Søgeresultat - Simpel søgning


Søgningen på kort  fandt 26997 dokumenter i følgende kategorier:


Husk at du kan specificere søgningen vha. Feltsøgning i det grønne visitkort til venstre.

Nedenfor vises alle resultater:


<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>

 
BEK nr 925 af 27/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om færdsel m.v. på Farum Sø
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 108 af 29/01/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om afdragsordninger, fristfastsættelse for spildevandshåndtering og tilslutningsbidragets forfaldstidspunkt
Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet
BEK nr 301 af 30/04/1997 - Gældende
Bekendtgørelse om meddelelsespligt med hensyn til flyvehavarier og flyvehændelser
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1132 af 13/12/1996 - Gældende
Bekendtgørelse om folkekirkens kirkemusikskoler
Kirkeministeriet
BEK nr 1123 af 22/08/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ansættelse af kunstnerisk/videnskabeligt personale ved visse uddannelsesinstitutioner under Kulturministeriet
Kulturministeriet
BEK nr 518 af 17/06/1994 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning (* 1)
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 833 af 19/08/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 733 af 16/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om statens voksenuddannelsesstøtte
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 525 af 23/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Finanstilsynet
(Bekendtgørelse om forretningsorden for bestyrelsen for Finanstilsynet)

Erhvervsministeriet
BEK nr 1347 af 21/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om gebyr og tilskud til nyttiggørelse af dæk
(Dækbekendtgørelsen)

Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 1581 af 17/12/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om god skik for boligkredit
Erhvervsministeriet
BEK nr 653 af 30/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om finansielle rådgiveres, investeringsrådgiveres og boligkreditformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler
Erhvervsministeriet
BEK nr 1240 af 25/11/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om forsøg og udviklingsaktiviteter efter lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 804 af 22/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om identifikation af dyr af hestefamilien
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 198 af 09/03/2011 - Gældende
Bekendtgørelse om godkendelse af DR's og de regionale TV 2-virksomheders nye tjenester
Kulturministeriet
BEK nr 1000 af 28/09/2004 - Gældende
Bekendtgørelse om bevaring og kassation af arkivalier i primærkommunerne
Kulturministeriet
BEK nr 1217 af 22/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om takstændringer i offentlig servicetrafik i trafikselskaber og hos jernbanevirksomheder (takststigningsloftet)
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 129 af 30/01/2013 - Gældende
Bekendtgørelse om udbetaling af præmie, løntilskud og bonus fra Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag til arbejdsgivere
Undervisningsministeriet
BEK nr 426 af 29/04/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for Rådet for Etniske Minoriteter
Udlændinge- og Integrationsministeriet
BEK nr 1339 af 02/12/2010 - Gældende
Bekendtgørelse om forretningsorden for de psykiatriske patientklagenævn
Sundheds- og Ældreministeriet
BEK nr 835 af 27/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om børnetilskud og forskudsvis udbetaling af børnebidrag
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1055 af 01/07/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2016/2017
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 963 af 12/07/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om jordbrugets anvendelse af gødning i planperioden 2017/2018
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9057 af 07/12/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen B, skibes bygning og udstyr m.v., kapitel B III B, redningsmidler og arrangementer, 1. januar 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 1835 af 22/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om oprettelse og drift af lokale aktionsgrupper under hav- og fiskeriudviklingsprogrammet og under landdistriktsprogrammet for perioden 2014-2020
(Driftsbekendtgørelse for lag og flag)

Erhvervsministeriet
BEK nr 834 af 15/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om drift af anlæg, tilsluttet infrastruktur og rørledninger i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter m.v.
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1393 af 24/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ledelse og styring af Arbejdsmarkedets Tillægspension
Erhvervsministeriet
BEK nr 10178 af 01/10/2006 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F, mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr, kapitel X, sejladsens betryggelse, 1. oktober 2006
Erhvervsministeriet
BEK nr 1652 af 19/12/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om udsætning af vildt, jagtmåder og jagtredskaber
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 538 af 02/05/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til skov med biodiversitetsformål
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 724 af 10/07/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til privat skovrejsning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 9772 af 01/05/2005 - Gældende
Meddelelser fra Søfartsstyrelsen F. Mindre erhvervsfartøjers bygning og udstyr m.v. Kapitel F IX, Radiokommunikation, 1. maj 2005
Erhvervsministeriet
BEK nr 774 af 04/06/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om honning
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 732 af 25/06/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til jordbrugere på visse småøer
Miljø- og Fødevareministeriet
BEK nr 115 af 31/01/2014 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger i jernbaneoverkørsler, der er åbne for almindelig færdsel
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 409 af 09/04/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om opkrævning af visse bøder, offerbidrag, konfiskationsbeløb, sagsomkostninger m.v. samt afgørelse om udståelse af forvandlingsstraf for bøde (bødebekendtgørelsen)
Justitsministeriet
BEK nr 688 af 01/06/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om finansielle rapporter for forsikringsselskaber og tværgående pensionskasser
Erhvervsministeriet
BEK nr 1572 af 30/11/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om anvendelse af elektronisk kommunikation i udbud og om annoncering af offentlige indkøb under tærskelværdierne med klar grænseoverskridende interesse
Erhvervsministeriet
BEK nr 516 af 23/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af oplysninger om fysiske og juridiske personer, som behandles for Politiets Efterretningstjeneste
Justitsministeriet
BEK nr 481 af 03/05/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om forsikringsformidlere, genforsikringsformidlere og accessoriske forsikringsformidleres ansvarsforsikring, garantistillelse og behandling af betroede midler
Erhvervsministeriet
BEK nr 626 af 02/06/2017 - Gældende
Bekendtgørelse om elinstallationsrapporter som led i huseftersynsordningen
Erhvervsministeriet
BEK nr 152 af 20/03/1987 - Gældende
Bekendtgørelse om autorisation af et ritual for kirkeindvielse
Kirkeministeriet
BEK nr 43 af 14/01/2019 - Gældende
Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om visse midlertidige regler for institutioner for forberedende grunduddannelse
Undervisningsministeriet
BEK nr 1203 af 23/10/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om sikkerhedsskiltning og anden form for signalgivning i forbindelse med offshore olie- og gasaktiviteter
Beskæftigelsesministeriet
BEK nr 1292 af 24/10/2007 - Gældende
Bekendtgørelse om byggeskadeforsikring
Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 762 af 11/06/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om særlige uddannelses- og kvalifikationskrav til besætningen på skibe der sejler i polare områder
Erhvervsministeriet
BEK nr 24 af 11/01/2018 - Gældende
Bekendtgørelse om ikke erhvervsmæssig veterantogskørsel på det åbne jernbanenet
(Veteranbanebekendtgørelsen for jernbanenettet)

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet
BEK nr 1066 af 04/07/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om stillingsstruktur for undervisere ved erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser ved maritime uddannelsesinstitutioner
Uddannelses- og Forskningsministeriet
BEK nr 305 af 29/03/2016 - Gældende
Bekendtgørelse om tilskud til projekter vedrørende job- og vækstskabende erhvervsudvikling, forbedring af rammevilkårene i landdistrikterne samt job- og vækstskabende projekter i fiskeriområder
Erhvervsministeriet
BEK nr 1615 af 11/12/2015 - Gældende
Bekendtgørelse om rekreativt fiskeri i salt- og ferskvand samt redskabsfiskeri mv. i ferskvand
Udenrigsministeriet<<    < ..|11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|.. >    >>