Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på korrespondanc  fandt 3273 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
KEN nr 10629 af 04/02/2008 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse vedr. omkostningsgodtgørelse - genoptagelse
Skatteministeriet
KEN nr 9514 af 22/06/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-534 og 535
Justitsministeriet
BKI nr 91 af 15/09/1994 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 14. januar 1994 med Den europæiske Komite for regulatoriske Forhold for Telekommunikation om hovedkontoret i København for Den europæiske Telekommunikations Kontor
Udenrigsministeriet
KEN nr 10105 af 30/04/2011 - Gældende
Ankestyrelsens principafgørelse 67-11 om postforsendelse - uden rimelig grund - medvirken - bevisbyrde - bevistvivl
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9038 af 23/02/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 10-70/24
Justitsministeriet
KEN nr 11112 af 01/06/2012 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under orlov - parts- og vidneforklaringer
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9512 af 22/06/2007 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag 2007-6-533
Justitsministeriet
FOU nr 2018.19 - Gældende
2018-19. Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger
Folketinget
KEN nr 10005 af 09/05/1994 - Gældende
Manglende omhu samt god revisorskik.
Erhvervsministeriet
AFG nr 4020 af 17/07/1984 - Gældende
Fordeling mellem erhverv og bolig når martslejen 1975 ikke er kendt
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BKI nr 7 af 30/01/2003 - Gældende
Bekendtgørelse af aftale af 11. september 2001 med Global Biodiversity Information Facility (GBIF) om placeringen af GBIF's sekretariat i København
Udenrigsministeriet
KEN nr 10333 af 19/12/2016 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 16-70-01027
Justitsministeriet
KEN nr 9860 af 05/09/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 17-70-01124
Justitsministeriet
UDT nr 4055 af 22/12/1987 - Gældende
Dokumentationskrav
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
AFG nr 4063 af 09/11/1987 - Gældende
Krav til indholdet af lejerens skriftlige indsigelse mod varmeregnskabet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BKI nr 21419 af 19/06/1946 - Gældende
Overenskomst mellem Danmark og Sverige angaaende Telekommunikationskorrespondancen mellem Danmark og Sverige (Tillæg Nr. 3 til Overenskomst af Juli 1946 angaaende Telekommunikationskorrespondancen mellem Danmark, Finland, Island, Norge og Sverige).(* 1) København, 4. Juli 1946; Stockholm, 19. Juni 1946.
Udenrigsministeriet
AFG nr 10843 af 03/02/1999 - Gældende
Landsskatteretsafgørelse
Skatteministeriet
KEN nr 9727 af 26/06/2012 - Gældende
Landsskatteretskendelse vedr. fradrag for tab på unoterede aktier i amerikanske selskaber - genoptagelse
Skatteministeriet
KEN nr 9757 af 08/08/2019 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om alder - ansættelse - ej medhold
Social- og Indenrigsministeriet
UDT nr 10561 af 09/06/2017 - Gældende
2018-19. Samlet behandling af aktindsigtsanmodninger
Folketinget
KEN nr 9233 af 17/05/2010 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2010-6-0976
Justitsministeriet
FOU nr 1989.148 - Gældende
EF-ansats pligt til at betale bunden opsparing.
Folketinget
VEJ nr 9413 af 23/06/2014 - Gældende
Vejledning om omfanget af rådgivning på trin 1-3 i tilskudsberettigede retshjælpsinstitutioner og opgørelse ved ansøgning om tilskud
Justitsministeriet
NOT nr 21402 af 11/12/1929 - Gældende
Noteveksling med Italien om gensidig Udveksling af Oplysninger om Straffedomme. København, 11. December 1929.
Udenrigsministeriet
CIR nr 167 af 13/10/1998 - Gældende
Cirkulære om indkaldelse af sager om daginstitutioner og skolefritidsordninger til Bolig- og Byministeriet
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
KEN nr 12161 af 25/07/2000 - Gældende
Landsskatteretskendelse
Skatteministeriet
STV nr 20068 af 01/01/2003 - Gældende
MOMSVEJLEDNING 2003 AFSNIT T KONTROLBESTEMMELSER
Skatteministeriet
SKR nr 11148 af 09/03/1971 - Gældende
Skrivelse om opstilling af spilleautomater i forbindelse med restaurationsdrift. (* 2)
Justitsministeriet
KEN nr 5010 af 03/01/1990 - Gældende
Forbud mod elopvarmning i ny bebyggelse efter varmeforsyningsloven
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
2011/1 SF.L L 110 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (14. marts 2012) - L 110
Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse
2013/1 LF 77 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen. (Ophævelse af bestemmelser, som friholder kalenderføring, ministerbetjening og dokumenter udvekslet mellem ministre og folketingsmedlemmer fra at være omfattet af retten til aktindsigt).
Justitsministeriet
KEN nr 10457 af 20/06/2003 - Gældende
Klage over, at læge ikke gav vejledning i forbindelse med journalaktindsigt
Sundheds- og Ældreministeriet
2015/1 LF 114 - Gældende
Forslag til lov om ændring af lov om offentlighed i forvaltningen. (Ophævelse af bestemmelser, som friholder kalenderføring, ministerbetjening og dokumenter udvekslet mellem ministre og folketingsmedlemmer fra at være omfattet af retten til aktindsigt).
Justitsministeriet
NOT nr 21300 af 23/02/1935 - Gældende
Noteveksling med Norge om Udveksling af Straffedomme. Oslo, 18. og 23. Februar 1935.
Udenrigsministeriet
2003/1 SF. L 92 - Gældende
Skriftlig fremsættelse (19. november 2003) - L 92
Kirkeministeriet
KEN nr 9183 af 07/01/2015 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 7. januar 2015 – Afvisning – Afvisning af indgivelse af klage
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BKI nr 83 af 11/12/1972 - Gældende
Bekendtgørelse af Wienerkonventionen af 24. april 1963 om konsulære forbindelser samt de dertil knyttede to fakultative protokoller af samme dato om erhvervelse af statsborgerret og om tvungen bilæggelse af tvistigheder. (* 1) (* 2)
Udenrigsministeriet
UDT nr 10018 af 25/02/1992 - Gældende
Gebyr for notering af udlæg. Aftalevilkår. Finansiel virksomhed.*)
Erhvervsministeriet
BST nr 25200 af 30/11/1992 - Gældende
Bestemmelser for beskrivelse af sprogfærdighed
Forsvarsministeriet
KEN nr 9465 af 23/08/2001 - Gældende
Ligestillingsnævnets afgørelse
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 10986 af 20/10/2015 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 15-70-00836/1
Justitsministeriet
KEN nr 10557 - Gældende
Sag om afslag på autorisation til at rådgive på det psykosociale område
Beskæftigelsesministeriet
KEN nr 10071 af 27/10/2017 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2017-80-0041
Justitsministeriet
CIR nr 11800 af 13/12/1960 - Gældende
Cirkulære om journalisering og arkivering ved underretterne. (Til dommerne ved underretterne udenfor København).
Justitsministeriet
KEN nr 10105 af 15/12/1992 - Gældende
Forvekslelighed mellem to mærker for maskiner
Erhvervsministeriet
KEN nr 9882 af 09/09/2005 - Gældende
Ikke udleveret ansættelsesbevis, løsarbejder, rengøring, ansat efter"havnearbejderprincippet", spørgsmål om hvorvidt klager var omfattet af ansættelsesbevisloven
Beskæftigelsesministeriet
SKR nr 9204 af 22/05/2008 - Gældende
Skrivelse om Momsmæssig vurdering af betalingsrettigheder, sukkerroeleveringsrettigheder, handyrpræmier, konsulentordningen og vikarordningen
Skatteministeriet
KEN nr 9287 af 21/03/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om etnisk oprindelse - religion - kommuner - sagsbehandling - parts- og vidneforklaring - ej medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
KEN nr 9512 af 28/03/2017 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse før orlov - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
2011/1 LSF 110 - Gældende
Forslag til Lov om ændring af sundhedsloven og lov om Det Etiske Råd
(Digital ansøgning om tilskud til lægemidler, organisatorisk ændring af embedslægeinstitutionerne, ændring af Sundhedsstyrelsens plejehjemstilsyn m.v., nedlæggelse af Det Nationale Forebyggelsesråd samt ændring af sekretariatet for Det Etiske Råd)

Ministeriet for Sundhed og Forebyggelse< 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>