Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på knud 6  fandt 1809 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 295 af 17/11/1953 - Gældende
Lov om tillæg til lov nr. 279 af 11. november 1931 vedrørende internationalprivatretlige bestemmelser mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige om ægteskab, adoption og værgemål.
Børne- og Socialministeriet
LOV nr 336 af 06/06/1991 - Gældende
Lov om forbud mod ophold på og færdsel gennem forsvarets skydeområder og andre militære områder (* 1)
Forsvarsministeriet
LOV nr 27 af 18/01/1991 - Gældende
Lov om humanitær bistand til ofre for den væbnede konflikt i Mellemøsten
Forsvarsministeriet
LOV nr 543 af 20/08/1987 - Gældende
Lov om fastsættelse af vilkår for speciallægehjælp m.v. efter lov om offentlig sygesikring
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 37 af 26/01/1977 - Gældende
Lov om udstedelse af statspræmieobligationer
Finansministeriet
LOV nr 576 af 16/11/1977 - Gældende
Lov om fornyelse af et statspræmieobligationslån
Finansministeriet
LOV nr 228 af 08/04/1992 - Gældende
Lov om tilvejebringelse af befordringsmidler til det militære forsvar og civilforsvaret (* 1)
Forsvarsministeriet
LOV nr 498 af 23/12/1970 - Gældende
Lov om udlevering til andet nordisk land i anledning af visse beslutninger om forsorg eller behandling.
Justitsministeriet
LBK nr 84 af 03/02/2000 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om statstilskud til energibesparelser m.v. i erhvervsvirksomheder
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 175 af 30/04/1969 - Gældende
Lov om ændringer i forskellige lovbestemmelser som følge af ændringerne i den kommunale styrelseslovgivning
Forsvarsministeriet
LOV nr 1 af 11/03/1987 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 169 af 05/06/1953 - Gældende
Danmarks Riges Grundlov (Grundloven) (* 1)
(Grundloven)

Statsministeriet
LOV nr 1218 af 27/12/1996 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og regeringen i Folkerepublikken Bangladesh
Skatteministeriet
LOV nr 50 af 29/01/1991 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 8 af 09/01/1998 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 461 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 1551 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 230 af 21/04/1999 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 670 af 09/07/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige regler for fiskeriet i Mariager Fjord
Udenrigsministeriet
BEK nr 487 af 26/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om visse bestemmelser for fiskeri i Skive-Karup Å
Udenrigsministeriet
BEK nr 674 af 08/07/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om stoprist eller spærrenet i fiskeredskaber i visse salte vande
Udenrigsministeriet
BEK nr 454 af 14/06/2002 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse bestemmelser i lov om ændring af lov om elforsyning og visse andre energilove
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 436 af 22/06/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af §§ 16 og 17 i lov om apotekervæsenet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 854 af 23/10/1992 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om tilvejebringelse af befordringsmidler til det militære forsvar og civilforsvaret
Forsvarsministeriet
BEK nr 324 af 18/09/1952 - Gældende
Bekendtgørelse om inddragelse af Rands fjord under de for ferske vande gældende regler.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 576 af 22/11/1978 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervelse af dansk indfødsret ved afgivelse af erklæring.
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 544 af 20/08/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om ophævelse af bekendtgørelse om midlertidige regler om adgang til speciallægehjælp m.v. ved praktiserende speciallæge efter sygesikringsloven
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 399 af 30/09/1950 - Gældende
Bekendtgørelse om oprettelse af et register over islandske statsborgere, der nyder lige ret med danske statsborgere.
Justitsministeriet
BEK nr 845 af 07/11/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om apotekers handel med visse varer
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 523 af 23/12/1950 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelsen af kapitel II i lov nr. 504 af 20. december 1950 om ordning af visse indfødsretlige forhold.
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 563 af 06/08/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om registrering af rettigheder over luftfartøjer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 91 af 25/03/1968 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af visse lovbestemmelser i lov om søfartsuddannelse
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 188 af 21/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Fyn, inkl. de sydfynske øer (Ærø og Langeland)
Udenrigsministeriet
BEK nr 500 af 06/06/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om overførsel af kapital til elproduktionsvirksomheder
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 948 af 19/10/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om elforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 315 af 27/06/1972 - Gældende
Bekendtgørelse om kontrol med den fredelige udnyttelse af nukleare materialer
Forsvarsministeriet
BEK nr 1420 af 12/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb
Udenrigsministeriet
BEK nr 500 af 29/12/1970 - Gældende
Bekendtgørelse om behandling af sager om udlevering til andet nordisk land i anledning af visse beslutninger om forsorg eller behandling.
Justitsministeriet
BEK nr 744 af 16/08/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om vedtægter for samarbejde mellem menighedsråd
Kirkeministeriet
BEK nr 657 af 30/12/1985 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedszoner og zoner til overholdelse af orden og forebyggelse af fare
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 463 af 24/11/1950 - Gældende
Bekendtgørelse om gennemførelse af lov nr. 252 af 27. maj 1950 om dansk infødsret.
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 755 af 04/12/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om ordensreglement for havnespor samt spor, der ligger i vej, gade eller plads, der er åben for almindelig færdsel
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1126 af 29/12/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om elforsyning, lov om ændring af lov om elforsyning og lov om ændring af lov om varmeforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 172 af 31/03/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer af landets inddeling i kommuner og amtskommuner samt folketingsvalgkredse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 448 af 06/11/1970 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om motorkøretøjer, der erhvervsmæssigt benyttes til befordring af personer. (Hyrevogne). (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 687 af 14/11/1988 - Gældende
Bekendtgørelse om bedømmelses- og antagelseskommissioner samt om overførelse af personel fra frivillig tjeneste til værnepligtstjeneste i forsvaret
Forsvarsministeriet
BEK nr 829 af 29/08/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere
(Indkøbsforeninger)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 53 af 02/02/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om forfremmelsesnævn i staten (* 1)
Finansministeriet
BEK nr 828 af 10/12/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om tjenestepligt for forsvarets personel i forbindelse med uddannelse
Forsvarsministeriet
BEK nr 682 af 21/12/1978 - Gældende
Bekendtgørelse om planlægning af den lokale og regionale kollektive personbefordring uden for hovedstadsområdet.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>