Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på korrespondanc  fandt 3309 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
LOV nr 331 af 14/05/1997 - Gældende
Lov om ændring af lov om udenrigstjenesten (Udenrigstjenestens interne korrespondance)
Udenrigsministeriet
LOV nr 380 af 02/06/1999 - Gældende
Lov om ændring af skattekontrolloven, kildeskatteloven, arbejdsmarkedsfondsloven, toldloven og en række afgiftslove
Skatteministeriet
LOV nr 601 af 18/06/2012 - Gældende
Lov om ændring af sundhedsloven og lov om Det Etiske Råd
(Digital ansøgning om tilskud til lægemidler, organisatorisk ændring af embedslægeinstitutionerne, nedlæggelse af Det Nationale Forebyggelsesråd samt ændring af sekretariatet for Det Etiske Råd)

Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 1115 af 28/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om narkotikaprækursorer
(Narkotikaprækursorerloven)

Skatteministeriet
LBK nr 165 af 08/02/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af lystfartøjsforsikringer (lystfartøjsforsikringsafgiftsloven)
(Lystfartøjsforsikringsafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 127 af 22/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af konsum-is
(Isafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1482 af 06/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af skadesforsikringer
(Skadesforsikringsafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 231 af 22/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under Den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v. (landbrugsstøtteloven)
(Landbrugsstøtteloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 21159 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af Det europæiske økonomiske Fællesskab (EØF-traktaten), herunder konventionen vedrørende fælles institutioner for De europæiske Fællesskaber Bilag til EØF-traktaten II. Protokoller Protokol vedrørende Det Europæiske Økonomiske Fællesskabs privilegier og immuniteter (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 244 af 10/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af hermetisk forseglede nikkel-cadmium-akkumulatorer (lukkede nikkel-cadmium-batterier)
(Batteriafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 213 af 27/02/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af ansvarsforsikringer for motorkøretøjer m.v. (motoransvarsforsikringsafgiftsloven)
(Motoransvarsforsikringsafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 126 af 22/02/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forskellige forbrugsafgifter
(Forbrugsafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 94 af 26/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om statstilskud til elintensive virksomheder
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 432 af 02/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af visse klorerede opløsningsmidler
(Opløsningsmiddelafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 239 af 07/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af lønsum m.v.
(Lønsumsafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 337 af 07/04/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgifter af spil
(Spilleafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1323 af 11/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af spildevand
(Spildevandsafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 962 af 27/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af ledningsført vand
(Vandafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1357 af 18/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstof indeholdt i gødninger m.m.
(Kvælstofafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 69 af 17/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af cfc og visse industrielle drivhusgasser
(Cfc-afgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 28 af 11/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af toldloven
(Toldloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1040 af 30/08/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af postlov
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 424 af 08/05/2012 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om statstilskud til dækning af udgifter til kuldioxidafgift i visse virksomheder med et stort energiforbrug
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LBK nr 412 af 21/04/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af affald og råstoffer (affalds- og råstofafgiftsloven)
(Affalds- og råstofafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 118 af 07/02/2012 - Gældende
Lov om gensidig bistand ved inddrivelse af fordringer i forbindelse med skatter, afgifter og andre foranstaltninger samt administrativt samarbejde på beskatningsområdet
(International bistandsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1292 af 21/11/2018 - Gældende
Lov om indgåelse af dobbeltbeskatningsoverenskomst og tilhørende protokol mellem Danmark og Japan
Skatteministeriet
LBK nr 1144 af 13/10/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af kvælstofoxider
(Kvælstofoxiderafgiftsloven (NOx))

Skatteministeriet
LBK nr 764 af 01/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om voksenansvar for anbragte børn og unge
(Voksenansvarsloven)

Social- og Indenrigsministeriet
LBK nr 1236 af 04/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af visse emballager, poser, engangsservice og pvc-folier (emballageafgiftsloven)
(Emballageafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 335 af 18/03/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af svovl
(Svovlafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 843 af 09/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af tinglysning af ejer- og panterettigheder m.v. (tinglysningsafgiftsloven)
(Tinglysningsafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1010 af 03/07/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af chokolade- og sukkervarer m.m. (chokoladeafgiftsloven)
(Chokoladeafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1494 af 06/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om spil
(Spilleloven)

Skatteministeriet
LOV nr 1345 af 21/12/2012 - Gældende
Lov om afgift af bidraget til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdomssikring og af arbejdsulykkeserstatninger m.v.
(Arbejdsskadeafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 82 af 21/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af spiritus m.m. (spiritusafgiftsloven)
(Spiritusafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 19 af 08/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om tobaksafgifter (tobaksafgiftsloven)
(Tobaksafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 426 af 03/05/2017 - Gældende
Lov om markedsføring
(Markedsføringsloven)

Erhvervsministeriet
LOV nr 21176 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De Europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Traktat om oprettelse af et fælles Råd og en fælles Kommission for De Europæiske Fællesskaber og tilhørende dokumenter (Fusionstraktaten) (* 1)
Udenrigsministeriet
LBK nr 232 af 26/02/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af bekæmpelsesmidler
(Bekæmpelsesmiddelafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 289 af 23/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af øl, vin og frugtvin m.m. (øl- og vinafgiftsloven)
(Øl- og vinafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 312 af 01/04/2011 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af naturgas og bygas
(Gasafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 817 af 06/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om kreditaftaler
(Kreditaftaleloven)

Justitsministeriet
LBK nr 308 af 24/03/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af elektricitet
(Elafgiftsloven)

Skatteministeriet
LOV nr 532 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om værdipapirhandel m.v., lov om finansiel virksomhed, lov om kreditaftaler, lov om finansielle rådgivere, lov om pantebrevsselskaber, lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og forskellige andre love (Ret til basal indlånskonto, gennemførelse af ændringer til gennemsigtighedsdirektivet, modernisering af reglerne for indsendelse af årsrapporter, udvidelse af forsikringsselskabers drift af anden virksomhed, præcisering af regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer m.v. og gennemførelse af boligkreditdirektivet m.v.)
Erhvervsministeriet
LBK nr 155 af 01/03/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af konkurrenceloven
(Konkurrenceloven)

Erhvervsministeriet
LBK nr 1080 af 03/09/2015 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om afgift af stenkul, brunkul og koks m.v.
(Kulafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 177 af 25/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om registreringsafgift af motorkøretøjer m.v. (registreringsafgiftsloven)
(Registreringsafgiftsloven)

Skatteministeriet
LBK nr 1218 af 25/11/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om miljøbeskyttelse
(Miljøbeskyttelsesloven)

Miljø- og Fødevareministeriet
LBK nr 1287 af 20/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om godkendte revisorer og revisionsvirksomheder (revisorloven)
Erhvervsministeriet
LBK nr 1118 af 26/09/2014 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om energiafgift af mineralolieprodukter m.v.
(Mineralolieafgiftsloven)

Skatteministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>