Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på knud den hellige  fandt 1129 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 1218 af 27/12/1996 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst mellem Kongeriget Danmarks regering og regeringen i Folkerepublikken Bangladesh
Skatteministeriet
LOV nr 1551 af 20/12/2006 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 8 af 09/01/1998 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
LOV nr 461 af 17/06/2008 - Gældende
Lov om indfødsrets meddelelse
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 487 af 26/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om visse bestemmelser for fiskeri i Skive-Karup Å
Udenrigsministeriet
BEK nr 1331 af 20/12/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af lov om ændring af lov om tilskud til elproduktion
(Elproduktionstilskudsloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 188 af 21/02/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om fredningsbælter ved Fyn, inkl. de sydfynske øer (Ærø og Langeland)
Udenrigsministeriet
BEK nr 32 af 27/01/1971 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om forskrifter for maskinanlæg m.v. i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 948 af 19/10/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om ikrafttræden af dele af lov om elforsyning
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1420 af 12/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige fiskeriregler og fredningsbælter i Vadehavet og i visse sydjyske vandløb
Udenrigsministeriet
BEK nr 755 af 04/12/1989 - Gældende
Bekendtgørelse om ordensreglement for havnespor samt spor, der ligger i vej, gade eller plads, der er åben for almindelig færdsel
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 829 af 29/08/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om indkøbsforeninger for mindre jordbrugere
(Indkøbsforeninger)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 828 af 10/12/1990 - Gældende
Bekendtgørelse om tjenestepligt for forsvarets personel i forbindelse med uddannelse
Forsvarsministeriet
BEK nr 682 af 21/12/1978 - Gældende
Bekendtgørelse om planlægning af den lokale og regionale kollektive personbefordring uden for hovedstadsområdet.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
EBV nr 5030 af 08/12/1983 - Gældende
Eneretsbevilling om tilladelse til Dansk Olie og Naturgas A/S til at efterforske og indvinde geotermisk energi
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1615 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand
Udenrigsministeriet
BEK nr 1078 af 03/10/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om offentlige afsendere i Offentlig Digital Post
Finansministeriet
BEK nr 1067 af 21/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttede naturtyper
(Naturtypebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 534 af 08/07/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om statstilskud til omstilling af ældre boliger til kraftvarme
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 642 af 10/11/1919 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Meddelelse af Eneretsbevilling til Ombygning af Jernbanen fra Frederikshavn til Skagen fra smalsporet til normalsporet samt til Drift af den ombyggede Bane.
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1595 af 06/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter
(Habitatbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 247 af 03/06/1971 - Gældende
Bekendtgørelse om skibsmandskabets opholdsrum m.v. i fiskeskibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 963 af 26/08/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsfiskeriets grundkursus
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 612 af 25/06/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning af tekniske hjælpemidler
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 479 af 25/05/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 387 af 07/07/1969 - Gældende
Bekendtgørelse om forskrifter for maskinanlæg m.v. i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 693 af 10/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om indretning m.v. af maskiner
Erhvervsministeriet
BEK nr 945 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om klassificering og fastsættelse af mål for naturtilstanden i internationale naturbeskyttelsesområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1718 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om godkendelse og syn af køretøjer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 12 af 07/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om dyreforsøg
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 448 af 11/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om miljømål for overfladevandområder og grundvandsforekomster
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 839 af 22/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om afgrænsning af oplande til søer med krav om skærpede fosforlofter
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 10323 af 20/01/2008 - Gældende
Klage over biopsi af større knude i bryst i almen praksis
Sundheds- og Ældreministeriet
DOM nr 3125 af 13/02/1990 - Gældende
Bod 2.2.1. Overenskomstbrud og bod pålagt Faglig voldgift. Kollektiv arbejdsret generelt. Omgåelse. Organisationsforhold. Processuelle spørgsmål 2.2. - i forhold til faglige voldgiftsretter og 3.1. Arbejdsprocessens parter Virksomhedsoverdragelse. (* 1) (* 2) Kroejer, der bortforpagtede kroen til et selskab, han selv kontrollerede, blev identificeret med selskabet i relation til opfyldelse af en kollektivoverenskomst. Landsorganisationen i Danmark for Hotel- og Restaurationspersonalets Samvirke for Hotel- og Restaurationspersonalets Forbund i Danmark, Gastronomisk Landsforbund og Tjenerforbundet i Danmark (konsulent Morten Ulrich) mod 1. Hejse Kro ved kroejer Knud Pedersen, Skærbækvej 17, Hejse, 7000 Fredericia (advokat Ib Skovbo) samme mod 2. Dansk Arbejdsgiverforening for Arbejdsgiverforeningen af Hoteller og Restauranter for Hejse Kro ved kroejer Knud Pedersen, samme mod 3. Dansk Arbejdsgiverforening for Hejse Kro ved kroejer Knud Pedersen, (advokat Henrik Uldal) Dommere: Ole Espersen, Otto Hansen, Erik Nielsen, Anne M. Pedersen, Pontoppidan (retsformand), Sarroe og Sløk.
Beskæftigelsesministeriet
DOM nr 3004 af 26/01/1988 - Gældende
Bod 2.3.2. Bod ikke pålagt. Fællesmøder. Organisationsansvar 4.2.(* 1) (* 2) Ikke bod for arbejdsgiverens overenskomststridige adfærd, da spørgsmålet om rette fortolkning af overenskomsten var tvivlsom og først havde fundet sin afgørelse ved voldgiftskendelse. Sømændenes Forbund i Danmark (cand.jur. Keld Olsen) mod Dansk Arbejdsgiverforening og samme for Danmarks Rederiforening og samme for Rederiet A.P. Møller, A/S Dampskibsselskabet Norden Rederiet Mortensen og Lange, Kosan Tankers A/S og Rederiet Knud I. Larsen (advokat H.C. Springborg). Dommere: Vejgaard Andersen, Bredmose, Bæhring, Arnold Hansen, Nyløkke Jørgensen, Mundt (retsformand) og Ebbe Nielsen.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 15103 af 21/06/1994 - Gældende
Information og samtykke.
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 12652 af 31/12/2001 - Gældende
Klage over manglende diagnosticering af brystkræft i forbindelse med operation
Sundheds- og Ældreministeriet
AFG nr 10656 af 02/10/1998 - Gældende
God revisorskik
Erhvervsministeriet
KEN nr 10161 af 20/06/2005 - Gældende
Klage over manglende information forud for en operation i brystet (information om sentinel node diagnostik)
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 4004 af 10/01/1991 - Gældende
Byfornyelse - ekspropriation - erstatning
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9540 af 01/11/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00129
Justitsministeriet
KEN nr 9528 af 23/05/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01109
Justitsministeriet
KEN nr 9608 af 14/12/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00173
Justitsministeriet
1995/1 BR 3 - Gældende
1995 BR 3 BERETNING OM UNDERSØGELSEN AF REGERINGENS HÅNDTERING AF THULE-SAGEN NR 3 1995-96, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9713 af 28/10/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-737
Justitsministeriet
KEN nr 11232 af 31/12/1999 - Gældende
Utilstrækkelig behandling
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 10643 af 13/10/1999 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 107/1999
Justitsministeriet
DOM nr 3017 af 06/02/1992 - Gældende
Landsorganisationen i Danmark for Dansk Typograf-Forbund (konsulent Niels Chr. Daugaard) mod Dansk Arbejdsgiverforening for Grafisk Arbejdsgiverforening for E. Schønemanns Eftf., Nyborg, (advokat Merete Preisler). Dommere: Brink, Bæhring, Kardel (retsformand), Knap Kofod, Gert Kristensen og Spang-Hanssen. Bod 2.2.2.. Særoverenskomst. Nedsættelse af ugeløn med tilkendegivelse af, at manglende accept heraf ville medføre opsigelse, ikke anset overenskomststridig.(* 1) (* 2)
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10403 af 12/06/2008 - Gældende
Klage over føleforstyrrelser i fødder
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 5008 af 18/07/1989 - Gældende
Tilslutningspligt til kollektiv varmeforsyning - fritidshus - helårshus
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>