Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på klassisk  fandt 947 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
KEN nr 9043 af 06/12/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - ej handicap - kompetence - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2018/1 LSF 35 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om folkehøjskoler (Tilladelse til at fravige lovens krav om gennemførelse af lange kurser (seniorhøjskoler) m.v.)
Kulturministeriet
AFG nr 10022 af 30/08/2016 - Gældende
Godtgørelse - energiafgifter - rengøring
Skatteministeriet
KEN nr 11219 af 21/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - er handicap - kommuner - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2008/1 BTL 120 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om finansiel virksomhed og forskellige andre love
(Videregivelse af kundeoplysninger, outsourcing, oprettelse af andelsklasser og ændringer i hvidvaskloven m.v.)

Folketinget
2002/1 LSF 128 - Gældende
Forslag til Lov om Kunstrådet
Kulturministeriet
1992/1 LSF 341 - Gældende
1992 LSF 341 FORSLAG TIL LOV OM ÆNDRING AF LOV OM MUSIK
Folketinget
FOU nr 1998.491 - Gældende
Forligsmæssig afskedigelse. Afgørelsesbegrebet i forvaltningsloven
Folketinget
VEJ nr 10718 af 01/10/2015 - Gældende
At-vejledning A.1.8-5 om gravides og ammendes arbejdsmiljø Januar 2009 - Opdateret: Oktober 2015
Beskæftigelsesministeriet
CIR nr 9656 af 21/11/2013 - Gældende
Cirkulære om opslag, besættelse af og ansættelse i præste- og provstestillinger, forberedelse af sager om ansættelse og udfærdigelse af ansættelsesbevis
(Til biskopper, provster og præster)

Kirkeministeriet
1988/1 LSF 198 - Gældende
1988 LSF 198 FORSLAG TIL TEATERLOV
Folketinget
VEJ nr 10076 af 18/12/2018 - Gældende
Vejledning om jobrotation
Beskæftigelsesministeriet
FOU nr 2015.6 - Gældende
2015-6. Ankestyrelsen var part i en sag i Ligebehandlingsnævnet og varetog samtidig sekretariatsbetjeningen af nævnet i sagen. Myndighedsinhabilitet
Folketinget
AFG nr 10968 af 25/08/2015 - Gældende
Bindende svar - Cykelarrangement - et personalegode
Skatteministeriet
FOU nr 1994.440 - Gældende
Krav om psykiatrisk behandling som betingelse for opfølgning af sygedagpengesag.
Folketinget
AFG nr 60173 af 14/07/1998 - Gældende
Scandlines A/S ctr. Konkurrencerådet
Erhvervsministeriet
2011/1 LSF 136 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om jernbane og lov om offentlige veje
(Afgifter, gebyrer, internationale vedtagelser, godkendelse af uddannelsessteder m.v.)

Transportministeriet
2015/1 LSF 50 - Gældende
Forslag til Lov om EKF Danmarks Eksportkredit
Erhvervs- og Vækstministeriet
AFG nr 9842 af 25/06/2019 - Gældende
Pensionsbeskatning - Skattebegunstigede pensionsmidler - Investering
Skatteministeriet
FOU nr 1997.323 - Gældende
Klage over bedømmelsesudvalg
Folketinget
AFG nr 10510 af 12/05/1998 - Gældende
Kommanditselskab ikke anset for at være kommanditaktieselskab
Erhvervsministeriet
2012/1 LSF 104 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om menighedsråd, lov om valg til menighedsråd, lov om valgmenigheder og lov om bestyrelse og brug af folkekirkens kirker m.m.
(Valgret og valgbarhed i pastorater med flere sogne samt udvidet adgang til brug af folkekirkens kirker m.v.)

Ministeriet for Ligestilling og Kirke
2000/1 LSF 151 - Gældende
Forslag til Lov om billedkunst
Kulturministeriet
KEN nr 9296 af 21/03/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01075
Justitsministeriet
KEN nr 10308 af 19/12/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-01030
Justitsministeriet
FOU nr 1997.333 - Gældende
Afskedigelse i forbindelse med personalereduktion. Intern delegation af kompetence. Inhabilitet. Partshøring
Folketinget
KEN nr 9540 af 01/11/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00129
Justitsministeriet
2003/1 LSF 19 - Gældende
Forslag til Lov om sektorforskningsinstitutioner
Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
2016/1 BTL 58 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om de gymnasiale uddannelser
Folketinget
AFG nr 11507 af 24/11/2015 - Gældende
Bindende svar - Udbetalinger - FNs pensionsordning - bortseelsesret - skattepligt efter PBL § 53 A, stk. 5 - ikke praksisændring
Skatteministeriet
1996/1 BR 6 - Gældende
1996 BR 6 BERETNING FRA UDVALGET VEDRØRENDE ANALYSE AF DEMOKRATI OG MAGT I DANMARK NR 6 1996-97, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 10296 af 22/11/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-01014
Justitsministeriet
1998/1 LSF 160 - Gældende
Forslag til Lov om sygdomme og infektioner hos dyr
Fødevareministeriet
2003/1 BSF 45 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om sikring af frivillighed ved økonomisk støtte til politiske partier
Folketinget
KEN nr 9608 af 14/12/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00173
Justitsministeriet
2012/1 LSF 166 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af retsplejeloven og lov om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser
(Udvidelse af ordning om underretning af forurettede og styrkelse af rammerne for behandling af ansøgninger om offererstatning)

Justitsministeriet
2013/1 BTL 33 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af sundhedsloven og lov om klage- og erstatningsadgang inden for sundhedsvæsenet
(Gennemførelse af dele af direktiv 2011/24/EU om patientrettigheder i forbindelse med grænseoverskridende sundhedsydelser m.v.)

Folketinget
2003/1 BTB 213 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om fortsat dansk bidrag til en multinational sikringsstyrke i Irak.
Folketinget
FOU nr 2012.0001 - Gældende
2012-1. Udlevering af skolebøger ved manglende aflevering. Erstatning for bortkomne skolebøger
Folketinget
AFG nr 9728 af 27/06/2017 - Gældende
Aktieombytning - henstandssaldo - omgåelse
Skatteministeriet
KEN nr 9257 af 29/04/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00559
Justitsministeriet
KEN nr 9466 af 13/05/2009 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. et selskabs ydelser til pensionskasse – arbejdsgiver- og selvbetalerindbetalinger – finansiel transaktion
Skatteministeriet
2004/2 BTL 112 og L 113 - Gældende
Betænkning over I. Forslag til lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer
(Konsekvensændringer som følge af lov om opkrævning og inddrivelse af visse fordringer samlingen af inddrivelsen i Skatteministeriet)

Folketinget
1991/1 LSF 180 - Gældende
1991 LSF 180 FORSLAG TIL LOV OM DET DANSKE KLASSELOTTERI A/S
Folketinget
2018/1 LSF 42 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af færdselsloven (Klip i kørekortet for benyttelse af håndholdt teleudstyr og andre håndholdte kommunikationsapparater under kørsel m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
AFG nr 9482 af 26/04/2016 - Gældende
Bindende svar - Arv - Gave - Formueoverdragelse - Gaveafgiftspligtig - Trust
Skatteministeriet
2004/1 LSF 129 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af visse skatte- og afgiftslove, arbejdsmarkedsfondsloven, opkrævningsloven og miljøbeskyttelsesloven
(Indsats mod skatte- og afgiftsunddragelse)

Skatteministeriet
2012/1 LSF 119 - Gældende
Forslag til Lov om Statens Kunstfonds virksomhed
Kulturministeriet
2001/2 TBL 126 - Gældende
Tillægsbetænkning over Forslag til lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik og integrationsloven
(Ændring af reglerne om ret til kontanthjælp, introduktionsydelse m.v.)

Folketinget
AFG nr 9802 af 24/05/2016 - Gældende
Selskab ikke anset for et investeringsselskab, omfattet af ABL § 19
Skatteministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>