Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på klassisk  fandt 946 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 439 af 10/06/2003 - Gældende
Lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
(Ændringer som følge af lov om TV 2/DANMARK A/S)

Kulturministeriet
LBK nr 30 af 14/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om scenekunst
Kulturministeriet
BEK nr 1322 af 26/11/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om bekæmpelse af klassisk svinepest
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1288 af 20/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning og bekæmpelse af TSE hos får og geder
(TSE bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 532 af 25/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om lister over smitsomme sygdomme til lov om hold af dyr og anmeldepligt af sygdommene
(Listebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1228 af 23/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om dyresundhedsbestemmelser for behandling og markedsføring af animalske fødevarer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 263 af 19/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 915 af 02/09/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om indførsel af fødevarer med særlige restriktioner og om straffebestemmelser for overtrædelse af diverse EU-retsakter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1234 af 15/12/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om præparater og undersøgelser ved Danmarks Tekniske Universitet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 27 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ornesæd
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 256 af 19/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 357 af 11/05/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om vedtægt for Det Kongelige Teater og Kapel
Kulturministeriet
BEK nr 719 af 09/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om udbud af digital public service-radiokanal med fokus på kultur
Kulturministeriet
BEK nr 755 af 22/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om samhandel inden for den Europæiske Union og import fra tredjelande af kvæg, svin, får og geder og om straffebestemmelser for overtrædelse af relaterede EU-retsakter
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 267 af 25/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om udbud af public service-radiokanal med tilhørende sendemuligheder (den fjerde FM-kanal og DAB)
Kulturministeriet
BEK nr 1252 af 11/11/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om specialuddannelse til hospitalsfysiker
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 107 af 12/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om adgang til bacheloruddannelser ved universiteterne og de videregående kunstneriske uddannelsesinstitutioner på Uddannelses- og Forskningsministeriets område
(Bacheloradgangsbekendtgørelsen)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 393 af 09/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til frisør
Undervisningsministeriet
BEK nr 647 af 28/06/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelsen til stenhugger og stentekniker
Børne- og Undervisningsministeriet
BEK nr 801 af 21/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om reklamer og sponsorering m.v. af programmer i radio, fjernsyn og on demand-audiovisuelle medietjenester samt indgåelse af partnerskaber
(Reklamebekendtgørelsen)

Kulturministeriet
BEK nr 567 af 03/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om grundfag, erhvervsfag og erhvervsrettet andetsprogsdansk i erhvervsuddannelserne
Undervisningsministeriet
BEK nr 213 af 05/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om eksport af fødevarer og fødevarekontaktmaterialer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 191 af 20/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for kørelæreruddannelsen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1463 af 02/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2017.0
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 3652 af 04/09/1990 - Gældende
En ledig mag.art. i klassisk arkæologi havde dokumenteret, at han også var arbejdssøgende til specialarbejde.
Beskæftigelsesministeriet
1995/1 LSF 128 - Gældende
1995 LSF 128 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM STATENS KUNSTFOND
Folketinget
1996/1 BSF 112 - Gældende
1996 BSF 112 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM ET UDREDNINGSARBEJDE VEDRØRENDE ÆNDRINGER I EMBEDSMÆNDENES ROLLE I DEN OFFENTLIGE FORVALTNING
Folketinget
VEJ nr 54 af 07/05/1997 - Gældende
Vejledning om lægers anmeldelse af Creutzfeldt-Jakob sygdom og beslægtede spongiforme encefalopatier
Sundheds- og Ældreministeriet
2014/1 BSF 37 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ny forberedelsesskole for unge (reform af hf)
Folketinget
2002/1 BTB 47 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om en registreringsordning for alternative behandlere
Folketinget
VEJ nr 9698 af 28/08/2018 - Gældende
Retningslinjer for universitetsuddannelser rettet mod undervisning i de gymnasiale uddannelser samt undervisning i gymnasiale fag i eux-forløb (Faglige mindstekrav)
(Faglige mindstekrav)

Uddannelses- og Forskningsministeriet
2013/1 BSF 7 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om ny forberedelsesskole for unge (reform af hf)
Folketinget
2017/1 LSF 229 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om hold af dyr, lov om fødevarer og lov om foderstoffer (Strafskærpelse som led i indsatsen mod afrikansk svinepest)
Miljø- og Fødevareministeriet
2002/1 LSV 161 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om Statens Kunstfond
(Ophør af igangsætningsstipendier)

Folketinget
1997/1 LSF 65 - Gældende
1997 LSF 65 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM STATENS KUNSTFOND (IGANGSÆTNINGSSTIPENDIER TIL SKABENDE KUNSTNERE)
Folketinget
KEN nr 10167 af 10/10/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-550.
Justitsministeriet
AFG nr 10938 af 02/10/2006 - Gældende
Afgørelse af 2. oktober 2007 fra Ankenævnet vedr. Praktikvirksomheder
Erhvervsministeriet
1991/1 LSF 101 - Gældende
1991 LSF 101 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF TEATERLOV (DET KONGELIGE TEATER OG KAPEL)
Folketinget
KEN nr 10217 af 19/09/2008 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. salg af antik spansk guitar – skattefri indtægt ved salg af privat indbo – bindende svar
Skatteministeriet
2008/1 LSF 78 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om radio- og fjernsynsvirksomhed
(Forlængelse af programtilladelser til den fjerde og femte FM-radiokanal)

Kulturministeriet
KEN nr 9718 af 12/08/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0327
Justitsministeriet
AFG nr 10027 af 02/11/1988 - Gældende
Et ansøgt varemærkes krænkelse af et ophavsretsligt beskyttet kunstværk.
Erhvervsministeriet
KEN nr 9255 af 21/02/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Tatovørvirksomhed momsfritaget som anden kunstnerisk virksomhed
Skatteministeriet
2002/1 BTL 161 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Statens Kunstfond
(Ophør af igangsætningsstipendier)

Folketinget
KEN nr 10096 af 25/06/2010 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10015 af 04/10/1989 - Gældende
Nyhedskrav ikke opfyldt i patentansøgning.
Erhvervsministeriet
KEN nr 10260 af 20/10/2002 - Gældende
Klage over fejldiagnosticering af akutte brystsmerter (bristning af pulsåre til venstre arm med blødning til lungehulen)
Sundheds- og Ældreministeriet
STV nr 20016 af 01/01/1990 - Gældende
MOMSVEJL., AFGØRELSER 1990 1087 MN. BILLETSTØTTEORDNING
Skatteministeriet
KEN nr 12693 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over overset hoftebrud
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10383 af 01/12/2016 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 1. december 2016 – Erhverv – Særlige individuelle kvalifikationer – Kok
Udlændinge- og Integrationsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>