Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort  fandt 26998 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
BEK nr 1440 af 30/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Danske Lægemiddelstandarder 2018.2
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 317 af 14/06/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om brandsikring af lastskibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 692 af 03/07/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier hos Københavns og Frederiksberg Kommuner
Kulturministeriet
BEK nr 1107 af 20/12/2001 - Gældende
Bekendtgørelse om ændringer i ministeriernes forretninger
Statsministeriet
BEK nr 200 af 27/02/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om løsladelse med henblik på straksudsendelse (straksudsendelsesbekendtgørelsen)
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 1111 af 17/08/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af sikringsmidler i kriminalforsorgens institutioner
Justitsministeriet
BEK nr 90 af 28/01/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om økologisk arealtilskud
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1069 af 13/09/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om Grønt Udviklings- og Demonstrationsprogram
(GUDP bekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 482 af 10/06/2003 - Gældende
Bekendtgørelse angående ansøgninger om beskyttelse af halvlederprodukters udformning (topografi)
Erhvervsministeriet
BEK nr 881 af 26/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af landsdækkende og regionale kliniske kvalitetsdatabaser
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 819 af 15/09/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om statstilskud til fremme af tilslutning til kulkraftvarme
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 704 af 17/06/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om Landinspektørnævnet
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 11777 af 01/01/2000 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F XII, Opholdsrum, 1. januar 2001
(meddelelser f)

Erhvervsministeriet
BEK nr 869 af 16/09/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om fremme af det tyske mindretal i Sønderjyllands repræsentation m.v. i Haderslev, Sønderborg, Tønder og Aabenraa Kommuner
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 513 af 19/05/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om oplysninger om udgifter til sagkyndig bistand m.v. ved godtgørelse efter skatteforvaltningslovens kapitel 19
Skatteministeriet
BEK nr 653 af 31/07/1999 - Gældende
Bekendtgørelse om SU-ph.d.-stipendium
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 1046 af 11/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om Det Rådgivende Udvalg vedrørende Trossamfund
Kirkeministeriet
BEK nr 75 af 25/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om fjernaflæste elmålere og måling af elektricitet i slutforbruget
(Målerbekendtgørelsen)

Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 1493 af 09/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om deltagerbetaling ved erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse
Undervisningsministeriet
BEK nr 352 af 07/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om indlevering af betalingspåkrav m.v. efter retsplejelovens kapitel 44 a (forenklet inkassoproces)
Justitsministeriet
BEK nr 1173 af 21/09/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af domstolenes sagsportal i borgerlige retssager og sager om optagelse af bevis om borgerlige krav
Justitsministeriet
BEK nr 917 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om badevand og badeområder
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 570 af 02/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension
(Bekendtgørelse om finansielle rapporter for Arbejdsmarkedets Tillægspension)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1283 af 11/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Meddelelser fra Søfartsstyrelsen A, teknisk forskrift om arbejdsmiljø i skibe
Erhvervsministeriet
BEK nr 1295 af 27/11/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om undervisningsplan for køreuddannelsen til motorcykel (kategori A1, A2 og A)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 10 af 04/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for firmapensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 10180 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v., kapitel XII, opholdsrum, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 347 af 12/05/2003 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til finansloven
Kulturministeriet
BEK nr 444 af 06/06/2005 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til finansloven
Kulturministeriet
BEK nr 867 af 11/08/2006 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til finansloven
Kulturministeriet
BEK nr 909 af 23/09/2009 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til finansloven
Kulturministeriet
BEK nr 959 af 28/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om barselsudligning for selvstændigt erhvervsdrivende
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1075 af 20/11/2012 - Gældende
Bekendtgørelse om overvågning af fiskerfartøjer via satellit
Udenrigsministeriet
BEK nr 9831 af 12/04/2007 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B XXIII, forebyggelse af forurening med skadelige stoffer, der transporteres til søs i emballeret form, 1. maj 2007
(Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B)

Erhvervsministeriet
BEK nr 96 af 28/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om stemmesedler og brevstemmemateriale til brug ved bindende kommunale folkeafstemninger
Økonomi- og Indenrigsministeriet
BEK nr 228 af 07/03/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om private forhyrings- og formidlingstjenesters virksomhed
Erhvervsministeriet
BEK nr 1121 af 19/09/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankenævnet for Søfartsforhold
Erhvervsministeriet
BEK nr 429 af 10/05/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om statslig elevstøtte til elever på efterskoler
Undervisningsministeriet
BEK nr 394 af 24/05/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til finansloven
Kulturministeriet
BEK nr 1074 af 07/10/2008 - Gældende
Bekendtgørelse om regnskab og revision for tilskudsmodtagere, som modtager tilskud fra Kulturministeriet i henhold til finansloven.
Kulturministeriet
BEK nr 67 af 28/02/1977 - Gældende
Bekendtgørelse om opholdsrum m.v. i skibe
Erhvervsministeriet
FSK nr 11050 af 01/02/1990 - Gældende
Tekniske forskrifter for træbearbejdning og træoplag, plastforarbejdning og plastoplag, korn- og foderstofvirksomheder, fremstilling og oplagring af mel Visse brandfarlige virksomheder og oplag
Forsvarsministeriet
BEK nr 12489 af 12/12/2001 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, Kapitel XXIII, Forebyggelse af forurening med skadelige stoffer, der transporteres til søs i emballeret form, 1. februar 2002
(meddelelser b)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1304 af 14/11/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om land for land-rapportering
Skatteministeriet
BEK nr 988 af 06/10/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om detentionsanbringelse
Justitsministeriet
BEK nr 10059 af 29/03/1999 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen D. Passagerskibe i national fart, bygning og udstyr m.v. Kapitel D XXIII Forebyggelse af forurening med skadelige stoffer, der transporteres til søs i emballeret form, 1. maj 1999
(Meddelelser D)

Erhvervsministeriet
BEK nr 281 af 26/03/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle rapporter for kreditinstitutter og fondsmæglerselskaber m.fl.
Erhvervsministeriet
BEK nr 1272 af 07/11/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Ankenævnet for Statens Uddannelsesstøtteordninger
Børne- og Socialministeriet
BEK nr 717 af 12/09/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om ansættelse af videnskabelige medarbejdere ved arkiver, biblioteker, museer mv. under Kulturministeriet
Kulturministeriet
BEK nr 17156 af 30/04/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om meddelelsespligt med hensyn til flyvehavarier og flyvehændelser
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>