Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort  fandt 26998 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>

 
PLA nr 4000 af 06/04/1831 - Gældende
Plakat ang. efterstikning af topografiske kort
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 210 af 10/04/1991 - Gældende
Lov om ophævelse af lov om stempelafgift af topografiske kort
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 186 af 12/03/1997 - Gældende
Lov om film (* 1)
(Filmloven)

Kulturministeriet
LBK nr 1085 af 22/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 1542 af 13/12/2016 - Gældende
Lov om etablering af en ny jernbane til Aalborg Lufthavn med tilhørende anlæg
(Ny jernbane til Aalborg Lufthavn)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 43 af 23/01/2018 - Gældende
Lov om udstykning og salg af statslige arealer med campingpladser
Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 232 af 17/03/2010 - Gældende
Lov om anlæg af en udbygning af Nordvestbanen mellem Lejre og Vipperød
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 527 af 26/05/2010 - Gældende
Lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 609 af 28/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om åben uddannelse (erhvervsrettet voksenuddannelse) m.v.
Undervisningsministeriet
LOV nr 718 af 25/06/2014 - Gældende
Lov om solarier
Sundheds- og Ældreministeriet
LOV nr 64 af 27/03/1929 - Gældende
Lov om Ændringer i Lov Nr. 91 af 29. Marts 1924 om Indkvartering. (Indkvarteringsloven)(* 1)
Forsvarsministeriet
LOV nr 498 af 22/05/2013 - Gældende
Lov om nedlæggelse af overkørsler m.v. på jernbanestrækningen mellem Hobro og Aalborg
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 228 af 20/12/1929 - Gældende
Lov om Indførelse af en ny Matrikul og Oprettelse af Tingbøger for Fanø. (* 1)
Justitsministeriet
LBK nr 769 af 07/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om udstykning og anden registrering i matriklen
(Udstykningsloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 447 af 23/05/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om udbygning af banestrækningen mellem Vamdrup og Padborg
(Udbygning af banestrækningen mellem Vamdrup og Vojens)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1560 af 18/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S (Ny arealinddeling og arealanvendelse i Københavns Ydre Nordhavn)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 200 af 07/04/1999 - Gældende
Lov om afgrænsning af søterritoriet
Udenrigsministeriet
LOV nr 1736 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af forskellige love på Undervisningsministeriets område samt lov om specialpædagogisk støtte ved videregående uddannelser og lov om folkehøjskoler (Frit leverandørvalg på tegnsprogs- og skrivetolkeområdet og adgang til specialpædagogisk bistand på voksen- og efteruddannelsesområdet og i overgangen mellem uddannelsesniveauer)
Undervisningsministeriet
LOV nr 526 af 27/05/2013 - Gældende
Lov om ændring af lov om en Cityring og lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S
(Afgrening fra Cityringen til Nordhavnen)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1692 af 26/12/2017 - Gældende
Lov om ændring af lov om erhvervsuddannelser og lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag (Øget søgning til erhvervsuddannelse for voksne m.v.)
Undervisningsministeriet
LOV nr 138 af 07/03/1990 - Gældende
Lov om ændring af forskellige lovbestemmelser (Konsekvensændringer som følge af lov om udstykning og anden registrering i matriklen)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 574 af 10/06/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om social pension, lov om højeste, mellemste, forhøjet almindelig og almindelig førtidspension m.v., lov om individuel boligstøtte og lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
(Anvendelse af indkomstregisteret ved indtægtsregulering af social pension og boligstøtte m.v.)

Beskæftigelsesministeriet
LOV nr 657 af 08/06/2016 - Gældende
Lov om ændring af lov om letbane på Ring 3, lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S og lov om trafikselskaber (Anlæg af letbanen på Ring 3, særlig regulering i anlægsperioden m.v.)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LBK nr 254 af 19/03/2004 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om pensionering af civilt personel m.v. i forsvaret (civilarbejderloven)
(Civilarbejderloven)

Finansministeriet
LOV nr 442 af 01/06/1994 - Gældende
Lov om ændring af lov om indkomstbeskatning af aktieselskaber m.v. (selskabsskatteloven), lov om beskatning af fonde og visse foreninger (fondsbeskatningsloven), lov om aktieselskaber, lov om anpartsselskaber, lov om visse selskabers aflæggelse af årsregnskab m.v. og lov om fonde og visse foreninger (Selskabstømninger m.v.)
Skatteministeriet
LOV nr 275 af 26/03/2019 - Gældende
Lov om ændring af lov om Metroselskabet I/S og Udviklingsselskabet By & Havn I/S (Erstatning for udvikling af Ørestad Fælled Kvarter)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 971 af 17/12/1997 - Gældende
Lov om ændring af lov om afgift ved udstykning m.m. (Forhøjelse af udstykningsafgiften)
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 341 af 20/05/1997 - Gældende
Lov om udbygning af Frederikssundsbanen
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 432 af 16/05/2012 - Gældende
Lov om Aarhus Letbane
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 546 af 18/06/2012 - Gældende
Lov om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd
Erhvervsministeriet
LOV nr 346 af 02/06/1999 - Gældende
Lov om ændring af tjenestemandspensionsloven, tjenestemandsloven og en række andre love
Finansministeriet
LOV nr 102 af 15/02/2011 - Gældende
Lov om forbrugeraftaler om brugsret til logi på timesharebasis, længerevarende ferieprodukter m.v.
Justitsministeriet
LOV nr 543 af 29/04/2015 - Gældende
Lov om ændring af lov om anlæg af en jernbanestrækning København-Ringsted over Køge (Bemyndigelse til etablering af niveaufri udfletning ved Ny Ellebjerg med dertilhørende anlæg)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1215 af 27/12/1996 - Gældende
Lov om indgåelse af aftale mellem Kongeriget Danmarks regering og Kongeriget Sveriges regering om ophævelse af grænsegængerreglen
Skatteministeriet
LOV nr 236 af 15/03/2017 - Gældende
Lov om udstedelse af legitimationskort
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 60 af 25/03/1961 - Gældende
Lov om retslægerådet.
Justitsministeriet
LOV nr 1104 af 22/12/1993 - Gældende
Lov om tilbagelevering af kulturgoder, som ulovligt er fjernet fra et EU-medlemslands område m.v.
Kulturministeriet
DSK nr 11090 af 28/10/1986 - Gældende
Datasammenskrivning af lov om tillæg til borgerlig straffelov angående forræderi og anden landsskadelig virksomhed.
Justitsministeriet
LBK nr 1124 af 23/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om en kommunal og regional tjenestemandsret
Økonomi- og Indenrigsministeriet
LOV nr 457 af 18/05/2011 - Gældende
Lov om sikkerhedsundersøgelse af ulykker til søs
Erhvervsministeriet
LOV nr 288 af 29/03/2017 - Gældende
Lov om ændring af barselsloven, lov om barselsudligning på det private arbejdsmarked, lov om sygedagpenge og lov om kommunernes finansiering af visse offentlige ydelser udbetalt af kommunerne, Udbetaling Danmark og arbejdsløshedskasserne (Digitalisering af barselslovens beskæftigelseskrav og beregning, mulighed for mere fleksibel afholdelse af fædreorlov, fastsættelse af klageadgang i sager om sygedagpengeforsikring, omregning af månedsbaserede arbejdsløshedsdagpenge til berørte uger m.v.)
Beskæftigelsesministeriet
LBK nr 680 af 17/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om landinspektørvirksomhed
(Landinspektørloven)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
LOV nr 381 af 26/04/2017 - Gældende
Lov om anlæg af et nyt Statens Naturhistoriske Museum
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
LOV nr 1701 af 27/12/2018 - Gældende
Lov om ændring af lov om arbejdsmarkedsuddannelser m.v., lov om forberedende voksenundervisning og ordblindeundervisning for voksne, lov om Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag, lov om godtgørelse og tilskud til befordring ved deltagelse i erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse og forskellige andre love (Styrket og mere fleksibel voksen-, efter- og videreuddannelse og flytning af administrationen af VEU-godtgørelsen m.v. til Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)
Undervisningsministeriet
LOV nr 533 af 24/06/2005 - Gældende
Lov om etablering af udbygget radarovervågning af Danmarks farvandsområder
Forsvarsministeriet
LBK nr 1021 af 21/10/2008 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om forbud mod tobaksreklame m.v.
Sundheds- og Ældreministeriet
LBK nr 1156 af 01/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om folkekirkens kirkebygninger og kirkegårde
Kirkeministeriet
LOV nr 1149 af 11/12/2012 - Gældende
Lov om ændring af lov om miljøbeskyttelse, lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber m.v. og lov om vurdering og styring af oversvømmelsesrisikoen fra vandløb og søer
(Bemyndigelse til fastsættelse af regler om oversvømmelseskort, digital fremsendelse af oversvømmelseskort og risikostyringsplaner m.v.)

Miljø- og Fødevareministeriet
LOV nr 244 af 19/03/2014 - Gældende
Lov om ændring af lov om realkreditlån og realkreditobligationer m.v. og lov om finansiel virksomhed
(Regulering af refinansieringsrisiko for realkreditobligationer, særligt dækkede realkreditobligationer og særligt dækkede obligationer m.v.)

Erhvervsministeriet
LBK nr 200 af 26/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse af lov om Danmarks Grundforskningsfond
Uddannelses- og Forskningsministeriet 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|.. >    >>