Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på korrespondanc  fandt 3272 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
FOU nr 1990.162 - Gældende
Formuleringsmåde i breve.
Folketinget
AFG nr 10004 af 11/02/1988 - Gældende
Et generalagentur for et udenlandsk livsforsikringsselskab uden for EF spurgte om forsikringsdokumenter kan opbevares på microfilm (* 1)
Erhvervsministeriet
AFG nr 4004 af 09/01/1986 - Gældende
Varmeforbrug nedsat p.g.a. fejl og mangler
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 9434 af 12/03/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10347 af 20/02/2008 - Gældende
Klage over håndtering af anmodning om aktindsigt, idet speciallæger skal opbevare deres papirer vedr. undersøgelse i forbindelse med udfærdigelse af erklæringer, samt besvare anmodninger om aktindsigt inden 10 dage
Sundheds- og Ældreministeriet
BKI nr 21899 af 28/11/1946 - Gældende
Overenskomst angaaende Telekommunikationskorrespondancen mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige. Stockholm, 23. Juli 1946; København 29. Juli 1946; Oslo 4. August 1946; Helsingfors, 20. September 1946 og Reykjavik, 28. November 1946 (* 1) (* 2)
Udenrigsministeriet
KEN nr 9876 af 25/09/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - hudfarve - race - adgangsbegrænsning - ej medhold
Social- og Indenrigsministeriet
STV nr 20061 af 01/01/1994 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1994 AFSNIT A.21 - TOLDGODTGØRELSE
Skatteministeriet
KEN nr 12220 af 22/06/2000 - Gældende
Udgifter til bistand i skattesager.
Skatteministeriet
KEN nr 10053 af 11/11/2011 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9376 af 06/04/2004 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. efteropkrævning af moms og energiafgifter hos tidligere produktionsselskab.
Skatteministeriet
FOU nr 2003.85 - Gældende
Aktindsigt i regionskontors sagsfremstilling til arbejdsmarkedsrådet Forvaltningslovens § 14, stk. 1, nr. 2. Inhabilitet
Folketinget
FOU nr 1999.323 - Gældende
Aktindsigt i sag om ny beskatningsmetode for rederier. Lovgivningssag? Begrundelse
Folketinget
FOU nr 1992.238 - Gældende
Aktindsigt i dobbeltbeskatningssag. Forhandlingssag en afgørelsessag? Sagsafgrænsning. Skatteyders partsstatus.
Folketinget
UDT nr 9898 af 10/04/2014 - Gældende
Afslag på aktindsigt. Dokumenter udarbejdet til brug for møder mellem ministre. Interne dokumenter. Ekstrahering
Folketinget
UDT nr 9873 af 16/08/2016 - Gældende
Dokumenter udvekslet mellem Medienævnet og dets sekretariat undtaget fra aktindsigt efter offentlighedslovens § 27, nr. 3. Spørgsmål om omfanget af aktindsigtsanmodning og om ekstrahering (offentlighedslovens § 28) og meroffentlighed (offentlighedslovens § 14)
Folketinget
KEN nr 9673 af 17/09/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - lejeaftale - kommuner - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9142 af 07/02/2018 - Gældende
Indsamlingsnævnets afgørelse i sag nr. 17-9230-00023 Indsamlingsnævnets fandt ikke grundlag for at udtale kritik af forening sådan som sagen var forelagt nævnet
Justitsministeriet
KEN nr 9080 af 11/01/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 11372 af 17/06/2015 - Gældende
Indsamlingsnævnets afgørelse i sag nr. 15-9230-00005 Indsamling med baggrund i private forhold var ikke i strid med god indsamlingsskik
Justitsministeriet
KEN nr 9327 af 04/03/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - øvrige
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9741 af 27/04/2016 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse og race - øvrige - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9557 af 21/06/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævets afgørelse om køn - forvaltningsretlig genoptagelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 12173 af 26/06/2001 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 138/2000
Justitsministeriet
FOU nr 2008.226 - Gældende
Afslag på aktindsigt i internationale mødedokumenter. Meraktindsigt. Undtagelse fra aktindsigt sammenfaldende med tavshedspligten. Forbehold for diskretion
Folketinget
UDT nr 3255 af 05/04/1990 - Gældende
Dagpengegodtgørelse for 1. ledighedsdag til medlemmer, som arbejder efter fast vagtplan
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 11079 af 11/02/2000 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 14/2000
Justitsministeriet
KEN nr 9332 af 19/05/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00776
Justitsministeriet
KEN nr 11139 af 03/12/2015 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 88-15 om arbejdsskade - erhvervssygdom - bevisvurdering - indirekte bevis - den erhvervsmæssige udsættelse - mobning - chikane - uspecificeret belastningsreaktion
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10037 af 18/12/2013 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om religion og tro - afskedigelse - arbejdsvilkår - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
CIS nr 9707 af 17/11/2010 - Gældende
Oplysninger til bevillingskontrollen for finansåret 2010
(til alle ministre)

Folketinget
SKR nr 10354 af 07/12/2011 - Gældende
Oplysninger til bevillingskontrollen for finansåret 2011
(til alle ministre)

Folketinget
CIS nr 9938 af 10/11/2009 - Gældende
Oplysninger til bevillingskontrollen for finansåret 2009
(Til alle ministre)

Folketinget
KEN nr 3880 af 21/12/1993 - Gældende
Ejer af skov blev ikke anset for at være beskæftiget med drift af skoven. Medlemmet var derfor ikke underlagt det skærpede arbejdskrav.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10076 af 18/12/1991 - Gældende
Genoprettelsesbegæring ikke imødekommet, da patentagenten ikke ansås at have udvist fornøden omhu. (* 1)
Erhvervsministeriet
FOU nr 2015.32 - Gældende
2015-32. Journalisering af samlede svar førte til behandling af personoplysninger i strid med persondataloven. Kommune burde derfor have adskilt sine svar
Folketinget
KEN nr 9594 af 26/11/2012 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 12-70-00303
Justitsministeriet
KEN nr 9188 af 28/04/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-0966
Justitsministeriet
KEN nr 9216 af 12/03/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0168
Justitsministeriet
KEN nr 9197 af 28/05/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-666
Justitsministeriet
STV nr 20032 af 01/01/1997 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1997 AFSNIT A.21 - TOLDGODTGØRELSE
Skatteministeriet
STV nr 20049 af 01/01/1998 - Gældende
TOLDVEJLEDNING 1998 AFSNIT A.21 - TOLDGODTGØRELSE
Skatteministeriet
KEN nr 10353 af 25/08/2006 - Gældende
Afslag på etableringsvederlag til fast værge i forbindelse med værgeskift.
Justitsministeriet
UDT nr 9832 af 31/05/2017 - Gældende
Delvist afslag på aktindsigt i dokumenter om EU/EØS-borgeres ret til ressourceforløb. Ministerbetjeningsdokumenter, jf. § 24. Folketingsmedlemmers e-mails til ministersekretærer omfattet af § 27, nr. 2. Tvivlsom undtagelse af oplysninger efter § 33, nr. 5, henset til bestemmelsens snævre anvendelsesområde
Folketinget
KEN nr 9899 af 12/10/2018 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ændrede arbejdstider under forældreorlov - afvist
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9118 af 01/01/2007 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Omkostningsgodtgørelse - ikke sagkyndig bistand
Skatteministeriet
SKR nr 9642 af 10/12/2012 - Gældende
Oplysninger til bevillingskontrollen for finansåret 2012
(til alle ministre)

Folketinget
STV nr 20046 af 01/01/2006 - Gældende
LØNSUMSAFGIFTSVEJLEDNINGEN 2006 H KONTROLBESTEMMELSER
Skatteministeriet
UDT nr 9587 af 14/06/2017 - Gældende
Ikke kritik af delvist afslag på aktindsigt i oplysninger om Udlændinge- og Integrationsudvalgets studietur til Nauru og Australien. Offentlighedslovens § 23, stk. 1, nr. 1, § 28, stk. 1, 1. pkt., og § 32
Folketinget
FOU nr 2003.309 - Gældende
Vejledning i forbindelse med eksport af affald
Folketinget< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>