Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort  fandt 26926 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
BEK nr 9321 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe. Kapitel I B Arbejdets udførelse, 1. juli 2002
(Meddelelser a)

Erhvervsministeriet
BEK nr 693 af 07/07/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation i primærkommunernes arkivalier fra tiden før 1. april 1970
Kulturministeriet
BEK nr 90 af 27/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til omlægning til økologisk jordbrug
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 92 af 27/01/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om miljøbetinget tilskud
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 17071 af 10/03/1993 - Gældende
Bestemmelser om etablering af offentlige IMC-flyvepladser
(BL 3-2, 2. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1204 af 23/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om visse aspekter i forbindelse med tilrettelæggelsen af arbejdstiden i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 30 af 16/01/1998 - Gældende
Bekendtgørelse om Medierådet for Børn og Unge(* 1)
Kulturministeriet
BEK nr 94 af 21/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om definitioner og kriterier i relation til miljøskadebegrebet samt om afhjælpning af visse miljøskader
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 119 af 08/09/1898 - Gældende
Bekendtgørelse angaaende Autorisation af et nyt Ritual for Bispevielse
Kirkeministeriet
BEK nr 215 af 06/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om markedsmæssighed af aftaler om realisering af energibesparelser
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 387 af 07/07/1969 - Gældende
Bekendtgørelse om forskrifter for maskinanlæg m.v. i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 239 af 06/04/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om unges arbejde
(Ungebekendtgørelsen)

Beskæftigelsesministeriet
AND nr 168 af 13/04/1948 - Gældende
Kongelig Anordning om Fuldbyrdelse af Livsstraf idømt i Medfør af Lov Nr. 395 af 12. Juli 1946 om Straf for Krigsforbrydelser.
Justitsministeriet
BEK nr 901 af 25/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om beskæftigelse m.v. af indsatte i kriminalforsorgens institutioner
Justitsministeriet
BEK nr 447 af 10/05/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om Kvalifikationsnævnet
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1029 af 17/12/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om aftaler mv. inden for samme virksomhed eller koncern
Erhvervsministeriet
BEK nr 1019 af 26/08/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse af vådområder
Miljø- og Fødevareministeriet
AND nr 198 af 18/06/1953 - Gældende
Anordning om adgang til i visse tilfælde at afholde dåb og altergang m.v. andetsteds end i kirken
Kirkeministeriet
BEK nr 17230 af 21/11/1985 - Gældende
Bestemmelser om bilag 1 til BL 7-serien. Særligt følsomme naturområder
(BL 7-16, 2. udgave)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1156 af 27/09/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøg med kørsel i nødspor
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 10186 af 01/10/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel IV, maskineri og elektriske installationer, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 316 af 30/03/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for danske UCITS
Erhvervsministeriet
BEK nr 1174 af 20/11/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om nedsættelse af fredningsnævn
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 611 af 25/06/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om hvileperiode og fridøgn m.v.
Beskæftigelsesministeriet
AND nr 497 af 09/10/1945 - Gældende
Kongelig Anordning om Fuldbyrdelse af Livsstraf idømt i Medfør af Lov Nr. 259 af 1. Juni 1945 om Tillæg til Borgerlig Straffelov angaaende Forræderi og anden landsskadelig Virksomhed.
Justitsministeriet
BEK nr 1630 af 16/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om bevillingsbegrænset tolkning efter lov om tolkning til personer med hørehandicap
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 1633 af 20/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af vejafmærkning
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 936 af 18/09/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om mæglings- og klageinstitutionen for ansvarlig virksomhedsadfærd
Erhvervsministeriet
BEK nr 200 af 25/03/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om udgangstilladelse m.v. til personer, der er anbragt i hospital eller institution i henhold til strafferetlig afgørelse eller i medfør af farlighedsdekret
Justitsministeriet
BEK nr 221 af 07/03/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskaber m.v. for Udbetaling Danmark
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1517 af 13/12/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om Ankenævnet vedrørende Praktikvirksomheder
Erhvervsministeriet
BEK nr 1394 af 04/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om erklæringer til brug ved tvangsindlæggelse ved somatisk behandling af varigt inhabile
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1373 af 16/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse og kvalitetssikring m.v. af maritime uddannelser
Erhvervsministeriet
BEK nr 1449 af 20/12/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om visse luftforurenende emissioner fra fyringsanlæg på platforme på havet
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1190 af 26/09/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om beskyttede sten- og jorddiger og lignende
(Digebekendtgørelsen)

Kulturministeriet
BEK nr 9726 af 25/04/2003 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe, Kapitel III C Arbejde i eksplosionsfarlig atmosfære, 1. april 2003
(meddelelser a)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1442 af 03/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 979 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Tvangsbehandlingsnævnet
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 840 af 29/06/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af udbydere af de obligatoriske arbejdsmiljøuddannelser
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 240 af 27/02/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om jordvarmeanlæg
(Jordvarmebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 834 af 03/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om tinglysning i tingbogen (fast ejendom)
Justitsministeriet
BEK nr 1766 af 27/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 9819 af 01/11/2004 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B. Skibes bygning og udstyr m.v. Kapitel II-1 Konstruktion - bygning, inddeling og stabilitet, maskineri og elektriske anlæg
(Meddelelser B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 570 af 07/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om erhvervsuddannelser
Undervisningsministeriet
BEK nr 1244 af 14/10/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om udskydelse af visse frister m.m. i forbindelse med jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2015/2016
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 203 af 24/03/2004 - Gældende
Bekendtgørelse af forretningsorden for Arbejdsmarkedets Ankenævn
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 636 af 06/06/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om kerneopgaver i investeringsforeninger m.v. og investeringsforvaltningsselskaber samt meddelelse om aftaler om delegation
Erhvervsministeriet
BEK nr 777 af 12/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om våben og ammunition m.v.
Justitsministeriet
BEK nr 624 af 04/12/1973 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om motorkøretøjer, der erhvervsmæssigt benyttes til befordring af personer. (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1318 af 22/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation til installering, eftersyn, kontrol og reparation af takografer
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>