Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på karak straf  fandt 8100 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LBK nr 1491 af 13/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om fuldbyrdelse af straf m.v.
(Straffuldbyrdelsesloven)

Justitsministeriet
LBK nr 740 af 18/07/2005 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om international fuldbyrdelse af straf m.v.
Justitsministeriet
LOV nr 342 af 16/05/2001 - Gældende
Lov om Den Internationale Straffedomstol
Udenrigsministeriet
LOV nr 1540 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Initiativer vedrørende forsvarsadvokater og advokattilsyn)
Justitsministeriet
LOV nr 84 af 28/01/2014 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven, lov om retsafgifter, konkursloven og lov om fuldbyrdelse af straf m.v.
(Sagstilgangen til Højesteret m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 1728 af 27/12/2016 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven, lov om fuldbyrdelse af straf m.v. og forskellige andre love (Øget respekt for det offentlige rum, offentlige myndigheder og personer i offentlig tjeneste m.v.)
Justitsministeriet
LOV nr 672 af 08/06/2017 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven, lov om forbud mod ophold i bestemte ejendomme og lov om fuldbyrdelse af straf m.v. (Styrket indsats mod rocker- og bandekriminalitet m.v.)
Justitsministeriet
LOV nr 428 af 01/05/2013 - Gældende
Lov om ændring af retsplejeloven, lov om international fuldbyrdelse af straf m.v. og lov om udlevering af lovovertrædere
(Gennemførelse af Europarådets konvention om hvidvask, efterforskning, beslaglæggelse og konfiskation af udbytte fra strafbare handlinger samt finansiering af terrorisme samt gennemførelse af den tredje og fjerde tillægsprotokol til den europæiske konvention om udlevering m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 352 af 19/05/2004 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, markedsføringsloven og ophavsretsloven
(It-kriminalitet m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 530 af 24/06/2005 - Gældende
Militær straffelov
Forsvarsministeriet
LBK nr 976 af 17/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af straffeloven
(Straffeloven)

Justitsministeriet
LOV nr 1639 af 26/12/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om godskørsel og lov om buskørsel
(Ændring af bødesatser)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 633 af 12/06/2013 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning og lov om restaurationsvirksomhed og alkoholbevilling m.v.
(Seksualforbrydelser)

Justitsministeriet
LOV nr 542 af 08/06/2006 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og forskellige andre love
(Styrkelse af indsatsen for at bekæmpe terrorisme m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 833 af 25/08/2005 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om udlevering af lovovertrædere
(Udleveringsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 207 af 05/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om trafikselskaber (Forenkling af afstandskrav til fjernbuskørsel m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 419 af 09/05/2006 - Gældende
Lov om juridisk rådgivning
Justitsministeriet
LBK nr 914 af 11/08/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af medieansvarsloven
(Medieansvarsloven)

Justitsministeriet
LOV nr 378 af 06/06/2002 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om konkurrence- og forbrugerforhold på telemarkedet, våbenloven, udleveringsloven samt lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige
(Gennemførelse af FN-konventionen til bekæmpelse af finansiering af terrorisme, gennemførelse af FN's Sikkerhedsråds resolution nr. 1373 (2001) samt øvrige initiativer til bekæmpelse af terrorisme m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 274 af 15/04/1997 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven og lov om udlægning af åndssvageforsorgen og den øvrige særforsorg m.v.(Samfundstjeneste og forstærket indsats mod seksualforbrydelser m.v.)
Justitsministeriet
LOV nr 433 af 10/06/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om udlevering af lovovertrædere og lov om udlevering af lovovertrædere til Finland, Island, Norge og Sverige
(Gennemførelse af EU-rammeafgørelse om den europæiske arrestordre m.v.)

Justitsministeriet
LOV nr 1719 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af straffeloven, retsplejeloven, lov om erstatningsansvar og medieansvarsloven (Freds- og ærekrænkelser m.v.)
Justitsministeriet
LOV nr 53 af 31/01/2001 - Gældende
Lov om visse aspekter af Danmarks Eksportråds virke
Udenrigsministeriet
LBK nr 1144 af 14/09/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om udstationering af lønmodtagere m.v.
(Udstationeringsloven)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 1558 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om elektroniske cigaretter m.v. (Tilførsel af kontrolopgave til Sikkerhedsstyrelsen)
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 3 af 03/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om produktsikkerhed
Erhvervsministeriet
DSK nr 11090 af 28/10/1986 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om tillæg til borgerlig straffelov angående forræderi og anden landsskadelig virksomhed.
Justitsministeriet
LOV nr 595 af 14/06/2011 - Gældende
Lov om næring
Erhvervsministeriet
DSK nr 11050 af 28/10/1986 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om tillæg til lov nr. 259 af 1. juni 1945 om tillæg til borgerlig straffelov angående forræderi og anden landsskadelig virksomhed.
Justitsministeriet
LBK nr 1201 af 28/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af arkivloven
Kulturministeriet
LOV nr 406 af 28/08/1945 - Gældende
Lov om Tillæg til Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed.(* 1) (* 2)
Justitsministeriet
LOV nr 286 af 24/04/1996 - Gældende
Lov om brug af helbredsoplysninger m.v. på arbejdsmarkedet (Helbredslov)
Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 347 af 14/05/2008 - Gældende
Lov om ændring af lov om fuldbyrdelse af visse strafferetlige afgørelser i Den Europæiske Union, lov om udlevering af lovovertrædere og lov om Det Centrale Dna-profil-register
(Gennemførelse af rammeafgørelsen om en europæisk bevissikringskendelse og rammeafgørelsen om anvendelse af princippet om gensidig anerkendelse på domme i straffesager om idømmelse af frihedsstraf m.v.)

Justitsministeriet
LBK nr 89 af 29/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af designloven
(Designloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 204 af 26/03/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om visse spil, lotterier og væddemål og andre love og om ophævelse af lov om væddemål i forbindelse med heste- og hundevæddeløb
(Medtagelse af hestevæddeløbssporten på fordelingsnøglen for tips- og lottomidler)

Skatteministeriet
LOV nr 437 af 08/05/2018 - Gældende
Lov om sikkerhed i net- og informationssystemer for operatører af væsentlige internetudvekslingspunkter m.v.
Forsvarsministeriet
LBK nr 368 af 06/07/1946 - Gældende
Bekendtgørelse af Lov om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed. (* 1)
Justitsministeriet
LBK nr 362 af 02/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v.
(Børneattestloven)

Kulturministeriet
LBK nr 346 af 14/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om administration af forordning om oprettelse af en europæisk gruppe for territorialt samarbejde (EGTS)
(EGTS-loven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 155 af 20/02/2013 - Gældende
Lov om indretning m.v. af visse produkter
Erhvervsministeriet
LBK nr 735 af 05/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om det europæiske selskab (SE-loven)
(SE-loven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 138 af 07/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kommunale og regionale valg
(Kommunal- og regionalvalgloven)

Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 112 af 03/02/2012 - Gældende
Lov om tilhold, opholdsforbud og bortvisning
Justitsministeriet
LOV nr 23 af 15/01/2018 - Gældende
Lov om ioniserende stråling og strålebeskyttelse (strålebeskyttelsesloven)
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 506 af 23/05/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om tv-overvågning og lov om retshåndhævende myndigheders behandling af personoplysninger (Videreførelse af regler om behandling af personoplysninger i forbindelse med tv-overvågning, mulighed for deling mellem erhvervsdrivende af billed- og lydoptagelser fra tv-overvågning af formodede gerningspersoner m.v.)
Justitsministeriet
LBK nr 20 af 11/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af dyreværnsloven
(Dyreværnsloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 572 af 06/06/2007 - Gældende
Lov om ændring af konkurrenceloven, retsplejeloven, lov om indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren og lov om Klagenævnet for Udbud
(Styrket indsats mod karteller, forbedrede kontrol- og efterforskningsinstrumenter og mere konkurrence om offentlige ydelser)

Erhvervsministeriet
LBK nr 582 af 24/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forsvarets formål, opgaver og organisation m.v.
(Forsvarsloven)

Forsvarsministeriet
LOV nr 327 af 23/03/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om forbud mod salg af tobak og alkohol til personer under 18 år og lov om forbud mod tobaksreklame m.v.
(Krav om billedlegitimation og skiltning herom samt forbud mod reklame for tobaksvarer på internettet for specialbutikker)

Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 409 af 11/05/2016 - Gældende
Lov om aktiviteter i det ydre rum
Uddannelses- og Forskningsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>