Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort over thailand  fandt 217 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5 >

 
LOV nr 327 af 30/03/2019 - Gældende
Lov om anvendelse af multilateral konvention til gennemførelse af tiltag i dobbeltbeskatningsoverenskomster til forhindring af skatteudhuling og overskudsflytning
(MLI-loven)

Skatteministeriet
LOV nr 21103 af 11/10/1972 - Gældende
Lov om Danmarks tiltrædelse af De europæiske Fællesskaber (Tiltrædelsesloven) Bilag 1 til loven: Akt vedrørende tiltrædelsesvilkårene og tilpasningerne af traktaterne (Tiltrædelsesakten) Bilag til Tiltrædelsesakten Bilag I. Den i Tiltrædelsesaktens artikel 29 nævnte liste (* 1)
Udenrigsministeriet
BEK nr 172 af 15/03/2000 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af traktat af 22. juni 1999 mellem Kongeriget Thailand og Kongeriget Danmark om overførelse af lovovertrædere og samarbejde om fuldbyrdelse af strafferetlige retsfølger
Justitsministeriet
BEK nr 1683 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om udlændinges adgang til Danmark på grundlag af visum
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 1343 af 14/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Lønmodtagernes Dyrtidsfond
Erhvervsministeriet
BEK nr 831 af 09/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet
CIS nr 11299 af 24/07/1981 - Gældende
Cirkulæreskrivelse om forkyndelse af stævninger i Thailand.
Justitsministeriet
BKI nr 47 af 16/12/1963 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af tillægget til den med Thailand afsluttede luftfartsoverenskomst af 23. november 1949.
Udenrigsministeriet
KEN nr 9819 af 07/04/2017 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 7. april 2017 – Visum – Hensigt om at forlade Schengenlandene
Udlændinge- og Integrationsministeriet
KEN nr 9570 af 11/07/2003 - Gældende
Genoprettelse af medlemskab
Beskæftigelsesministeriet
FOU nr 2006.414 - Gældende
Børneydelser i udlandet. Videresendelse af henvendelse. Partshøring. Sagsoplysning. Meddelelse af afgørelse. Dokumentation for afgørelsens indhold
Folketinget
KEN nr 9570 af 13/11/2002 - Gældende
Kendelse fra Pressenævnet i sag nr. 61/2002
Justitsministeriet
FOU nr 1982.156 - Gældende
Udvisning af thailandsk statsborger efter straf
Folketinget
KEN nr 10418 af 24/11/2014 - Gældende
Udlændingenævnets afgørelse af 24. november 2014 – Ægtefællesammenføring – Proforma
Udlændinge- og Integrationsministeriet
AFG nr 9841 af 26/09/2006 - Gældende
Personselskaber, transparens i relation til tyrkiske selskabsregler og tyrkisk ejendom
Skatteministeriet
2009/1 BTL 87 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om ændring af udlændingeloven og lov om aktiv socialpolitik og udlændingeloven
(Ændring af reglerne om indvandringsprøven, advokatbistand til uledsagede mindreårige asylansøgere, ændring af ydelsessystemet for asylansøgere m.v.)

Folketinget
2013/1 BTL 106 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af udlændingeloven
(Ret til fortsat ophold ved ægtefælles død)

Folketinget
KEN nr 10480 af 18/06/2014 - Gældende
Ligebehandlingsnævnets afgørelse om køn - afskedigelse under graviditet - medhold
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BKI nr 43 af 07/07/1960 - Gældende
Bekendtgørelse om Danmarks tiltrædelse af UNESCO-overenskomsten af 22. november 1950 om indførsel af uddannelsesmæssigt, videnskabeligt og kulturelt materiale. (* 1) (Florens-overenskomsten)
Skatteministeriet
2003/1 BSF 1 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning
Udenrigsministeriet
2008/1 BTL 168 - Gældende
Betænkning over Forslag til lov om ændring af lov om Arbejdsmarkedets Tillægspension og lov om beskatning af pensionsordninger m.m.
(Særlig udbetalingsmulighed for indestående i Særlig Pensionsopsparing som led i aftale om forårspakke 2.0)

Folketinget
1985/1 LSF 3 - Gældende
1985 LSF 3 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
BKI nr 16 af 05/07/1963 - Gældende
Bekendtgørelse af konvention om Den kontinentale Sokkel. (* 1) (* 2)
Udenrigsministeriet
1985/1 LSF 129 - Gældende
1985 LSF 129 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
1988/1 LSF 10 - Gældende
1988 LSF 10 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
2003/1 LSF 42 - Gældende
Forslag til Lov om indfødsrets meddelelse
Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
1989/1 LSF 183 - Gældende
1989 LSF 183 LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
KEN nr 10066 af 25/10/1995 - Gældende
Varemærkerne AMOKSIKLAV og AMOXIL ikke fundet forvekslelige
Erhvervsministeriet
1989/1 LSF 215 - Gældende
1989 LSF 215 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
BKI nr 7 af 27/01/1971 - Gældende
Bekendtgørelse af toldkonvention af 11. juni 1968 om midlertidig indførsel af videnskabeligt udstyr. (* 1)
Skatteministeriet
1988/1 BR 4 - Gældende
1988 BR 4 BERETNING OM VALG AF FREMTIDIGE SAMARBEJDSLANDE I RELATION TIL DEN DANSKE ULANDSBISTAND NR 4 1988-89, 1. SAMLING
Folketinget
KEN nr 9463 af 03/10/2011 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 11-70-00111
Justitsministeriet
1985/1 BSF 57 - Gældende
1985 BSF 57 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM AT TILFØRE YDERLIGERE MIDLER TIL DET SIKKERHEDS- OG NEDRUSTNINGSPOLITISKE UDVALG
Folketinget
1985/1 BSF 56 - Gældende
1985 BSF 56 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM AT TILFØRE YDERLIGERE MIDLER TIL DET SIKKERHEDS- OG NEDRUSTNINGSPOLITISKE UDVALG
Folketinget
1994/1 LSF 3 - Gældende
1994 LSF 3 FORSLAG TIL LOV OM OPHÆVELSE AF LOV OM INDGÅELSE AF OVERENSKOMSTER MED FREMMEDE STATER TIL UNDGÅELSE AF DOBBELTBESKATNING M.V.
Folketinget
1988/1 LSF 236 - Gældende
1988 LSF 236 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
BKI nr 9 af 14/02/1961 - Gældende
Bekendtgørelse af Danmarks ratifikation af overenskomsten af 26. januar 1960 om Den internationale Sammenslutning for økonomisk Udvikling. (IDA) (* 1)
Udenrigsministeriet
1994/1 BSF 27 - Gældende
1994 BSF 27 FOLKETINGSBESLUTNING OM DANMARKS RATIFIKATION AF OVERENSKOMSTEN OM VERDENSHANDELSORGANISATIONEN (WTO)
Folketinget
KEN nr 9967 af 20/11/2018 - Gældende
Pressenævnets kendelse i sag nr. 2018-80-0130
Justitsministeriet
AFG nr 10618 af 22/09/2015 - Gældende
Bindende svar - Selskab - erhvervsdrivende - køb/salg samt udlejning af boliglejligheder - ingen rådighed eller anvendelse - ingen hovedaktionærbeskatning af fri bolig eller sommerbolig
Skatteministeriet
VEJ nr 9455 af 01/06/1998 - Gældende
Importørvejledning
Miljø- og Fødevareministeriet
1999/1 LSF 266 - Gældende
Forslag til Lov om opsigelse af dobbeltbeskatningsoverenskomsten mellem Danmark og Singapore
Skatteministeriet
2003/1 BSF 150 - Gældende
Forslag til folketingsbeslutning om opløsning af Pædofilforeningen/Danish Pedophile Association
Folketinget
1985/1 BSF 17 - Gældende
1985 BSF 17 FORSLAG TIL FOLKETINGSBESLUTNING OM FORBUD MOD KEMISKE OG BAKTERIOLOGISKE VÅBEN
Folketinget
BKI nr 50 af 07/09/1956 - Gældende
Bekendtgørelse Om Danmarks ratifikation af overenskomsten af 11. april 1955 om den Internationale Finansieringsinstitution. (* 1)
Udenrigsministeriet
CIR nr 12212 af 30/06/2000 - Gældende
Cirkulære om Tjenesterejseaftalen
(Til samtlige ministerier mv.)

Finansministeriet
STV nr 20051 af 01/01/1987 - Gældende
PERSONBESKATNING 1987 AFSNIT PA - FULD OG BEGRÆNSET SKATTEPLIGT
Skatteministeriet
1987/1 LSF 192 - Gældende
1987 LSF 192 FORSLAG TIL LOV OM INDFØDSRETS MEDDELELSE
Folketinget
VEJ nr 9610 af 04/07/2019 - Gældende
Vejledning om opkrævning af betaling for akut og fortsat sygehusbehandling af visse personer uden bopæl i Danmark
Sundheds- og Ældreministeriet
VEJ nr 9677 af 29/06/2016 - Gældende
Vejledning til regnskabsindberetning for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
Erhvervsministeriet 1|2|3|4|5 >