Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort  fandt 26997 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
BEK nr 676 af 21/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om søfarendes hviletid
Erhvervsministeriet
BEK nr 605 af 14/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til fastholdelse og pleje af vådområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9427 af 04/07/2006 - Gældende
Bestemmelser om opsætning af vejautoværn og påkørsels-dæmpere i åbent land
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
RSC nr 16000 af 15/11/1793 - Gældende
Rescr. (til Chefen for det Kongelige Store Bibliothek) ang. at og hvorledes Samme til offentlig Brug bestemmes.
Kulturministeriet
BEK nr 14017 af 16/07/1995 - Gældende
Bekendtgørelse om Majbølle Vildtreservat
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 640 af 12/05/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om kontrol af ulovligt ophold efter indrejse
Justitsministeriet
BEK nr 1649 af 16/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af gravide alkoholmisbrugere i behandling
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 860 af 28/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om politiets sikring af den offentlige orden og beskyttelse af enkeltpersoners og den offentlige sikkerhed mv., samt politiets adgang til at iværksætte midlertidige foranstaltninger
Justitsministeriet
BEK nr 850 af 20/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om beregning af satsreguleringsprocenten m.v.
Finansministeriet
BEK nr 286 af 22/06/1983 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler
Justitsministeriet
BEK nr 1712 af 15/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om forelæggelse af veterinærfaglige spørgsmål for Det Veterinære Sundhedsråd
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1296 af 10/12/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om foranstaltninger til opretholdelsen af elforsyningssikkerheden
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 613 af 30/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om administration af og kontrol med Det Europæiske Fællesskabs forordninger om ordninger under den Fælles Landbrugspolitik finansieret af Den Europæiske Garantifond for Landbruget m.v.
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 988 af 29/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om kravene til a-kassernes sagsbehandling og afgørelser
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 11447 af 18/08/2000 - Gældende
Teknisk forskrift om indretning af passagerskibe med henblik på adgang for passagerer med handicap
Erhvervsministeriet
BEK nr 1222 af 07/12/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om håndtering af lægemidler på sygehusafdelinger og andre behandlende institutioner
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 1677 af 16/12/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om magtanvendelse og indberetning ved tilbageholdelse af stofmisbrugere i behandling
Børne- og Socialministeriet
RIT nr 12000 af 25/07/1685 - Gældende
Danmarks og Norges Kirke-Ritual (Kirkeritualet) (* 1)
Kirkeministeriet
BEK nr 1500 af 14/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om håndtering af udvindingsaffald
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1297 af 20/11/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om fremgangsmåden ved sagkyndig oplysning af sager i småsagsprocessen
Justitsministeriet
BEK nr 740 af 13/07/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om folkekirkens deltagelse i mellemkirkeligt arbejde
Kirkeministeriet
BEK nr 134 af 31/01/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om administrativt samarbejde om håndhævelse af udstationeringsreglerne
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 470 af 26/04/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om vandindvinding og vandforsyning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9068 af 07/12/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B V, sejladsens betryggelse, 1. januar 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 140 af 10/03/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til miljøvenlige jordbrugsforanstaltninger
(MVJ-bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1425 af 30/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om geologisk lagring af CO2 m.v.
(CCS-bekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 129 af 05/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om vielse i anerkendte trossamfund
Kirkeministeriet
BEK nr 1220 af 21/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udstedelse af legitimationskort
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 9768 af 03/10/2014 - Gældende
Bestemmelser om ubemandede friballoner, BL 7-9
Udgave 3, 3. oktober 2014

(BL 7-9)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1074 af 19/12/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af ændring af vedtægt om advokaters pligter med hensyn til behandlingen af betroede midler
Justitsministeriet
BEK nr 1188 af 07/12/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om deltidsuddannelse ved universiteterne (deltidsbekendtgørelsen)
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1015 af 04/10/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelserne
(Brobygningsbekendtgørelsen)

Børne- og Undervisningsministeriet
BEK nr 1396 af 12/12/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om offshoredykkeroperationer og offshoredykkermateriel
Erhvervsministeriet
BEK nr 399 af 02/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om høringsprocedurer i forbindelse med markedsundersøgelser på markedet for elektroniske kommunikationsnet og -tjenester
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 358 af 11/05/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af statsrefusion af udgifter til kommunalt erhvervet anvisningsret i private udlejningsejendomme
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 89 af 28/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om tilskud til ændret afvanding
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9330 af 01/01/2002 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A. Arbejdsmiljø i skibe. Kapitel IX A Undersøgelser, sygdomsbehandling og skibsmedicin, 1. juli 2002
(Meddelelser a)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1068 af 17/12/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Retslægerådet
Justitsministeriet
BEK nr 937 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om puljen til sporskifte
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1043 af 05/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1212 af 14/10/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om kommuners indberetninger og erklæringer efter lov om kommuners afståelse af vandforsyninger eller spildevandsforsyninger
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1210 af 09/10/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om optjening af ret til ydelser efter lov om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 25 af 14/01/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om Ophavsretslicensnævnet
(Ophavsretslicensnævnsbekendtgørelsen)

Kulturministeriet
BEK nr 9694 af 14/08/2006 - Gældende
Forskrift om ændring af tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel, visse brandfarlige virksomheder og oplag
Forsvarsministeriet
BEK nr 623 af 01/09/1991 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af et ritual for konfirmation Efter indstilling fra Kirkeministeriet har det den 19. juni 1991 behaget Hendes Majestæt Dronningen at autorisere nedenstående ritual for konfirmation til brug i folkekirken:
Kirkeministeriet
BEK nr 340 af 28/04/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om arbejdsmedicinske undersøgelser efter lov om luftfart (* 1)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 135 af 07/02/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om støj fra vindmøller
(Vindmøllebekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 67 af 28/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til pleje af græs- og naturarealer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1001 af 27/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af affald til jordbrugsformål
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 938 af 28/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om økonomiske rammer for vandselskaber
(ØR-bekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>