Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på korrespondanc  fandt 3272 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
KEN nr 9464 af 03/10/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00114
Justitsministeriet
UDT nr 9711 af 21/06/2016 - Gældende
2016-30. DR kunne afslå en journalists anmodning om aktindsigt i overordnede budgetoplysninger for P1
Folketinget
KEN nr 10038 af 24/08/1990 - Gældende
Begæring om genoprettelse af rettigheder efter patentlovens § 72, stk. 1 imødekommet, da dansk patentagents fristovervågningssystem ikke var mangelfuldt.
Erhvervsministeriet
BST nr 25055 af 28/02/1977 - Gældende
FORSVARSKOMMANDOBESTEMMELSE P.305-1 om skrivelsers udfærdigelse.
Forsvarsministeriet
STV nr 20107 af 01/01/2000 - Gældende
MOMSVEJLEDNINGEN 2000 AFSNIT T KONTROLBESTEMMELSER
Skatteministeriet
FOU nr 1983.235 - Gældende
Aktindsigt i brevvekslingen mellem EF-kommissionen og de danske myndigheder
Folketinget
UDT nr 9976 af 14/09/2016 - Gældende
Afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens § 24, stk. 1. Ekstrahering efter § 28, stk. 1. Ekstrahering efter § 29, stk. 1 – dokumenter udarbejdet til brug for ministerrådgivning
Folketinget
KEN nr 9049 af 30/01/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00598
Justitsministeriet
UDT nr 9944 af 15/09/2017 - Gældende
På enkelte punkter kritik af Beskæftigelsesministeriets delvise afslag på anmodning om aktindsigt i dokumenter og oplysninger om beregningsmetoder og beregningsgrundlag for loven om forlængelse og fornyelse af kollektive overenskomster og aftaler mv., herunder ministeriets beregninger af værdien af bortfald af 60-årsreglen. Ikke henstillet, at sagen blev genoptaget
Folketinget
2010/1 BTB 144 - Gældende
Betænkning over Forslag til folketingsbeslutning om opfordring til at trække aktstykke 128 af 12. maj 2011 om permanent toldkontrol i Danmark (styrket grænsekontrol) tilbage fra Finansudvalget med henblik på at styrke forudsætningerne for en mobil, fleksibel og efterretningsbaseret indsats mod grænseoverskridende kriminalitet
Folketinget
UDT nr 9189 af 06/03/2006 - Gældende
Remonstrationsordningen for klager på inddrivelsesområdet
Skatteministeriet
KEN nr 10176 af 18/10/2002 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 18. oktober 2002 vedr. Fast ejendom - næringsbeskatning
Skatteministeriet
KEN nr 9092 af 19/02/2004 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 2003-6-162
Justitsministeriet
FOU nr 2009.0503 - Gældende
2009 5-3. Afvejning af hensyn og udformning af begrundelse ved afslag på meraktindsigt
Folketinget
BKI nr 107 af 11/11/1968 - Gældende
Bekendtgørelse af Wienerkonventionen af 18. april 1961 om diplomatiske forbindelser samt de dertil knyttede to fakultative protokoller af samme dato om erhvervelse af statsborgerret og om tvungen bilæggelse af tvistigheder
Udenrigsministeriet
FOU nr 2016.30 - Gældende
2016-30. DR kunne afslå en journalists anmodning om aktindsigt i overordnede budgetoplysninger for P1
Folketinget
KEN nr 10115 af 22/05/1996 - Gældende
Dansk-tysk DBO, sygedagpenge
Skatteministeriet
KEN nr 9766 af 19/11/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - stillingsopslag - kompetence - medhold - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10367 af 31/08/2010 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 191-10 om arbejdsskade - ulykke - personskade - påvirkning/hændelse - årsagssammenhæng - anerkendelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9967 af 20/11/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0130
Justitsministeriet
UDT nr 9779 af 30/06/2016 - Gældende
Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter vedrørende flygtninge og migranter, der passerer uregistrerede gennem Danmark til Sverige. Ministerbetjeningsdokumenter. Ekstrahering. Meroffentlighed
Folketinget
UDT nr 9916 af 06/10/2014 - Gældende
Afslag på aktindsigt i oplysninger i bestyrelsesreferater og kvartalsrapporter fra en fond. Indhentelse af udtalelse fra fonden til brug for konkret vurdering af eventuel skadevirkning. Inddragelse i denne vurdering det forhold, at der tidligere var givet aktindsigt i oplysninger om samme emner og af lignende karakter
Folketinget
KEN nr 9380 af 06/04/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse ved. indeholdelse af A-skat for arbejdsudlejede udenlandske arbejdere
Skatteministeriet
FOU nr 2000.71 - Gældende
Aktindsigt. Dokumenter indgået til myndigheden. Opbevaring eller sagsbehandling
Folketinget
KEN nr 9141 af 18/11/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - parts og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9881 af 04/09/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold
Social- og Indenrigsministeriet
VEJ nr 132 af 03/08/1995 - Gældende
Vejledning om faglig bedømmelse af ansøgere til sygehusapotekerstillinger
Sundheds- og Ældreministeriet
KEN nr 9450 af 27/08/2013 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 13-70-00478
Justitsministeriet
KEN nr 10059 af 12/11/1993 - Gældende
Ansøgning om registrering af varemærket DANMØNT efter begrænsning tilbagesendt til Patentdirektoratet til fortsat behandling i realiteten, efter at Direktoratet tidligere havde afslået registrering på grund af forvekslelighed med det registrerede varemærke DAN
Erhvervsministeriet
KEN nr 9251 af 21/04/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00771
Justitsministeriet
UDT nr 9145 af 11/01/2019 - Gældende
Erhvervsministeriets endelige afgrænsning af ekstraheringspligtige oplysninger, der var offentligt tilgængelige i besvarelsen af et folketingsspørgsmål, jf. offentlighedslovens § 28, stk. 2, nr. 3, skete først i forbindelse med en udtalelse til ombudsmanden. Den burde være sket i forbindelse med ministeriets afgørelse om aktindsigt
Folketinget
KEN nr 11213 af 07/10/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om handicap - afskedigelse - kommuner - er handicap - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
STV nr 20019 af 01/01/1997 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1997 AFSNIT T - KONTROLBESTEMMELSER
Skatteministeriet
STV nr 20009 af 01/01/2002 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2002 AFSNIT T KONTROLBESTEMMELSER
Skatteministeriet
STV nr 20033 af 01/01/1996 - Gældende
MOMSVEJLEDNING, TEKST 1996 AFSNIT T - KONTROLBESTEMMELSER
Skatteministeriet
BST nr 25240 af 31/10/1992 - Gældende
Bestemmelser for aflevering, bevaring og kassation af arkivalier
Forsvarsministeriet
KEN nr 9331 af 19/05/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00774
Justitsministeriet
VEJ nr 9344 af 18/04/2016 - Gældende
Vejledning om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab
(Vejledning om afviklingsplanlægning og afviklingsberedskab)

Erhvervsministeriet
CIR1H nr 9779 af 06/10/2009 - Gældende
Cirkulære om fællesinstruks for folkekirkens konsulenter
Kirkeministeriet
KEN nr 10683 af 17/11/2005 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
UDT nr 4040 af 19/08/1983 - Gældende
Om lovliggørelse af bygnings placering over skel i mere end 10 år. (* 1)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
KEN nr 60413 af 21/03/1996 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 31/1996
Justitsministeriet
KEN nr 9182 af 27/02/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9699 af 29/07/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0356
Justitsministeriet
AFG nr 9691 af 22/08/2006 - Gældende
Aktieemission - værdiansættelse
Skatteministeriet
FOU nr 2007.333 - Gældende
Inhabil chef havde medvirket i afskedigelsessag mod en ansat
Folketinget
FOU nr 1981.152 - Gældende
Anholdelse og udsendelse af udlænding
Folketinget
KEN nr 10277 af 20/10/2003 - Gældende
Landsskatteretskendelse af 20. oktober 2003 vedr. advokatudgifter til køb af skuffeselskab samt udgifter til udarbejdelse af anpartshaveroverenskomst.
Skatteministeriet
KEN nr 10111 af 05/07/1993 - Gældende
Begær om fuld aktindsigt afslået efter forvaltningslovens § 15, stk. 1. (* 1)
Erhvervsministeriet
KEN nr 26280 af 17/11/1992 - Gældende
Udlandslempelse ved agentaftale
Skatteministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>