Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på korrespondanc  fandt 3266 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
2013/1 LSF 77 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen
(Ophævelse af bestemmelser, som friholder kalenderføring, ministerbetjening og dokumenter udvekslet mellem ministre og folketingsmedlemmer fra at være omfattet af retten til aktindsigt)

Folketinget
FOU nr 2018.24 - Gældende
2018-24. Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt
Folketinget
BKI nr 90 af 15/09/1994 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 15. januar 1993 med Den parlamentariske Forsamling for Konferencen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa om Hovedkontoret i København for Sekretariatet for CSCE's Parlamentariske Forsamling
Udenrigsministeriet
KEN nr 10010 af 22/04/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - ansættelse - kommuner - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
UDT nr 9946 af 13/07/2015 - Gældende
Ikke kritik af afslag på aktindsigt af hensyn til rigets udenrigspolitiske interesser, herunder forholdet til andre lande, i oplysninger i Udenrigsministeriet vedrørende indlæggelse af udenlandsk ambassadørs mor på danske hospitaler
Folketinget
KEN nr 11155 af 05/10/1990 - Gældende
Fondsloven
Justitsministeriet
KEN nr 10756 af 13/03/2007 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
UDT nr 9716 af 21/05/2015 - Gældende
Udenrigsministeriets delvise afslag på aktindsigt i akter vedrørende eksport af atomaffald fra Risø
Folketinget
UDT nr 9707 af 18/06/2018 - Gældende
2018-24. Afslag på aktindsigt, fordi kravet om angivelse af tema ikke var opfyldt
Folketinget
KEN nr 9544 af 18/06/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0201
Justitsministeriet
FOU nr 1999.89 - Gældende
Aktindsigt i Erhvervs- og Selskabsstyrelsens dokumenter vedrørende styrelsen af et fond
Folketinget
1998/1 LSF 59 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om administration af Det Europæiske Fællesskabs forordninger om markedsordninger for landbrugsvarer m.v.
Fødevareministeriet
KEN nr 9861 af 18/01/2006 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. Omkostningsgodtgørelse tilbagekaldelse af klagen til Landsskatteretten
Skatteministeriet
FOU nr 1996.273 - Gældende
Aktindsigt i dokumenter fra Udenrigsministeriet
Folketinget
BKI nr 3 af 30/01/2003 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 18. oktober 2002 med De Forenede Nationers Fælles HIV/AIDS Program (UNAIDS) om kontoret i København for UNAIDS initiativet vedrørende HIV/AIDS og sikkerhed
Udenrigsministeriet
BKI nr 94 af 22/09/1983 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 12. april 1983 med De forenede Nationer om hovedkontoret i København for UNICEF's integrerede forsyningscenter
Udenrigsministeriet
KEN nr 9771 af 13/10/2014 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 14-70-00700
Justitsministeriet
KEN nr 19334 af 15/04/1994 - Gældende
Polen, bygningsarbejde, fast driftssted
Skatteministeriet
UDT nr 9472 af 19/04/2016 - Gældende
Delvist afslag på aktindsigt efter offentlighedslovens § 24, stk. 1. Ekstrahering, herunder af allerede offentligt tilgængelige oplysninger, jf. § 28, stk. 2, nr. 3. Ekstrahering efter § 29, stk. 1 – interne faglige vurderinger i endelig form
Folketinget
KEN nr 9713 af 28/10/2008 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2008-6-737
Justitsministeriet
STV nr 20040 af 01/01/1979 - Gældende
MOMSVEJL., AFGØRELSER 1979 0577 MN. LÆGEKREDSFORENINGERS ADMINISTRATION
Skatteministeriet
BKI nr 59 af 16/06/1994 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 18. september 1991 med Den europæiske Radiokommunikations Komite om hovedkontoret i København for Den europæiske Radiokommunikations Kontor
Udenrigsministeriet
KEN nr 9719 af 12/08/2019 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2019-80-0264
Justitsministeriet
BKI nr 66 af 11/12/2000 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 17. december 1998 med Nederlandene om privilegier og immuniteter for forbindelsesofficerer ved Europol
Udenrigsministeriet
KEN nr 9731 af 04/05/2011 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse - tilbagebetaling af tidligere udbetalt a conto udbetaling - sagskompleks
Skatteministeriet
KEN nr 10037 af 07/08/1995 - Gældende
God revisorskik samt udførelse af advokatarbejde.
Erhvervsministeriet
CIR nr 118 af 28/08/1953 - Gældende
Cirkulære om anerkendelse af tyske domme i Danmark og af danske domme i Tyskland.
Justitsministeriet
BKI nr 1 af 17/01/2002 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 8. december 2000 med De Forenede Nationers Verdensfødevareprogram vedrørende Programmets nordiske forbindelseskontor i København
Udenrigsministeriet
FOU nr 1992.232 - Gældende
Manglende partshøring, underretning om lønindeholdelse, besvarelse af rykkerskrivelser m.v.
Folketinget
BKI nr 114 af 05/10/1995 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 2. juni 1995 mellem Danmarks regering og de øvrige medlemmer af Østersørådet om sekretariatet i København for Østersørådets Kommissær for demokratiske institutioner og menneskerettigheder, herunder rettigheder for personer tilhørende mindretal
Udenrigsministeriet
KEN nr 10053 af 24/10/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-00994
Justitsministeriet
2014/1 BR 8 - Gældende
Beretning om Skattesagskommissionens beretning
Folketinget
1985/1 BSF 124 - Gældende
1985 BSF 124 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM LÆGERS OG PATIENTERS RETSTILLING VEDRØRENDE BEHANDLING AF PATIENTER, SOM IKKE ØNSKER UDSIGTSLØS LIVSFORLÆNGENDE BEHANDLING
Folketinget
KEN nr 10987 af 06/11/2015 - Gældende
Kendelse i sag 43.2015
Erhvervsministeriet
KEN nr 10591 af 22/09/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00831
Justitsministeriet
FOU nr 1981.24 - Gældende
Hjemmesyerskers stilling i forhold til ferieloven
Folketinget
FOU nr 2002.212 - Gældende
Aktindsigt i interne arbejdsdokumenter. Udskrifter fra Det Centrale Personregister. Klageinstansens stillingtagen til aktindsigtsspørgsmål
Folketinget
KEN nr 9035 af 24/01/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-01048
Justitsministeriet
FOU nr 1998.236 - Gældende
Påbud om oprensning af grøft. Fortolkning. Myndighedspassivitet
Folketinget
DOM nr 3914 af 16/03/1995 - Gældende
Bod 2.3.2. Kollektiv overenskomst 3. Ikke godtgjort, at kommune havde haft pligt til at indgå i realitetsdrøftelser omkring ansattes overgang til tjenestemandsansættelse(* 1)(* 2) Landsorganisationen i Danmark for Specialarbejderforbundet i Danmark (advokat Niels Chr. Daugaard) mod Kommunernes Landsforening for Århus Kommune (advokat Morten Ulrich) Dommere: Marie-Louise Andreasen (retsformand), Annette B. Elmer, Arnold Hansen, Lillian Knudsen, Lund-Nielsen, Steen A. Rasmussen og Sløk.
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 4020 af 14/04/1988 - Gældende
En landinspektør forestår en udstykning uden tilstrækkelig sikkerhed for, at adgangsforholdene til parcellen var i orden. (* 1)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
KEN nr 9701 af 28/06/2016 - Gældende
Kendelse i sag 04.2016
Erhvervsministeriet
UDT nr 10793 af 05/12/2005 - Gældende
Udtalelse afgivet af Klagekomitéen for Etnisk Ligebehandling
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2015/1 LSF 114 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen (Ophævelse af bestemmelser, som friholder kalenderføring, ministerbetjening og dokumenter udvekslet mellem ministre og folketingsmedlemmer fra at være omfattet af retten til aktindsigt)
Folketinget
STV nr 20004 af 01/01/1981 - Gældende
MOMSVEJL., AFGØRELSER 1981 0777 DEP. UDLEVERING AF REGNSKABSMATERIALE
Skatteministeriet
UDT nr 4025 af 13/06/1983 - Gældende
Om fritagelse for udstykningsafgift.
Miljø- og Fødevareministeriet
KEN nr 9766 af 13/09/2010 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. hæftelse for manglende registreringsafgift
Skatteministeriet
KEN nr 10629 af 04/02/2008 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse - genoptagelse
Skatteministeriet
KEN nr 10015 af 29/04/2015 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - stillingsopslag - ansættelse - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9514 af 22/06/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-534 og 535
Justitsministeriet< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>