 af 28/04/2015 - Gældende
Bindende svar - Beskatning af streamingindtægter
Skatteministeriet
2012/1 LSF 97 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om kemikalier og lov om afgift af bekæmpelsesmidler
(Ændringer som følge af biocidforordningen, digital kommunikation, indhentelse af oplysninger om andre varer og oprettelse af registre over stoffer, blandinger og andre varer)

Miljøministeriet
2010/1 LSV 111 - Gældende
Forslag til Lov om afgift af mættet fedt i visse fødevarer (fedtafgiftsloven)
Folketinget
2011/1 LSV 171 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler
(Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler til mængdeafgift differentieret efter sundheds- og miljøkriterier og forenkling af afgiften på biocider m.v.)

Folketinget
AFG nr 9118 af 30/01/2018 - Gældende
Fast driftssted - Juletræsplantage
Skatteministeriet
2011/1 LSF 171 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om afgift af bekæmpelsesmidler
(Omlægning af afgiften på plantebeskyttelsesmidler til mængdeafgift differentieret efter sundheds- og miljøkriterier og forenkling af afgiften på biocider m.v.)

Skatteministeriet
1994/1 LSF 186 - Gældende
1994 LSF 186 FORSLAG TIL LOV OM AFGIFT AF BEKÆMPELSESMIDLER
Folketinget
AFG nr 10167 af 18/12/2018 - Gældende
Afståelse af bitcoins - erhvervet ved mining - hobbyvirksomhed
Skatteministeriet
VEJ nr 9580 af 20/10/2004 - Gældende
Vejledning om klassificering m.v. af kemiske stoffer og produkter
(Klassificeringsvejledningen)

Miljø- og Fødevareministeriet
2006/1 LSF 51 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om lægemidler, lov om apoteksvirksomhed og lov om dyrlæger
(Gennemsigtighed ved rabatordninger m.v. på medicinområdet, liberalisering af dele af lægemiddeldistributionen samt forbedring af dyrevelfærd og fødevaresikkerhed)

Indenrigs- og Sundhedsministeriet
STV nr 20053 af 01/01/1992 - Gældende
PERSONBESKATNING 1992 AFSNIT EA - PRINCIPPERNE FOR INDKOMSTOPGØRELSEN
Skatteministeriet
KEN nr 60466 af 06/04/1998 - Gældende
§ 15, stk. 3, i den varemærkelov, der gjaldt på tidspunktet for kendelsens afsigelse, brugt på en varemærkesag, der ikke var offentliggjort, før loven trådte i kraft
Erhvervsministeriet
STV nr 20014 af 01/01/1993 - Gældende
PERSONBESKATNING 1993 AFSNIT EA - PRINCIPPERNE FOR INDKOMSTOPGØRELSEN
Skatteministeriet
STV nr 20040 af 01/01/1994 - Gældende
PERSONBESKATNING 1994 AFSNIT EA - PRINCIPPERNE FOR INDKOMSTOPGØRELSEN
Skatteministeriet
STV nr 20057 af 01/01/1996 - Gældende
PERSONBESKATNING 1996 AFSNIT EA - PRINCIPPERNE FOR INDKOMSTOPGØRELSEN
Skatteministeriet
VEJ nr 145 af 21/12/2006 - Gældende
VEJLEDNING OM RÅDETS FORORDNING (EF) nr. 1/2005 AF 22. DECEMBER 2004 OM BESKYTTELSE AF DYR UNDER TRANSPORT OG DERMED FORBUNDNE AKTIVITETER M.V.
Miljø- og Fødevareministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8 >